1995. szeptember 6., szerda III. évfolyam, 612. szám

*** A Rompres hírügynökség információja alapján szeptember 5-i, keddi számában több romániai napilap is (Vocea României, Jurnalul Naøional) közli Kiss Kálmánnak, a Romániai Magyar Szabad Demokrata Párt elnökének nyilatkozatát, miszerint ôt és bizonyos Holló László Leventét, a párt “külföldi magyar kapcsolatokkal foglalkozó fôosztályának vezetôjét” több budapesti vezetô politikus fogadta. A feltûnési viszketegségben szenvedô “pártvezér” sem többet, sem kevesebbet nem állít, mint hogy fogadta ôt Horn Gyula, az MDF elnöke, Csoóri Sándor, az MVSZ elnöke, és tárgyalásokat folytatott a FIDESZ vezetôivel is. Ezzel kapcsolatban az RMDSZ Sajtóirodája a következôket tudta meg, és hozza nyilvánosságra:

Kiss Kálmán, az RMSZDP elnöke és Holló László Levente Magyarországon sem a FIDESZ országos központjában, sem az MDF Bem-téri székházában nem folytatott tárgyalásokat, és alkalmilag sem találkozott Horn Gyula miniszterelnökkel. Az MVSZ székházába behatolt két úrral Csoóri Sándor elnök véletlenül, a folyosón futott össze, és kénytelen volt néhány szót váltani velük, de e beszélgetésnek sem volt tárgyalásjellege.

Szabó Vilmos, az MSZP külügyi titkára a hírrel kapcsolatban a következôket közölte: “Eltekintve attól a durva tévedéstôl, hogy Horn Gyulát az MDF elnökeként tüntetik fel a cikkben (a román kormány hivatalos lapjában! – szerk. megj.), kijelentjük, hogy Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke nem találkozott a Romániai Magyar Szabad Demokrata Párt vezetôivel, Kiss Kálmán és Holló László urakkal. Ebbôl következôen a cikkben közöltek nem felelnek meg a valóságnak. Tájékoztatom egyben arról is, hogy a Magyar Szocialista Párt semmilyen kapcsolatban nem áll a Romániai Magyar Szabad Demokrata Párttal. Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy a Rompres Hírügynökségre hivatkozva ilyen – a két szomszédos ország viszonyát mérgezô – álhírek megjelenhetnek.”

Ami a FIDESZ-t illeti, Király András, a párt külügyi titkára hivatalos elhatárolódásként és cáfolatként a következôket hozta tudomásunkra: “A cikkben említett Holló László Levente valóban felkereste pártunkat. Nagy Andor, Orbán Viktor elnök kabinetfônöke szakított néhány percet arra, hogy szót váltson az illetôvel. A találkozó nem volt elôre megbeszélve, nem is volt találkozó és fôleg nem tárgyalás, az említett úr csak úgy besétált. Nagy Andor hamar rájött, hogy feltehetôen egy szélhámossal állhat szóba, ugyanis néhány összefüggéstelen bevezetô mondat után az említett úr rátért látogatása véleményünk szerint valódi céljára, és gyorsan kért 10.000 forintot saját vállalkozása fejlesztésének céljából. Ezek után az egyébként is rövid találkozó gyors véget ért. Azzal az utólagos megegyezéssel, hogy az említett urat és elvtársait többet nem fogjuk fogadni. Megjegyezném, hogy hasonló szervezetekkel a FIDESZ-nek eddig sem volt és ezek után sem lesz semmilyen kapcsolata, a cikkben megírtaknak semmilyen valóságalapja nincs, már ami a FIDESZ-t érinti.”

Hozzá kell tennünk mindehhez, hogy Holló László Levente nem él Romániában, jelenleg állandó lakhelye Martonvásár, és egy ottani Kft. munkatársa.

*** Az Ügyvezetô Elnökség 1995. szeptember 5-én tartott ülésén, amelyen meghívottként jelen volt Markó Béla szövetségi elnök és Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, napirend elôtt megemlékezett a szeptember 1-én elhunyt dr. Octavian C. Buracuról. A déli órákban az Ügyvezetô Elnökség tagjai és a meghívottak testületileg részt vettek a neves polgárjogi harcos, az interetnikus megbékélés következetes híve temetésén.

