1997. április 8., kedd V. évfolyam, 1003. szám

***                                                       ÁLLÁSFOGLALÁS

 

Az 1997. április 5-i SZKT-hoz intézett levelében Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke kérte, hogy a testület fogadjon el határozatot a kolozsvári Bolyai Egyetem ügyében, továbbá indítványozta, hogy az RMDSZ foglaljon állást a kisebbségben élő balkáni román közösségek helyzetével kapcsolatosan.

Az SZKT Állandó Bizottsága, mivel a két dokumentum ismertetésére közvetlenül az egynapos tanácskozás bezárása előtt került sor, szükségesnek tartja közölni az alábbiakat.

Az önálló magyar egyetem kérdése – Markó Béla szövetségi elnöknek a kormányzati szerepvállalással kapcsolatos tájékoztatóját követően – a tanácskozás egyik központi témája volt. Erre a sorsunkat meghatározó kérdésre a Tanács visszatér, amikor az Ügyvezető Elnökség Oktatási Főosztálya kidolgozza és előterjeszti – egy korábbi SZKT-határozat értelmében – az önálló magyar felsőoktatás létrehozására vonatkozó programtervezetét, és megtörténik a Tanügyi törvény 1997 áprilisára ígért parlamenti módosítása.

Az RMDSZ tiszteletbeli elnökének a balkáni román közösségek ügyében tett indítványa a demokratikus kisebbségpolitika regionális szintő kialakításában az RMDSZ szerepvállalását tételezi térségünk egyik legrégibb, fájó gondjának rendezésében.

Legyen pár százezres vagy milliót meghaladó lélekszámú közösség, a magára hagyott balkáni román népcsoport helyzete, nemzeti önazonosságának megtartása és továbbvitele nem lehet közömbös sem az RMDSZ, sem a koalíciós román kormány számára.

E közösségek reális helyzetének a megismerése, jogsérelmeinek számbavétele és orvoslása olyan ügy, mely a kisebbségvédelmi politika jellegéből fakadóan nem lehet kizárólag azon országok belügye, ahol a közösségek élnek. A nemzeti identitás megőrzését szolgáló intézmények létrehozása, kisebbségi státusuk elismerése és megfelelő rendezése az európai integrációs politika részét képezi.

Az SZKT Állandó Bizottsága egyetért az indítvánnyal és igényli a nemzetközi intézmények által kínált lehetőségek kihasználását a térség országai közötti jószomszédi és együttmőködési kapcsolatokat befolyásoló gondok rendezésében.

 

Déva, 1997 április 5.

 

                                                                                   A Szövetségi Képviselők Tanácsa

                                                                                                            Állandó Bizottsága

 

***      1997. április 4-én Kolozsváron tartotta soros ülését a Szövetségi Egyeztető Tanács. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Nagy Zsolt, a SZET-tel való kapcsolatért felelős ügyvezető alelnök.

Napirenden szerepelt:

  1. Az RMDSZ V. Kongresszusát előkészítő Alapszabályzat- és Programbizottság SZET-képviselőinek kijelölése (2–2 személy);
  2. Tájékoztató az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma és szaktestületei tevékenységéről;
  3. Hozzászólások, különfélék.

Az első napirendi pont keretében az Alapszabályzatot kidolgozó bizottságba Káli Király Istvánt és Gálfalvi Zsoltot jelölte a SZET, míg a Programbizottságban D. dr. Szabó Árpád unitárius püspök és Balázs Sándor egyetemi tanár fogja képviselni a SZET-et.

A második napirendi pont keretében Somai József, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma titkárának jelentése hangzott el. A jelentés után a kérdésekre Markó Béla szövetségi elnök, az Alkuratórium elnöke válaszolt.

A harmadik napirendi pont keretében Markó Béla szövetségi elnök tájékoztatója hangzott el a koalíciós kormányzást illető időszerő politikai kérdésekről.

Ugyancsak a harmadik napirendi pont keretében a testület megerősítette Jakab Gábor urat a Magyar Rádió Közalapítvány, valamint Vetési László, Gálfalvi György és Benkő Samu urakat a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi tagságában.