1996. augusztus 19., hétfő IV. évfolyam, 847. szám

***           A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Operatív Tanácsának

                                                                                       Álláspontja

                                                              a véglegesítés előtt álló román-magyar alapszerződés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      tárgyában

 

Az RMDSZ Operatív Tanácsa 1996. augusztus 16-i ülésén elemezte a bukaresti román–magyar szakértői tárgyaláson egyeztetett alapszerződés-tervezetet, és ezzel kapcsolatosan a következőket állapította meg:

Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint folyamatban van az alapszerződés szövegének véglegesítése, szükségesnek tartjuk a készülő dokumentummal kapcsolatos álláspontunkat megfogalmazni, és ezáltal is hozzájárulni a román–magyar viszony minél mélyrehatóbb rendezéséhez. Meggyőződésünk, hogy a magyarországi román és a romániai magyar közösség helyzete a két ország viszonyának olyan meghatározó kérdése, amelynek megoldásához az alapszerződésnek megfelelő eszközt kell szolgáltatnia.

Az Operatív Tanács ezzel kapcsolatosan továbbra is érvényesnek tekinti a Szövetségi Képviselők Tanácsának 1994. október 1-i állásfoglalását, és ebből kiindulva alakítottuk ki véleményünket az általunk ismert alapszerződés-tervezetről.

Véleményünk szerint a szakértői tárgyaláson egyeztetett szöveg több olyan pozitív kitételt is tartalmaz, amelyek megfelelő alkalmazás esetén előrelépést jelenthetnek a kisebbségi kérdés megoldásában, de ugyanakkor a tervezet számos vonatkozásában nem elégíti ki a romániai magyarság jogos igényeit.

Üdvözöljük az 1201-es Európa Tanácsbeli Ajánlás belefoglalását a tervezetbe, mert ez a dokumentum megfelelő elvi keretet kínál az RMDSZ által igényelt megoldások megvalósításához, beleértve a különböző autonómia-formákat is. Az RMDSZ nem kívánja az általa kért területi autonómiát etnikai alapokra helyezni, tehát az erre vonatkozó pontosítással is egyetérthetünk. Ugyanakkor egyértelmően szőkítő jellegőnek tartjuk a kollektív jogok körének kiiktatását az 1201-es Ajánlásból, és ismételten kinyilvánítjuk, hogy a kollektív jogok számos formája elengedhetetlen a romániai magyarság helyzetének rendezéséhez.

A tervezetben szereplő pozitív megoldások közül kiemeljük a teljes körő anyanyelvő oktatást, valamint a kétnyelvő feliratokat biztosító rendelkezéseket, illetve más hasonló konkrét megoldásokat.

Nem tartjuk kielégítőnek a nyelvhasználatra vonatkozó kitételeket, és rendkívül aggasztó, hogy az elkobzott egyházi és közösségi javak visszaadásával kapcsolatosan egyelőre semmiféle megállapodás nem született. Ezt annál is inkább különösnek tartjuk, mert az Európa Tanács Románia felvételéről szóló, kötelező jellegő 176-os Véleményezésében ennek a kérdésnek a megoldása külön pontként szerepel.

Az alapszerződés végrehajtásával kapcsolatos garanciák véleményünk szerint nem eléggé egyértelmőek, és bár a kisebbségi vegyesbizottság létrehozásáról rendelkezni kívánnak, a nemzetközi monitorizálás kérdése a tervezetben egyelőre teljességgel megoldatlan.

A fenti, elvi jellegő vagy konkrét kifogásokból kiindulva, felkérjük a román és magyar kormányt, hogy a következő időszakban újítsák föl az RMDSZ-szel való konzultációt, a jelzett problémák megoldásának céljából, annak a konzultációs elvnek a szellemében, amelyet a Szövetségi Képviselők Tanácsa még 1994-ben megfogalmazott.

Teljes mértékben magunkévá tesszük a két ország azon törekvését, hogy az európai és euroatlanti integrációt fölgyorsítsák, és minden akadályt elhárítsanak ennek az integrációnak az útjából. Ennek egyik hatékony eszköze lehet egy olyan alapszerződés, amely a kisebbségi kérdést minden érintett fél számára megnyugtató módon szabályozza, és eddigi következetes álláspontunkhoz híven ehhez kívánunk mi is hozzájárulni.

Meggyőződésünk, hogy a romániai magyarság érdekei egybeesnek a két nép megbékélési szándékával, és közösségünk képviseletében továbbra is következetesen fel fogunk lépni ezeknek az érdekeknek a maradéktalan érvényesítéséért.

 

Marosvásárhely, 1996. augusztus 16.

 

                                                                                                         Az RMDSZ Operatív Tanácsa:

              

  1. Csávossy György

                                                                                                                        Dézsi Zoltán

                                                                                                                        Kötő József

                                                                                                                        Markó Béla

                                                                                                                        Szabó Károly

                                                                                                                        Takács Csaba

                                                                                                                        Tőkés László

                                                                                                                        Vida Gyula

                                                                                             

***                                                                                   KÖZLEMÉNY

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Operatív Tanácsa, tekintettel a román-magyar alapszerződés ügyében történt legújabb fejleményekre, augusztus 16-i, marosvásárhelyi ülésén elhatározta a következőket:

  1. Az augusztus 13-i bukaresti szakértői tárgyalásokon egyeztetett, véglegesítés alatt álló alapszerződés-tervezet tárgyában megkereséssel fordul Románia és a Magyar Köztársaság kormányaihoz, további konzultációk, illetve a végleges megegyezés valamint a román-magyar megbékélés elősegítése érdekében.
  2. Visszautalva a július 5-én, Budapesten elfogadott Közös Nyilatkozat utolsó pontjára, szorgalmazza, hogy az aláíró felek szeptember folyamán újból találkozzanak.
  3. A szerződéskötés folyamatának felgyorsulása szükségessé teheti az RMDSZ Képviselő és Egyeztető Tanácsainak az együttes állásfoglalást. Ennek függvényében az Operatív Tanács előirányozza a szövetség legfelsőbb szintő testületeinek az esetleges összehívását.
  4. Ugyanakkor elhatározza, hogy az alapszerződés–tervezetről részletes tájékoztatást nyújt a romániai történelmi egyházaknak, különös tekintettel az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására.
  5. Végezetre az Operatív Tanács magáévá teszi a szlovákiai Magyar Koalíció azon indítványát, hogy országaink magyar nemzeti közösségeinek képviselői az alapszerződés tárgyában augusztus 19-én konzultációt tartsanak.

 

Marosvásárhely, 1996. augusztus 16.

 

                                                                                                                                            Az RMDSZ Operatív Tanácsa

 

***                                                                                    HATÁROZAT

 

Az RMDSZ Operatív Tanácsa 1996. augusztus 16-án, a Szövetségi Képviselők Tanácsának a parlamenti jelölések módszeréről szóló határozata II. fejezetének 3. pontja értelmében, tanácskozott, és a következőket határozta:

A Hargita megyei parlamenti mandátumok illetve a jelöltlistán elfoglalt helyek a három széki szervezet között a következőképpen oszlanak meg:

Udvarhelyszék: 2 szenátori hely, 3, 4 képviselői hely (és pótlistán 7 képviselői hely)

Csíkszék: 1 szenátori hely, 2 képviselői hely (és pótlistán 6 képviselői hely)

Gyergyószék: 1 és 5 képviselői hely (és pótlistán 3 szenátori hely és 8 képviselői hely).

 

Marosvásárhely, 1996. augusztus 16.

                                                                                                         Az RMDSZ Operatív Tanácsa:

                                                                          

  1. Csávossy György

                                                                                                                        Dézsi Zoltán

                                                                                                                        Kötő József

                                                                                                                        Markó Béla

                                                                                                                        Szabó Károly

                                                                                                                        Takács Csaba

                                                                                                                        Tőkés László

                                                                                                                        Vida Gyula

 

***               Szombaton, augusztus 17-én, ülésezett a Kolozs megyei RMDSZ kampányelnöksége. A testület többek között megvitatta a parlamenti jelöltállítás módját, a listák sorrendjének kialakítását. A megyei kampányelnökség arra törekszik, hogy mind a jelöltállítás, mind a rangsorolás minél jobban tükrözze a tagság, a megye magyarságának akaratát, véleményét. Ennek érdekében a testület várja a listák közzététele után a választópolgárok írásos észrevételeit a Kolozs megyei RMDSZ-szervezet címére. Hasonló alkalom lesz erre az augusztus 31-re tervezett lakossági fórum, amelyen a jelöltlistákra felkerültek bemutatkoznak. A Kolozs megyei RMDSZ szeretné, ha a tagság a döntéshozatal előkészítésében is részt venne. Ennek érdekében valamennyi testület (MKT, MÜT, megyei kampányelnökség) ülései nyitottak, azokon bárki érdeklődő részt vehet és javaslatokat, észrevételeket tehet a jobb döntések meghozataláért, az RMDSZ választási sikeréért.

 

***               Pénteken, augusztus 16-án került sor Kolozsváron a megye magyar polgármestereinek, alpolgármestereinek, megyei tanácsosoknak első találkozójára az RMDSZ megyei elnökségével. Az ismerkedő jellegő megbeszélésen konkrét teendőket is megvitattak, köztük az őszi választásokkal kapcsolatos kérdéseket. A megbeszélésen részt vett Kónya-Hamar Sándor és Mátis Jenő képviselő is.

 

***               Szombaton, augusztus 17-én tanácskozást tartott a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa és a Megyei Ügyvezető Tanács. Fő napirendi pontként a parlamenti jelöltekkel szembeni követelményrendszer megállapítása és elfogadása, valamint a jelöltlisták véglegesítésének, a sorrend meghatározásának módszere szerepelt.