1996

1996. január 9., kedd IV. évfolyam, 693. szám

*** KÖZLEMÉNY

Markó Béla 1996. január 6-án Csíkszeredában találkozott az Erdélyi Magyar Kezdeményezés platform tagjaival, és többek közt a szövetségi elnöknek a platformhoz intézett december 13-i levelét, illetve az erre a levélre közvetlenül a találkozó előtt megfogalmazott választ is megvitatták.

A szövetségi elnök elmondta, hogy a választ nem tartja kielégítőnek, mert a platform-szóvivő nyilatkozatát továbbra is másképpen értelmezi, mint ahogyan azt a platform tagjai értelmezni próbálják.

Mivel a szóbanforgó választ a platform Ügyvezető Testülete nyilvánosságra hozta, szükségesnek tartjuk közreadni az eddig csak az RMDSZ belső nyilvánossága (országos tisztségviselők, pártjaink, platformjaink, területi szervezeteink vezetősége) által ismert december 13-i levelet.

Bukarest, 1996. január 9.

Az RMDSZ Sajtóirodája

Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés Ügyvezető Testületének

4150 Székelyudvarhely, Tamási Áron utca 15. Tel/Fax:066-211697

Tisztelt Ügyvezető Testület!

Nagyon sajnálom, hogy platformotok szóvivőjének a kolozsvári Szabadság 1995. november 9-i számában közzétett írása csak néhány nappal ezelőtt jutott el hozzám, és így az abban kifejtett eszmék rendkívüli veszélyességére csak most tudom fölhívni a figyelmeteket.

Az írást a szerző, Katona Ádám „az EMK szóvivőjeként” jegyzi, tehát kénytelen vagyok nyomatékosan megkérdezni a platform vezetőségétől, hogy ezek az eszmék testületi állásfoglalást jelentenek-e. A platform közös álláspontja-e az, amit a cikk szerzője ironikusan, idézőjelben „szélsőséges” etnikai kirekesztésként határoz meg? Ebben ugyanis, sajnos, igaza van: idézőjel nélkül.

Bízom abban, hogy platformotok ezekkel a gondolatokkal nem ért egyet, és továbbra is az RMDSZ programján belül képvisel egy markáns, határozott irányvonalat. Amit ugyanis cikke befejező passzusaiban az „elrománosodásról”, „elnémetesedésről”, „elfranciásodásról” szóvivőtök elmond, az olyan szélsőjobboldali gondolatvilágot idéz, aminek szövetségünkben nincs helye.

Mi annak a nemzetnek a hagyományait és szellemiségét kívánjuk továbbvinni, amely a nem-magyar szülőktől származó Petőfit legnagyobb költőjeként tiszteli, és minden évben fejet hajtunk ama tizenhárom aradi vértanú emléke előtt, akik közül többen nem is tudtak magyarul. Ugyanakkor fájdalommal gondolunk arra, hogy legnagyobb zeneszerzőnknek, Bartók Bélának felesége származása okán – felesége védelmében – kellett elhagynia hazáját.

Nekünk semmi közünk nem lehet a hozzátartozók származását firtató ordas eszmékhez.

De nem folytatom, hiszen nem kioktatni akarlak titeket. Meggyőződésem, hogy platformotok továbbra is az RMDSZ céljainak érvényesítéséért – egy jogfosztott magyar közösség jogaiért, többek közt a szabad identitásválasztás jogáért – kíván küzdeni, ehhez a küzdelemhez kíván a maga keresztény és nemzeti ideológiájával jelentősen hozzájárulni. Viszont minden félreértés elkerülése végett, a kérdés rendkívüli súlyára való tekintettel sürgős választ várok tőletek.

Az RMDSZ elnökeként nem engedhetem meg – és amíg ezt a tisztséget viselem, nem is fogom megengedni –, hogy a fent jelzett eszmeiség bármilyen formában, akár még nyomaiban is helyet kapjon ebben a szövetségben.

Levelemet egyelőre nem a széles nyilvánosságnak szántam, de eljuttatom az RMDSZ néhány országos tisztségviselőjéhez és a területi szervezetek elnökeihez.

Bukarest, 1995. december 13.

Baráti üdvözlettel:

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Az EMK válasza Markó Béla úrnak, az RMDSZ szövetségi elnökének

Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, az RMDSZ keresztény-nemzeti platformja két teljes ülésén – december 23-án és január 6-án – foglalkozott Katona Ádámnak, a platform szóvivőjének a kolozsvári Szabadságban november 9-én közreadott Nem válasz Dáné úrnak (sic! – tkp. „Nem Dáné úrnak válasz” – szerk. megj.) címő vitacikkével és erre a cikkre december 13-án reagáló Markó Béla szövetségi elnök körlevelével, illetve az ügyre vonatkozó háttérdokumentumokkal.

1. Katona Ádám szóbanforgó vitacikkének végén azokról a „disszimilált” személyekről esik szó, akik magyar etnikumúakból más etnikumúakká váltak.

Tehát nem az ún. asszimilációról, nem a magyarrá asszimilálódott, más etnikumúakból magyarokká vált személyekről beszél.

Különösen egyértelmővé teszi szövegét a szóbanforgó személyeknek minősítése – az „elrománosodás” –, amely három mondatában szerepel.

2. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a disszimilánsok esetében sem a romániai magyar nemzeti közösségbe, nem is az RMDSZ-be tartozás kritériumáról van szó a vitacikkben, amely egyébként nem sérti senki személyi szabadságjogát vagy szabad identitásválasztásának jogát.

A platform szóvivője mindössze az elrománosodott személyeknek az RMDSZ vezető testületeiből való „kirekesztését” tartja szükségesnek.

3. A platform teljesen egyetért Markó Béla szövetségi elnök úr körlevelében kifejtett – az ún. szélsőjobboldali magatartást és rasszista nézeteket elutasító – véleményével, és ugyanúgy minősíti ezeket, mint a kommunista „ordas eszméket”.

Ugyanis ezek a szélsőséges nézetek, eszmék, magatartásformák idegenek a platformtól, az Ügyvezető Testülettől és a szóvivőtől.

4. Nem tartjuk demokratikus szövetségünk eddigi gyakorlatához méltónak Markó Béla szövetségi elnök úr körlevelét, azt az egész eljárást, ahogyan Katona Ádámnak, a platform szóvivőjének véleményét félreértette és minősítette.

5. Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform valamennyi tagja a romániai magyar nemzeti közösség sorskérdései iránti felelősségtudatát ország-világ előtt bizonyította belső önrendelkezésünk megvalósításáért és közösségi jogsérelmeink orvoslásáért folytatott küzdelmével.

A platform október-december hónapban folytatott éhségsztrájk-akciójával nemzetközi érdeklődést, rokonszenvet keltett közösségi jogsérelmeink iránt.

Az EMK sajnálatosnak tartja, hogy éhségsztrájk-akcióját az RMDSZ országos vezetői – Tőkés László tiszteletbeli elnök kivételével – idejében és megfelelő módon nem méltányolták, nem támogatták.

6. Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés jelen teljes ülésén a fenti választ Markó Béla szövetségi elnök úrral megvitatta.

7. Az EMK következő ülése január 27-én Kolozsváron lesz.

Csíkszereda, 1996. január 6.

Az EMK Ügyvezető Testülete