1995. szeptember 19., kedd III. évfolyam, 621. szám

*** Hétfôn, szeptember 18-án, a Képviselôház folytatta a Büntetô Törvénykönyv módosításáról szóló vitát. A becsületsértés és a rágalmazás vétségérôl kialakult vitában Székely Ervin és Tokay György képviselôk fejtették ki az RMDSZ álláspontját, mely szerint a terítéken levô szövegek sértik a sajtószabadság jogát. A büntetési tételek megnövelésével kapcsolatban a két képviselô hangoztatta, hogy a büntetô politika megkeményítése önmagában véve nem alkalmas a bûnözési hullám megfékezésére.

Kedden, szeptember 19-én, a BTK-nak az idegen országok zászlaja kitûzését és himnusza eléneklését inkrimináló, s az ország- és nemzetgyalázás vétségét bevezetô paragrafusai szövegének megvitatása során Székely Ervin képviselô szólalt föl. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szóban forgó cselekvések nem bírnak valós társadalmi veszélyességgel és így nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy jogi következményeket vonhassanak maguk után. Az elôbbi esetben a tervezet szövegét mégis szentesítették a képviselôk, ellene csupán az RMDSZ frakció – egyetlen független képviselôtôl támogatott – tagjai szavaztak. Székely Ervin képviselô kifejtette, hogy az ország- és nemzetgyalázásra vonatkozó kitételek sértik a véleményszabadság jogát, ellentétben állanak az emberjogi egyezményekkel, s az általánosságban mozgó definícóba úgyszólván bármilyen cselekmény beeröltethetô. Miután a Fôügyészség jelenlévô képviselôje is átfogalmazást igényelt, ezt a törvényszakasz tervezetet visszautalták a Képviselôház Jogi Bizottságához.

*** Hétfôn, szeptember 18-án, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése tisztségviselôi: Jutta Gützkow asszony, a Politikai Ügyek Igazgatóságának vezetôje, Heiner Klebes, a Parlamneti Közgyûlés fôjegyzôje, hallgatták meg az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért Strasbourgban tartózkodó tagjainak a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos panaszait és kifogásait. A Kisebbségvédelmi ad hoc Bizottság titkára, Steketee úr, alapos helyzetismeretrôl tett tanúságot és behatóan érdeklôdött a kisebbségi ifjak esélyegyenlôségérôl a szakmai elhelyezkedés és érvényesülés tekintetében.

A délután folyamán a kerékpáros útjukat befejezô fiatalokat az Európai Ifjúsági Központ aligazgatója, Peter Lauritzen, fogadta. A közvetlen, baráti hangulatú beszélgetés az európai multikulturális, etnikai sokszínûség jelentôsége jegyében zajlott. Ifjúságpolitikai kérdésekrôl és többek között a romániai Magyar Ifjúsági Tanács jelenérôl, jövôbeli szerepérôl esett szó, ugyancsak a sajtónyilvánosság elôtt.

Este 19 órakor a csapat három tagja, Antal Attila, Kali Zoltán és Ráduly Róbert, Románia Európa Tanács melletti Állandó Képviseletén tett látogatást, ahol Sabin Pop nagykövet, továbbá Gheorghe Magheru és Liviu Ion urak fogadták ôket. A beszélgetés során a nagykövet szólt a kisebbség és a többség egymás iránti bizalmatlanságáról és ismertette Románia elnökének a román-magyar történelmi megbékélésre tett javaslatát, valamint a román kormány tudott álláspontját. Fölemlítette, hogyha a törvényben nem bízik is a romániai magyarság, bíznia kellene annak jó alkalmazásában. Válaszul az IKAO három tagja kifejezte kételyeit egy rossz törvény esetleges jó alkalmazását illetôen, hivatkozva az elôzô törvény önkényes alkalmazásának példáira.

Szeptember 19-én, kedden, a fiatalok az Európa Tanács épületében találkoztak Habsburg Ottó Európa Parlament-i képviselôvel, a Páneurópai Unió elnökével. A beszélgetés során Habsburg Ottó köszönetét fejezte ki azért a tevékenységért, amelyet ez a küldöttség az európai szellemiség terjesztéséért, illetve annak érdekében fejetett ki, hogy az új román Tanügyi törvény az európai normák és gyakorlat szerint változzék. A tiltakozó akció résztvevôi a sajtó nyilvánossága elôtt ismertették a legújabb fejleményeket és felkérték Habsburg Ottót, támogassa ezután is a romániai magyarság jogos igényeit.

A küldöttség találkozott a strasbourgi protestáns egyházak vezetôivel is, akik igéretet tettek arra, hogy a román diplomáciai kirendeltségen kifejezik aggodalmukat a romániai magyarság jogainak megsértése és az egyházi vagyon visszajuttatásának elmulasztása miatt. Közölték, hogy szorgalmazni fogják a jövôben az erdélyi teológus hallgatók ide vezetô tanulmányútjait és itteni továbbképzését.