1995. szeptember 18., hétfő III. évfolyam, 620. szám

*** Szeptember 14-én ökumenikus egyházi-oktatásügyi találkozóra került sor a nagyváradi Református Püspökségen. A tanácskozáson a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, a Szatmári és a nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a kolozsvári Unitárius Püspökség, a kolozsvári Zsinatpresbiteri Evangélikus Püspökség, az Erdélyi Református Egyházkerület elöljárói és a kebelükben mûködô egyházi tanintézmények képviselôi vettek részt.

A résztvevôk állásfoglalást fogalmaztak meg az 1995. június 21-én kihirdetett, felekezeti és anyanyelvi oktatásunk elsorvasztását követô, Tanügyi törvénnyel kapcsolatban.

Ugyancsak állásfoglalás született vagyonjogi kérdésekben, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását illetôen. A résztvevôk táviratot intéztek Adrian Nãstasehoz, a Román Képviselôház elnökéhez, a romániai zsidó egyház javainak visszadásával kapcsolatban.

Iliescu elnöknek a megbékélésre tett javaslatával kapcsolatban egyházaink megfogalmazták a román-magyar megbékélési párbeszédet és az alapszerzôdés megkötését elôsegítô kívánalmaikat.

Elhatározták, hogy a tanácskozáson született dokumentumokat eljuttatják az illetékes hazai és nemzetközi fórumokhoz, és a sajtó, a rádió, a televízió útján nyilvánosságra hozzák azokat.

*** Nicolas Coppin, a bukaresti angol Nagykövetség titkára, szeptember 4-én találkozott Kolozsváron az RMDSZ megyei szervezetének képviselôivel: Molnos Lajos megyei elnökkel, Pálffy Zoltán ügyvezetô titkárral, valamint Eckstein-Kovács Péter városi tanácsossal. Az Ügyvezetô Elnökség részérôl Demeter János önkormányzati- és a területi szervezetekért felelôs alelnök vett részt a megbeszélésen. Az angol diplomatát elsôsorban a kolozsvári “helyzet” érdekelte, valamint a helyhatósági választások várható eredményei országos szinten, de különösen Kolozsváron. Téma volt az új román Tanügyi törvény és a romániai magyarság, s az RMDSZ viszonyulása e törvényhez, illetve azok a lépések, amelyeket az RMDSZ és a civil szervezetek, elsôsorban az RMDSZ foganatosított és tervez ennek a törvénynek a megváltoztatása végett.

*** TÁJÉKOZTATÓ

Kozma Szilárd költô – az RMDSZ Csíkszék Területi Szervezetének tagja – 1995. szeptember 14-én felkereste az RMDSZ Csíkszék Területi Szervezetének elnökségét és bejelentette, hogy szeptember 15-tôl, az iskolakezdés napjától, éhségsztrájkba lép Csíkszereda, Virág utca 12. sz. 5. lakrész cím alatti lakásán, tiltakozásul az új Tanügyi törvény kisebbségeket sértô elôírásai és gyûlöletszító természete ellen. Kozma Szilárd rövidesen saját közleményt ad ki éhségsztrájkba lépésének személyes okairól, illetve a Tanügyi törvénnyel szembeni kifogásairól.

Az RMDSZ Csíkszék Területi Szervezetének Elnöksége

*** Szeptember 14-én felavatták a Barcasági Csángó Alapítvány gondozásában kialakított szecselevárosi (négyfalusi) új bentlakást. A kollégium beszentelését Gajdó Zoltán római katolikus plébános, valamint Juhász Ferenc református és Török Ferenc evangélikus lelkész végezte. Az Illyés Alapítvány Erdélyi Alkuratóriuma részérôl Kötô József, az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében Mina László, a Barcasági Csángó Alapítvány részérôl a kuratórium elsô elnöke, Simon András, nyugalmazott elnök méltatta az eseményt. A Kárpátkanyar magyar középiskolásai itt kollégiumi ellátásban részesülnek és így ingázás nélkül végezhetik tanulmányaikat a Zajzoni Rab István líceumban. Megemlítendô, hogy mind a telek, mind az épület az Alapítvány tulajdona.

*** Szeptember 15-én, a tanévnyitás napján, az aradi Minorita Kultúrházban, a helybeli magyarság nagygyûlésen tiltakozott a Tanügyi törvény megszorító intézkedései ellen. A rendezvény ökumenikus imádsággal vette kezdetét. A felszólalók kitértek a törvénynek a kisebbségi és a felekezeti oktatást sújtó rendelkezéseire. Beszédet mondott Hosszu Zoltán szenátor, Cziszter Kálmán, a RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnöke, Ujj János, oktatásügyi alelnök, Király András, az RMPSZ Arad megyei elnöke, egy szülô, egy frissen érettségizett és egy egyetemre sikeresen felvételizett hallgató. A tiltakozó nagygyûlés résztvevôi a szenátorokhoz és képviselôkhöz, a szülôkhöz és a nagyszülôkhöz, az oktatókhoz, a tanulókhoz és a román anyanyelvûekhez intézett, 5 pontból álló felhívást fogadtak el.

