1996. január 30., kedd IV. évfolyam, 707. szám

*** Január 29-én, hétfőn, Ion Iliescu elnök a Cotroceni Palotában találkozott egyes parlamenti pártok vezetőivel. A találkozón, amelyre nem kapott meghívást a Nagy Románia Párt és a Nemzeti Liberális Párt – a Romániai Demokrata Konvenció, az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök képviselte.

A közel négyórás találkozón az államfő a bel- és külpolitikai élet teljes spektrumát átölelő bevezetőt mondott, amelyben kitért a törvényhozás aktuális kérdéseire, különös tekintettel az idei választásokat érintő törvények módosításának, illetve kidolgozásának lassú ütemére, az 1996. évi költségvetési törvényre, a privatizációra, az európai és euroatlanti integráció kérdéseire, a szomszédos országokkal való kapcsolatokra (benne a román-magyar alapszerződés és történelmi megbékélés, valamint a román-ukrán alapszerződés kérdéseire), a választási kampányban kívánatos civilizált magatartásra és pártközi kapcsolatokra, a parlamenti munka megyorsítását célzó pártközi egyeztetés szükségességére, stb. A hosszú, ám éppen a mindenre kiterjedő tematika okán felületes vita tulajdonképpen nem hozott érdembeni tisztázást, valamiféle közös konklúziót a felvetett kérdésekben. A román-magyar alapszerződés, illetve a történelmi megbékélés ügyében esetleges érdembeni konzultációra a pártokkal majd csak a februári külügyminiszteri szintő tárgyalások után kerülhet sor, e tárgyalásokban egyedül a kormány illetékes.

Markó Béla felszólalásában két kérdésben fejtette ki véleményét, az RMDSZ álláspontját. Rámutatott arra, hogy miközben a nyilatkozatok szintjén szinte teljes az egyetértés az európai integrációt, az euroatlanti csatlakozást illetően, a törvények európai jogrendhez, nemzetközi normákhoz igazítását a kormány, a kormánypárti többség ezúttal is elmulasztja, és itt elsősorban a Választási, a helyhatósági törvényre, a Párttörvényre és más fontos jogszabályokra utalt, de természetesen a nyáron elfogadott Tanügyi törvényre is. Ugyanakkor a választási kampány tartásosságára vonatkozó elnöki intelmek kapcsán emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ többször is állást foglalt a kérdésben, s legutóbb a székelyudvarhelyi SZKT külön Nyilatkozatot fogadott el, amelyben felhívja a figyelmet a nacionalista retorika felerősödésének veszélyére és egy civilizált hangvételő, európai stílusú, pozitív irányú választási kampány mellett száll síkra. Sajnos ezt az üzenetet a román sajtó legnagyobb része, a romániai politikai elit, a pártok zöme nem hallotta meg, mi több az államelnöki hivatal, az elnöki szóvivő révén újabb igazságtalan támadást indított a szövetség ellen, súlyos vádakkal és fenyegetésekkel illette, ami semmiképpen nem szolgálhatja a sokat hangoztatott harmonikus együttélés, a román-magyar történelmi megbékélés ügyét.

*** Az RMDSZ bukaresti székházában a szokástól eltérően kedden, január 30-án került sor – az idei első – sajtóértekezletre. Markó Béla szövetségi elnök mellett Szabó Károly szenátusi frakcióvezető és Niculescu Antal politikai tanácsos foglalt helyet a házigazdák asztalánál. A sajtóértekezletnek nem volt előre meghatározott témája, így szinte magától adódott, hogy az érdeklődés középpontjába a Cotroceni Palotában lezajlott hétfői találkozó RMDSZ-értékelése került. Markó Béla szövetségi elnök bevezetőjében e találkozóról adott rövid összefoglaló értékelést.

Az újságírói kérdésekre adott válaszok során szóba került az RMDSZ álláspontja Max van der Stoel EBESZ-főbiztos legutóbbi romániai látogatásának konklúzióiról, illetve a román sajtóban megjelent és a magas rangú diplomatának tulajdonított nyilatkozatokról. Ezzel kapcsolatban Markó Béla elmondotta, hogy az EBESZ kisebbségi főbiztosa már a tavaly szeptemberi látogatásakor is hangot adott annak a véleményének, és ezt most is megismételte, hogy feltétlenül meg kell oldani a magyar nyelvő szakoktatás, valamint a felsőoktatás bővítésének a kérdését. A főbiztos ugyanakkor azt is elmondotta, hogy a választások után, amikor a törvény alkalmazásának már lehetnek értékelhető következményei, ismét visszatér, terve szerint ez év novemberében vagy decemberében. Különben a román sajtóban neki tulajdonított nyilatkozatról, miszerint a Tanügyi törvény megfelel az európai szabványoknak, az RMDSZ álláspontja az, hogy ezek a szabványok minimálisak, általános érvényő elvek, amelyeknek egyaránt meg kell felelniük a 10 ezer és a 2 millió lélekszámú kisebbség igényeinek. A törvény módosítására van szükség, hiszen egy rossz, diszkriminativ törvény tiltó, korlátozó rendelkezéseit nem lehet “jól” alkalmazni, a merev vagy ellenkezőleg engedékeny alkalmazással egy törvény lényegén nem lehet változtatni. Éppen ezért az RMDSZ mindent meg fog fog tenni a törvény sürgős megváltoztatásáért, az állampolgári a törvénykezdeményezés mielőbbi megtárgyalásáért. Összegezésül a szövetségi elnök még egyszer hangsúlyozta, hogy az RMDSZ szerint a jelenlegi Tanügyi törvény egyáltalán nem felel meg az európai normáknak és követelményeknek.