1997

1997. június 28., szombat V. évfolyam, 1059. szám

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

  1. június 27-én tartotta soros ülését az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Napirenden szerepelt az aktuális gazdasági, szociális, illetve kisebbségi vonatkozású kormányzati és törvényhozási kérdések elemzése, az Ügyvezető Elnökség főosztályai további feladatainak meghatározása. E napirend keretében Takács Csaba ügyvezető elnök tájékoztatta a testületet a Bukarestben folytatott koalíciós megbeszélésekről, a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményekről, a koalíció e kérdésekben képviselt álláspontjáról, beleértve a NATO-bővítés alternatíváinak elemzését is. A koalíció általános tevékenységével kapcsolatosan elhangzott, hogy minél sürgősebben ki kell küszöbölni a még meglevő mőködési zavarokat, meg kell teremteni a további reformfolyamathoz szükséges feltételeket, elsősorban a törvényes keretek létrehozásával, az ennek megfelelő struktúrák kialakításával és a reformot politikailag és szakmailag is felvállaló és ennek érdekében cselekvő személyi állomány biztosításával, alsóbb szinteken is. Az Ügyvezető Elnökség további intézkedéseket lát szükségesnek a szövetség kormánytisztviselői, parlamenti frakciói, valamint önkormányzatai közti minél jobb együttmőködés érdekében is. Ezen kérdések elemzésére és az idevágó feladatok meghatározására adott alkalmat az a találkozó, amelyen az RMDSZ szövetségi elnöke, ügyvezető elnöke, miniszterek, államtitkárok, prefektusok, alprefektusok vettek részt 1997. június 21-én.

Az Ügyvezető Elnökség tájékoztatót hallgatott meg az államelnökkel, miniszterelnökkel és a kormánykoalíciós pártok elnökeivel folytatott tárgyalásokról a Tanügyi törvény módosítása kapcsán felmerült nézeteltérésekre vonatkozóan. A helyzetet elemezve megállapították, hogy van lehetőség a kérdés jóhiszemő megoldására és a Tanügyi törvény sürgősségi kormányrendelettel való módosítására. Ez biztosítja az 1997–98-as tanévben a reformok bevezetését, az anyanyelvő oktatást sújtó korlátozások megszüntetését, úgy, ahogy a Kormányprogramban és a koalíciós megállapodásokban szerepel. Az RMDSZ bízik a koalíció reformpolitikájában, mind a gazdasági, társadalmi, mind a kisebbségi vonatkozású kérdések megoldása iránti elkötelezettségében, és meggyőződésünk, hogy a mostani vitás kérdésekre is meg lehet találni a megoldást az eddigi koalíciós együttmőködés fenntartásával.

Az Ügyvezető Elnökség áttekintette a Székelyudvarhelyen járt kormányzati bizottság jelentéseit az ott kialakult helyzetről, valamint más dokumentumokat. Az Ügyvezető Elnökség erre vonatkozóan külön  nyilatkozatot tesz közzé.

Székely István ügyvezető alelnök beszámolt a 69-es törvény módosításának alkalmazására vonatkozó kérdésekről. Ennek érdekében az Önkormányzatokért felelős Főosztály megkapta az Országos Statisztikai Hivataltól azoknak a településeknek a névjegyzékét, ahol a magyar és más kisebbségi lakosság aránya eléri, illetve meghaladja a 20%-ot. Folyamatban van a helységek magyar névváltozatának pontosítása, alapul véve a hiteles történelmi, illetve földrajzi elnevezéseket, szem előtt tartva ugyanakkor a helyi igényeket is.

Kötő József ügyvezető alelnök beszámolt a sajtó- és kulturális támogatásokról.

 

Kolozsvár, 1997. június 27.

 

                                                                                  Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

 

 

 

 

***                                                         NYILATKOZAT

 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1997. június 27-i ülésén kiértékelte a csereháti létesítmény kapcsán Székelyudvarhelyen kialakult helyzettel foglalkozó jelentéseket és nyilatkozatokat: a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 1997. május 9-i Nyilatkozatát, a kormány kérésére a Hargita Megyei Prefektúra által június 3-án véglegesített Jelentést, valamint a kormányfőtitkár vezette bizottság június 17-i székelyudvarhelyi kiszállása alkalmával kibocsátott, az érintett felek által elfogadott megállapodást. Elemezte továbbá az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének beszámolóját a Képviselőház emberjogi, vallásügyi és nemzeti kisebbségekkel foglalkozó bizottságában lezajlott meghallgatás során készült anyagról.

A jelentéseket elemezve, ez alkalommal is szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy az önbíráskodás összeegyeztethetetlen a jogállamiság alapelveivel, és elhatároljuk magunkat mindazoktól, akik e tulajdonvita megoldásáért erőszakhoz folyamodtak. Éppen ezért az Ügyvezető Elnökség, mint az RMDSZ önkormányzati képviseleteinek és területi szervezeteinek munkáját felügyelő testület, megvonja bizalmát és politikai támogatását attól a megyei tanácsostól, aki ilyen eszközökkel élt.

A több éve tartó mulasztások és törvénytelen intézkedések feszültségkeltésre, sőt politikai provokációkra alkalmas helyzetet teremtettek, ami még inkább megnehezíti a kérdés rendezését, és egészen más síkra terelheti a szerződő felek közti jogi vitát. Álláspontunk szerint a rendezés egyetlen módja továbbra is az érdekellentétek tárgyalásos úton történő feloldása, szükség esetén pedig az igazságszolgáltatás igénybevétele.

Az RMDSZ határozottan kiáll a fenti elvek mellett, és meggyőződésünk, hogy csak a jogállamiság eszközeinek érvényre juttatásával szolgálhatjuk eredményesen közösségünk helyi és országos érdekeit.

 

Kolozsvár, 1997. június 27.

 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége