1995. szeptember 8., péntek III. évfolyam, 614. szám

*** 1995. szeptember 3-án, a hagyományos koltói Petôfi ünnepségen a meghívottak között jelen volt Für Lajos, az MDF elnöke, Varga László (KDNP), Németh Zsolt (FIDESZ), Gróf Teleki János; az RMDSZ részérôl pedig Mazalik Alfréd Máramaros megyei képviselô, valamint a helyi és megyei RMDSZ-vezetôk, önkormányzati képviselôk. Az ünnepség többezer résztvevôi a Tanügyi törvény elleni nyilatkozatot fogadtak el. Idézünk Állásfoglalásukból: “Mi, akik nagy elôdeinkre, Petôfi Sándorra és Teleki Sándorra emlékezni gyûltünk össze, ezennel tiltakozunk a Tanügyi törvény diszkriminatív és nyilvánvalóan a mesterséges asszimilációt szolgáló rendelkezései ellen. Igényeljük az oktatásban a teljes jog- és esélyegyenlôség garantálását… A mi aláírásunk rajta van azon a közel félmilliós listán, ami a kisebbségi oktatási törvénytervezetet támogatja. Követeljük, hogy az egyéves elvtelen és alaptalan halogatás után a Román Parlament azonnal tûzze napirendre ennek a tervezetnek a megvitatását!”

*** Az 1995. szeptember 8-i számában, a Jurnalul naøional nevû bukaresti napilap A németajkúak az RMDSZ malmára hajtják a vizet címmel arról cikkezik, hogy prof. dr. Paul Philippi, a Romániai Német Demokrata Fórum elnöke levelet intézett Max van der Stoelhoz, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szövetség kisebbségi fôbiztosához. A cikk szerzôje idézi Philippi professzor kijelentését, miszerint a RNDF osztja az RMDSZ-nek a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos sérelmeinek zömét, majd kifejti, hogy a törvény kevesebb lehetôséget biztosít a kisebbségek számára, mint a két világháború közötti, sôt még annál is kevesebbet, amit a kommunista korszak alatti törvények garantáltak.

*** 1995. szeptember 8-án délután a kolozsvári Szent Mihály-templomban ökumenikus istentisztelettel folytatódik a Tanügyi törvény elleni tiltakozó akciósorozat. Az istentiszteleten fôtisztelendô dr. Czirják Árpád kanonok megnyitó beszédét követôen igét hírdet fôtiszteletû dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az új Tanügyi törvény ellen tiltakozásukat fejezik ki, illetve az iskoláinkért fohászkodnak az Unitárius Egyház nevében Andrássi György lelkész, az Ágotai Hitvallású Zsinatprezsbiteri Egyház nevében Kovács Erzsébet lelkész, valamint a neoprotestáns egyházak nevében Borzási István, a Magyar Baptista Egyház lelkésze. A világiak tiltakozását Szôcs Judit tanárnô, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Kolozs megyei elnöke nyitja meg. A diákok nevében Kali Zoltán, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke, a tanárok részérôl pedig dr. Bodor András professzor szólnak az új Tanügyi törvénynek a kisebbségek ellen irányuló diszkriminatív rendelkezései ellen. Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke zárja a világiak tiltakozását. Fôtisztelendô dr. Czirják Árpád római katolikus érseki helynök záróimája után történelmi egyházaink képviselôi áldásukat adják az Ifjúsági karaván Strasburgba induló résztvevôire.