1996. február 21., szerda IV. évfolyam, 723. szám

*** A Nyugati Érchegység (a Mócvidék) lakóinak jogaikba való visszaállításáról szóló törvénytervezet képviselőházi vitájában Birtalan Ákos február 19-én és 20-án többször is felszólalt. Az RMDSZ Kovászna megyei képviselője helyeselte, hogy a “pozitív diszkrimináció” jegyében törvényes rendelkezéssel javítani kívánják a mócok – mint nehezebb gazdasági és társadalmi helyzetben élő állampolgárok – életkörülményeit, ám hasonló elbírálást kért azoknak az állampolgároknak a helyzetét illetően, akik az ország más, hasonlóan mostoha, gazdaságilag elmaradottabb és ezért az elöregedéstől veszélyeztetett vidékein élnek, így a máramarosi avasiaknak, a Hargita, Kovászna és Maros megyei székelyeknek, a vranceai, besztercei, fogarasi hegyvidékek lakóinak. Hacsak nem a törvénykezdeményező RNEP politikai tőkét hajhászó szándékát kell látnunk e kezdeményezésben, akkor az ország hegyvidéki lakóinak helyzetét általános keretben kellene szabályozni – hangoztatta Birtalan Ákos, és az RMDSZ-frakció nevében a törvénytervezet megtárgyalásának elhalasztását kérte a kérdés átfogó, általános rendezése érdekében.

*** A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata 1996. február 20-i keltezéssel a következő Közleményt tette közzé:

A Magyar Református Világszövetség Elnökségének tagjai, élükön Bütösi János elnökkel megbeszélést tartottak Nagyváradon. A február 20-i találkozón – többek között – foglalkoztak Ilie Fonta vallásügyi államtitkár Csiha Kálmán püspökhöz és Bütösi János elnökhöz intézett leveleivel, melyekben arra kéri őket, hogy “tegyék meg a szükséges intézkedéseket az esetleges Világtalálkozót előkészítő tevékenységek félbehagyására”.

Az Elnökség tagjai megállapították, hogy az ország Alkotmánya és törvényei, jelesen az 1991-ben elfogadott 60. számú törvényerejő jogszabály teljes mértékben garantálják az egyházi és vallási rendezvények szabadságát. Ilie Fonta államtitkár sajnálatosan félreértette a Magyar Református Világtalálkozó lényegét és céljait.

A megbeszélés résztvevői indokolatlannak tartják a nyilvánosságra került Ilie Fonta-levél nyomán kelt aggodalmakat, és sajnálattal állapítják meg, hogy az államtitkár akaratlanul is kedvezőtlen színben tüntette fel a romániai vallásszabadságot. Meg vannak győződve arról, hogy a III. Magyar Református Világtalálkozó romániai rendezvényei a vallások sokféleségének és az ökumenikus együttélésnek a szellemében jótékony hatással lesznek a vegyes vallású és nemzetiségő vidékek és a román társadalom közhangulatára, és nemzetközi téren kivételesen jó szolgálatot tesznek Romániának.

A romániai Református Egyház változatlan szeretettel és odaadással várja a Magyar Református Világtalálkozó romániai rendezvényeire híveit, valamint bel- és külföldi vendégeit. Igen reméli, hogy Románia kormánya erkölcsi és anyagi támogatásban fogja részesíteni közel egymillió magyar református állampolgárának eme fontos ünnepségsorozatát.