Az ülés résztvevôi elemezték a közelmúltban létrejött Privatizációs Szakcsoport ajánlásait az RMDSZ érdekvédelmi szerepérôl a romániai privatizációs folyamatban. Az ajánlások alapján az ÜE Határozatba foglalta a tennivalókat és az irányelveket. Ezek értelmében a szövetségnek minden szinten fel kell vállalnia a privatizációs folyamattal kapcsolatos információgyûjtést és a hazai magyarság teljes körû tájékoztatását. A jelenlegi szakasz legsürgetôbb teendôje a névreszóló vagyonjegyek kiváltásának ösztönzése és a tulajdonosok figyelmének felhívása arra, hogy ezeket ne adják el.

Az új Tanügyi törvény keltette válsághelyzettel kapcsolatban az Ügyvezetô Elnökség ismételten a területi szervezetek figyelmébe ajánlja az Operatív Tanács ajánlását, hogy a diákok és a tanárok az iskolai év elsô napján fehér karszalagos jelképes sztrájkkal tiltakozzanak. Ugyanakkor kívánatosnak tartja, hogy minél hamarabb alakuljanak meg és kezdjék meg mûködésüket a Székelyudvarhelyen meghirdetett Magyar Iskola Alapítvány helyi kezdeményezô csoportjai.

Az ülés napirendjén szerepeltek a helyhatósági választások elôkészítésével kapcsolatos kérdések is. Az Ügyvezetô Elnökség erre vonatkozó álláspontját a szeptember 16-án Szatmárnémetiben megtartandó megbeszélésen megvitatja az Országos Önkormányzati Tanács tagjaival, majd ugyanott a területi szervezetek elnökeivel, a pártok, platformok vezetôivel, akikkel a belsô választások szabályozásáról is konzultál. A tervezeteket az SZKT illetékes szakbizottságai elé terjesztik. Ugyanakkor a jelenlevôk véglegesítették ajánlásukat a helyhatósági választásokkal kapcsolatos teendôket központi szinten összehangoló szövetségi kampánybizottság személyi összetételére vonatkozóan.

Az ÜE megerôsítette Birtók József kinevezését a Szövetség – az RMDSZ havi folyóirata – fôszerkesztôi tisztségébe.

*** A Szenátus szeptember 5-i, keddi ülésén, a napirend elôtti politikai nyilatkozatok során Szabó Károly szenátor a Szatmár megyei Ákos községben a rendfenntartó erôk által cigány lakosok ellen foganatosított törvénysértô intézkedéseket tette szóvá.

Mint ismeretes, 1995. augusztus 25-én hajnalban a rendôrség és csendôrség vegyes alakulata minden elôzetes értesítés nélkül, reggeli 6 órakor lerohanta a cigánynegyedet, magánlaksértést elkövetve behatolt a házakba és 20–25 személyt, közöttük nôket is, ütlegelve és ruhákat szaggatva betoloncolt egy rabszállító kocsiba. Valamennyiüket beszállították a rendôrségre, ahol többek között arra kényszerítették ôket, hogy kézzel söpörjék föl az udvart.

Az ilyen jellegû, kisebbségi etnikai csoportok ellen irányuló, pogromjellegû rajtaütések teljességgel megengedhetetlenek egy jogállamban – mondotta Szabó Károly szenátor, és magyarázatot, illetve az eset kivizsgálását kérte a Belügyminisztériumtól és az Ügyészségtôl. Hozzátette, hogy bûncselekményekre hivatkozva, azonosítatlan személyek akkor sem büntethetôk, ha történetesen akadnak köztük antiszociális elemek. Csak a bûncselekményeket elkövetô egyéneket és nem csoportokat szabad büntetéssel sújtani.

*** 1995. szeptember 6-án, szerdán, tisztújító ülést tartott az RMDSZ szenátusi frakciója. A választás eredményeként az ôszi-téli ülésszak folyamán a frakcióvezetô Szabó Károly Szatmár megyei szenátor lesz. Helyettes frakcióvezetô: Verestóy Attila, frakciótitkár: Buchwald Péter.

A Szenátus Állandó Bizottságának tisztújítása során az RMDSZ-t megilletô titkári tisztségbe újraválasztották Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátort.