1995. szeptember 15., péntek III. évfolyam, 619. szám

*** A parlamenti pártok vezetôinek Ion Iliescu elnök meghívására csütörtökön, szeptember 14-én délután létrejött cotroceni-i találkozóján az államfôvel az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök vett részt.

A találkozót azért hívta össze Ion Iliescu elnök, hogy kikérje a pártok vezetôinek véleményét az általa javasolt román-magyar történelmi megbékélés megvalósításának módozatairól, azokról a dokumentumtervezetekrôl, amelyeket a külügyminisztérium erre vonatkozólag kidolgozott, mielôtt átadnák azokat a magyar kormánynak.

Három dokumentumról van szó: az egyik egy ötpontos nyilatkozat-tervezet a két ország arra irányuló szándékáról, hogy túllép a román-magyar kapcsolatokban mutatkozó feszültségeken; a második egy jószomszédsági és partneri szerzôdés, amely azonban nem lépne a kidolgozás alatt álló alapszerzôdés helyébe, a harmadik pedig egy ún. “magatartási kódex” a nemzeti kisebbségek kérdésének kezelését illetôen. (Ezeket a találkozó elôtt pár órával az RMDSZ vezetése is megkapta, a délelôtt folyamán pedig a Külügyi Tanácsadó Testület ülésén kialakították az RMDSZ álláspontját.)

A mintegy háromórás találkozón Markó Béla kifejtette az RMDSZ álláspontját a kérdésben. Elmondotta, hogy az RMDSZ nagyon fontosnak tartja a megbékélés gondolatát, hiszen ez a romániai magyarságnak különösen érdeke, de az egész társadalomnak is érdekében kell hogy álljon. Az RMDSZ évek óta tett ilyen irányú javaslatokat, amelyek sajnos nem leltek a kellô visszhangra. Jelezte ugyanakkor, hogy a szövetség véleménye szerint az új dokumentumokból hiányzik az, hogy milyen szerepet szánnak ebben a folyamatban a kisebbségben élô közösségeknek. Markó Béla megújította azt a javaslatot, hogy alakítsanak ki párbeszéd-fórumot a romániai magyarság és a romániai társadalom, illetve kormány felelôs tényezôi között a konkrét probléma-megoldások kidolgozására. Ez fontos hozzájárulás lenne a román-magyar történelmi megbékéléshez. Az RMDSZ elnöke rámutatott, hogy szövetségünknek számos fenntartása van a politikai szándéknyilatkozat-jellegû dokumentumcsomaggal kapcsolatban, amely nem helyettesítheti és nem is késleltetheti az alapszerzôdés megkötését. Ami a magatartási kódexet illeti, az RMDSZ véleménye szerint a kérdést nem így kellene megoldani, hanem jogi erejû szabályozásokra van szükség. Szóvá tette azt is, hogy nincs szó a tervezetben külön kisebbségjogi dokumentumról, európai garanciákról, kisebbségi vegyesbizottságról, a garanciákat pedig kétoldalúra szûkítik, bár tagadhatatlan, hogy a kétoldalú együttmûködésre számos javaslatot tartalmaznak a dokumentumok. Markó Béla ugyanakkor azt is elmondta, hogy e nagyon jelentôs megbékélési javaslat közzététele alatt és után sem szûnt, még csak nem is csillapodott a hosszú ideje tartó magyarellenes, a magyarságot ócsárló és megbélyegzô kampány a sajtóban, a politikai életben, magában a Parlamentben, ami semmiképpen sem alkalmas arra, hogy elôrevigye a romániai magyarság által ôszintén óhajtott és a román társadalom nagy többsége által is várt román-magyar történelmi megbékélés ügyét. Az igazi megbékéléshez – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke – gyökeres mentalitásbeli változásra van szükség a román társadalom körében, és különösen a politikai erôk szintjén.

*** Kerekes Károly Maros megyei képviselô szeptember 14-én írásban tette le kérdését a román kormányhoz, azt firtatva, mi késztette a kormányt a Maros megyei prefektus leváltására és arra, hogy a tisztséget egy Román Nemzeti Egységpárti prefektusra ruházza. Ez annál érthetetlenebb, mivel Maros megyében, ahol 1990-ben oly tragikus interetnikai konfliktusok zajlottak le, most béke és nyugalom van, a közrendet nem háborítja semmilyen szélsôséges nacionalista megnyilvánulás, amiben nem kis szerepe van Ioan Racoløea (TDRP) prefektusnak. Módfelett furcsa egy olyan párt képviselôjére bízni ezt a tisztséget, amelynek vezetôje olyan kijelentéseket tesz, amelyek szöges ellentétben állnak az államfô román-magyar megbékélésre tett ajánlatával. Ebben az összefüggésben – véli az RMDSZ képviselôje – a kormány intézkedése nem szolgálja a régió stabilitását. Kerekes Károly szóbeli választ kért ez ügyben.

*** A sajtó képviselôinek figyelmébe!

A Szövetségi Képviselôk Tanácsának szeptember 23–24-i ülésén a helyhatósági választásokkal és a belsô választásokkal kapcsolatos kérdések (a jelölések módozatai és kritériumai, valamint a választási kampány) is napirenden lesznek. A döntéshozatal elôkészítése érdekében szeptember 16-án, szombaton összeül az Országos Önkormányzati Tanács közgyûlése Szatmárnémetiben.

Az ülés után, 15 órakor sajtókonferenciára kerül sor a tanácskozás helyszínén, a CECIL mûvelôdési házban (1918. december 1. utca 15. szám alatt), amelyre az írott és elektronikus sajtó munkatársait szeretettel várják.

A Szövetségi Képviselôk Tanácsa