1995. szeptember 22. péntek III. évfolyam 624. szám

*** Szeptember 21-én a Szenátus napirendjére tûzte az Államtitok védelmérôl szóló törvénytervezetet. Az általános vitában felszólaló Szabó Károly RMDSZ-szenátor rámutatott ara, hogy noha az Alkotmány, a személyi szabadság jogelvének megfelelôen, biztosítja a közérdekû információk korlátlan hozzáférhetôségét, az ezt részletezô törvénytervezet még nem született meg. Napirendre került viszont – kerülô úton – a korlátozó jogszabály. Ebben alapelvként fogalmazódik meg az a kitétel, hogy az államtitok védelme minden állampolgár törvényes és erkölcsi kötelezettségét képezi. Mivel az ilyen jellegû adatok és információk csak a bevatottak szûk körében ismeretesek, a közember számára értelemszerûleg hozzáférhetelenek, a törvényes felelôsség kiterjesztése minden állampolgárra, nélkülöz minden logikát. Szabó Károly szenátor kifogásolta a továbbiakban, többek között, az államtitok kategóriájának parttalan megfogalmazását, az államtitokká nyilvánítás mechanizmusát és módszereit, a hivatali titkok államtitkokként történô kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvénytervezet elôírásai ütköznek a demokratikus elvekkel és szabadságjgokkal, az ártatlanság vélelmével, nem tartalmaznak rendelkezéseket a Román Hírszerzô Szolgálat esetleges visszaéléseinek bírósági úton történô megtámadhatóságára vonatkozóan, nem teszik lehetôvé, a gyanúsítottaknak a hivatkozást arra, hogy nem volt tudomásuk bizonyos adatok és információk államtitok-jellegérôl. Igényelte továbbá a közérdek fogalmának belefoglalását ebbe a törvénybe és az államtitokkal szembeni elsôbbségének kinyilvánítását, a hagyományosan demokratikus jogrendû államok gyakorlatára hivatkozva.

Többrendbéli kifogás elhangzása után a törvénytervezetet átdolgozásra visszautalták a szakbizottságokhoz.