1996. október 10., csütörtök IV. évfolyam, 884. szám

Választási hírek:

 

***      Az RMDSZ Har­gi­ta me­gyei szer­ve­ze­te­i­nek kam­pány­stáb­jai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­ta­nak ok­tó­ber 11-én, pén­te­ken 10 óra­kor Csík­sze­re­dá­ban, a Fe­nyő szál­ló kü­lön­ter­mé­ben, ame­lyen bemutatkoznak az RMDSZ Har­gi­ta me­gyei sze­ná­tor- és kép­vi­se­lő­je­lölt­jei. A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón részt vesz Ta­kács Csa­ba ügy­ve­ze­tő al­el­nök, kam­pány­igaz­ga­tó, továbbá a te­rü­le­ti szer­ve­ze­tek el­nö­kei, va­la­mint a kam­pány­stá­bok ve­ze­tői.

 

***      Ok­tó­ber 12-én, szom­ba­ton Gyergyószentmiklóson du. 3 órai kez­det­tel az RMDSZ if­jú­sá­gi kam­pá­nyá­nak ke­re­té­ben labdarúgómérkőzésre ke­rül sor a fi­a­tal RMDSZ-jelöltek és a he­lyi RMDSZ csa­pa­ta kö­zött a Sa­la­mon Er­nő Lí­ce­um sportpályáján. Ezt kö­tet­len be­szél­ge­tés (talkshow) kö­ve­ti du. 5 órai kez­det­tel az “Ih­le­tő” iro­dal­mi ká­vé­ház­ban, me­lyen a je­löl­tek vá­la­szol­nak a gyergyószentmiklósi vá­lasz­tók kér­dé­se­i­re. A talkshow  há­zi­gaz­dá­ja Gáspárik At­ti­la. A na­pot a csík­sze­re­dai AMI rockze­ne­kar sza­bad­té­ri kon­cert­je zár­ja, amely­re 20.30-kor ke­rül sor.

Va­sár­nap, ok­tó­ber 13-án 14.00 órai kez­det­tel Csík­sze­re­dá­ban mér­kő­zik a fi­a­tal RMDSZ-je­löl­tek csa­pa­ta a he­lyi RMDSZ “nagy­ágyú­i­val”. A fo­ci­meccset itt is “szó­pár­baj” kö­ve­ti a Szak­szer­ve­ze­tek Mő­ve­lő­dé­si Há­zá­nak alag­so­rá­ban, mediátor: Gáspárik At­ti­la. A csa­pat kö­vet­ke­ző ál­lo­má­sa Székelyudvarhely, ahol a vá­lasz­tá­sok előt­ti fi­zi­kai túl­ter­he­lés el­ke­rü­lé­se vé­gett fo­ci­meccs­re nem ke­rül sor, azon­ban a szó­pár­baj itt sem ma­rad el. Hely­szín: Ele­kes ká­vé­ház, idő­pont: es­te 7.30, há­zi­gaz­da: Gáspárik At­ti­la.

 

***      Kolozs me­gyé­ben pén­te­ken, ok­tó­ber 11-én a Nádasmentére lá­to­gat­nak el az RMDSZ je­lölt­jei.­ Kam­pány­győ­lés­re ke­rül sor Mákófalván, va­la­mint Ege­re­sen.

Szom­ba­ton, ok­tó­ber 12-én a Kolozs me­gyei RMDSZ je­lölt­jei a kisbácsi, ok­tó­ber 13-án pe­dig kalotaszentkirályi szü­re­ti bá­lon vesz­nek részt.

Ugyan­csak va­sár­nap, ok­tó­ber 13-án a me­gyei RMDSZ szenátor- és kép­vi­se­lő­je­lölt­jei is­ten­tisz­te­let, il­let­ve mi­se után a kö­vet­ke­ző köz­sé­gek vá­lasz­tó­pol­gá­ra­i­val ta­lál­koz­nak: Magyarfodorháza, Récekeresztúr, Doboka, Kendilóna, Ma­gyar­köb­lös, Buza, Magyarpalatka, Vaj­da­ka­ma­rás, Kolozs.

 

***      Dé­ván ok­tó­ber 12-én 17.00 órai kezdettel a Pro Democraøia Egye­sü­let nyil­vá­nos kerekasz­tal-be­szél­ge­tést szer­vez min­den Hunyad me­gyei parlamenti képviseletre esélyes párt szenátusi vagy képviselőházi jelöltjének részvételével a dé­vai kul­túr­ház­ban.

Hunyad me­gyé­ben va­sár­nap, ok­tó­ber 13-án vá­lasz­tá­si ta­lál­ko­zók­ra ke­rül sor a Hunyad me­gyei RMDSZ je­lölt­jei és az ér­dek­lő­dő vá­lasz­tó­pol­gár­ok kö­zött a szent­mi­sék, il­let­ve is­ten­tisz­te­le­tek után, a kö­vet­ke­ző hely­sé­gek­ben: Hobicaurikányban, Lupényban, Zsilyvajdevulkánban, Piskin és Bá­csi­ban.

 

***      Szatmár me­gyé­ben foly­ta­tó­dik a hét ­vé­gi vá­lasz­tá­si fa­lu­győ­lé­sek meg­szer­ve­zé­se, az RMDSZ sze­ná­tor- és kép­vi­se­lő­je­lölt­jei ok­tó­ber 13-án a kö­vet­ke­ző hely­sé­gek­ben ta­lál­koz­nak a vá­lasz­tó­pol­gár­ok­kal: Ér­ká­vás, Gencs, Adyfalva, Bogdánd, Lele, Hal­mi, Kökényesd, Csedreg, Debolc, Kisbábony, Eg­ri, Gom­bás, Patóháza, Ákos.