1996. július 4., csütörtök IV. évfolyam, 816. szám

*** Kedden, július 2-án a Képviselőház mővelődési bizottsága találkozott a Mővelődési Minisztérium vezető tisztségviselőivel. A találkozón a romániai mővelődés általános helyzetét, a színházak, könyvtárak, kiadók, múzeumok és a mőemlékvédelmi igazgatóság mőködésével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. A tanácskozáson fölszólaló Márton Árpád Kovászna megyei képviselő ismét felhívta a figyelmet a Kovászna és Hargita megyei mőemléktemplomok restaurálásával kapcsolatos gondokra, és külön hangsúlyozta a gelencei templomnál megkezdett munkálatok folytatásának szükségességét.

Szerdán, július 3-án a Képviselőház mővelődési bizottsága a Rádió, Televízió és az Országos Audiovizuális Tanács képviselőivel találkozott. A megbeszélésen az őszi választásokkal kapcsolatos teendőkről folytattak vitát. Márton Árpád RMDSZ-képviselő fölszólalásában emlékeztetett arra, hogy az 1992-es Választási törvény értelmében a közszolgálati rádióban és televízióban folyó választási kampány felügyeletére, illetve az adásidők elosztására külön bizottság hivatott, amelyet a választási kampány megkezdése után haladéktalanul létre kell hozni.

*** Mint már beszámoltunk róla, 1996. június 24–30-a között dr. Bárányi Ferenc és Borbély László képviselők Brüsszelbe látogattak az ottani magyar római katolikus misszió meghívására. A látogatás során számos találkozóra került sor az Európa Unió Parlamentjének képviselőivel, az EU főbb parlamenti frakcióinak képviselőivel, valamint a brüsszeli magyar közösség tagjaival. A találkozók során kiemelten négy témakörben folyt megbeszélés, jelesen az RMDSZ által benyújtott Tanügyi törvénytervezetről, a Nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetről, az elkobzott egyházi javak és iskolák visszaszolgáltatásáról, valamint a kisebbségi szevezetek vagyonának visszaszolgáltatásáról. A beszélgetések során az EU Parlamentjének képviselői negatívan értékelték a román kabinet magatartását az EU által a román kormánynak leküldött kérdőívvel kapcsolatban, amelyet a kormány nem adott át az illetékes parlamenti bizottságnak. Ilyen körülmények között az RMDSZ képviselői szerint nincs meg az a parlamenti támogatás, amely szükséges lenne a kérdőív véglegesítésének folyamatában.

*** Július 2–3-án Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet Bethlen Gábor termében Az önkormányzatok kérdése országos, megyei és települési szinten témakörben szervezett konferenciát az RMDSZ Mővelődési és Egyházügyi Főosztálya, az Erdélyi Református Egyházkerület és a hollandiai Államismereti Református Párt (SGP), számos helyi önkormányzatokban mőködő tanácsos, polgármester, valamint egyházi személyiség részvételével. Az SGP ötödször vesz részt erdélyi konferencián.

A mostani konferencia előadói voltak a holland párt részéről: Gerrit Holdijk szenátor Az önkormányzatok kérdése országos, megyei és települési szinten címő előadással, H. Mulder városi tanácsos A polgármesteri hivatal mőködése és jogköre címő referátummal, valamint L. Janse, a Reformatorisch Dagblad főszerkesztője, A polgár és a politika közötti szakadék témakörben bemutatott értekezéssel.

A hazai előadók: Varga Attila képviselő A román helyi közigazgatás és az európai normák; Bakk Miklós Lugos városi tanácsos Szubszidiaritás, régiók és közigazgatás (dolgozatát Bodó Barna olvasta fel); Demeter János, az RMDSZ önkormányzatokért felelős alelnöke Modell és valóság az önkormányzatokban; Szőke Zoltán református lelkész Az egyházközség és a helyi önkormányzat kapcsolata; Walter Schmidt Temes megyei német tanácsos Helyhatósági gyakorlat kisebbségi szemmel; Kolumbán Gábor, a Hargita Megyei Tanács elnöke Az RMDSZ és a tömbmagyarság kapcsolata a 96-os helyhatósági választások tükrében; Gál Mária, a kolozsvári Radio Sonic politikai szerkesztője Az RMDSZ és a tagság viszonya a kisebbségi sajtó tükrében, valamint Sógor Gyula református esperes A keresztyén ember és a politikai felelősség témakörben értekeztek.

Az összejövetelt megtisztelte D. dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is, aki a második napon a reggeli áhítaton hirdetett ígét.

Az előadásokat minden alkalommal élénk vita követte, melyen a holland partnerek és az előadók válaszoltak a hallgatóságnak a hollandiai, illetve a hazai kisebbségi önkormányzatokat érintő témakörben. Az összejövetelt sajtókonferencia zárta, melyet dr. Kötő József az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke vezetett.

*** Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátor július 4-én írásos beadvánnyal fordult a kormány Helyi Közigazgatásért Felelős Főosztályához, Octav Cosmâncő államtitkárhoz Kovászna megye prefektusa, Vlad Adrian Cőőuneanu visszaéléseivel, szándékos mulasztásaival, a törvények – ez esetben a 112/1995-ös, az állami tulajdonba vett lakások jogi helyzetét szabályozó törvény – alkalmazását szabotáló magatartásával kapcsolatban, amellyel súlyosan sérti az állampolgárok érdekeit. A kovásznai megyefőnök ugyanis – bár a helyi tanácsok időben beterjesztették a tanácsok mellett mőködő, az államosított lakások visszaszolgáltatására, illetve megvásárlására vonatkozó kéréseket elbírálni hivatott bizottságok kinevezésével kapcsolatos javaslataikat – nyilvánvaló rosszindulattal húzta-halasztotta a kinevezési rendeletek kibocsátását (amire a javaslatok iktatásától számított 15 napon belül köteles lett volna), s ennek következtében a megyében még a legalsóbb fokon sem lehetett megkezdeni a kérések elbírálását, holott a határidő lejártáig immár csak napok maradtak. Ezzel az önkényes magatartással a megyefőnök törvényes jogaiktól fosztja meg a volt tulajdonosokat vagy örököseiket, illetve bérlőket egyaránt. A kinevezésekre vonatkozó rendeletek kiadását a helyi tanácsok, valamint a megyei tanács számtalanszor sürgették, de eredménytelenül. A sepsiszentgyörgyi tanács az igazságszolgáltatási szervekhez is folyamodott az ügyben. Végül, talán annak következtében, hogy a megyei tanács a kormányhoz folyamodott, a prefektus július 2-án kiküldte 24 városi és községi tanács melletti bizottság kinevezésére vonatkozó rendeleteit, mégpedig – a törvényesség semmibevételének, tudatos megszegésének és a rosszindulatnak újabb bizonyítéka ez – márciusi és áprilisi keltezéssel!

Kozsokár Gábor szenátor beadványában kivizsgálást és törvényes felelősségre vonást kért az ügyben.