Ezt követôen az RMDSZ Arad megyei választmánya és az Önkormányzati Konferencia együttes ülésen folytatta le munkálatait. A fô napirendi pont a helyhatósági választásokra való felkészülés volt.

*** 1995. szeptember 16-án, Szatmárnémetiben került sor az Országos Önkormányzati Tanács rendes ülésére. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök és Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelôs alelnök. A gyûlésen megvitatták és elfogadták a helyhatósági választások elôkészítésére vonatkozó anyagokat, amelyek a választási alapelvekre, a jelölések módozataira, valamint a polgármester- és tanácsos-jelöltek kiválasztásának fontosabb szempontjaira vonatkoztak.

Ezeket az anyagokat az Ügyvezetô Elnökség határozat-tervezet formájában terjeszti a szeptember 23-án Gyergyószentmiklóson sorra kerülô SZKT ülés elé.

Ugyanezen a napon délután került sor a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának ülésére, amelyet az ügyvezetô elnök hívott össze. Jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Demeter János alelnök és Kós Anna az Ügyvezetô Elnökség Titkárságának vezetôje, valamint a pártok és platformok vezetôi.

A szövetségi elnök tájékoztatta a résztvevôket Ion Iliescuval a történelmi megbékélésrôl folytatott megbeszélésérôl.

Meghívottként jelen volt Antal István képviselô, a privatizációs bizottság vezetôje, aki ismertette a területi szervezetek szerepét a privatizációs programban és átadta az ezzel kapcsolatos dokumentációt.

A tanácskozás résztvevôi megvitatták az SZKT elé terjesztendô, a belsô választásokat szabályozó határozat-tervezetet, a területi szervezetek költségvetésével kapcsolatos kérdéseket (tagdíjbegyûjtés, stb.) és az RMDSZ információs hálózatának a nemzetközi hálózatba való bekapcsolásával járó új feladatokat, valamint az ebbôl fakadó szervezési kérdéseket.

A résztvevôk áttekintették az Operatív Tanács által kijelölt, a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásának mikéntjét is.

*** A Strasbourgba tartó kerékpáros Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért szeptember 15-én és 16-án esôs-szeles idôben folytatta útját Ausztrián, majd Németországon át. A résztvevôk csütörtökön az útba esô St. Pölten, Melk, Amstetten, Enns helyi önkormányzatainak a képviselôit tájékoztatták akciójuk céljáról, este pedig Linzben vacsorán látta vendégül ôket fôtiszteletû dr. Vencser László, a felsô-ausztriai nem osztrák katolikusok vezetôje. Az ezt követô beszélgetésen az anyanyelvû oktatásról, a vallási illetve nemzetiségi, ôshonos illetve bevándorló kisebbségeknek az önazonosságukért és esélyegyenlôségükért folytatott küzdelmérôl folyt eszmecsere. Pénteken a fiatalok a linzi Városházán a helyi oktatási bizottság elnökének nyújtottak át dokumentumokat, majd Erfeldingben fogadta ôket az alpolgármester. Az osztrák-német határ átlépése után a kerékpárosok este érkeztek meg Münchenbe. Szombaton Dachau volt az elsô megálló, ahol a karaván résztvevôi meglátogatták a koncentrációs tábor emlékmúzeumát, ezúton tisztelegve azok elôtt, akik a nemzeti kizárólagosság és a gyûlölet áldozataivá váltak. Ulm következett. Itt Balogh Zoltán, a Magyarok Világszövetsége Németországi Tanácsának elnöke adta át a küldöttségnek az ulmi polgármester üdvözletét és egy emlékérmet a városi tanács részérôl. Vasárnap, szeptember 18-án, az ulmi USTA diákszövetség képviselôjeként, Hartmunt Olpp csatlakozott a karavánhoz. Stuttgartban magyarokból, szászokból, románokból és németekbôl álló, mintegy hatvan fôs csoport találkozott a fiatalokkal. Üdvözölte és támogatásáról biztosította a karaván tagjait a Baden-Würtenberg-i Parlament két képviselôje: dr. Rolf Hacker és Ernst Gassmann.

Hétfôn, szeptember 19-én, az Európa Hídon áthaladva érkezett meg a karaván célvárosába, Strasbourgba. A résztvevôk délelôtt 11 órakor léptek be az Európa Tanács épületébe. A nap folyamán, a percre kidolgozott program találkozót írt elô Jutta Gützkow asszonnyal, a Politikai Ügyek Igazgatóságának vezetôjével, Heiner Klebesszel, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének fôjegyzôjével, Alard Plate-al, az Emberjogi Bizottság titkárával, Christopher Graysonnal, a Mûvelôdési és Nevelési Bizottság titkárával.