1995. október 6., péntek III. évfolyam, 634. szám

*** Az Ügyvezetô Elnökség 1995. október 5-én tartott soros ülésén tájékoztatókat hallgatott meg a fôosztályok és a parlamenti frakciók munkájáról, valamint az RMDSZ külpolitikai tevékenységérôl.

Az ülés napirendjén szerepelt a helyhatósági választások elôkészületeinek naptári tervébôl következô aktuális feladatok felmérése, különös tekintettel a kampánystáb ugyanaznap sorra kerülô elsô tanácskozására.

A gazdasági alelnök beszámolt az RMDSZ privatizációval kapcsolatos információs szolgáltatása megszervezésének jelenlegi stádiumáról, ismertette a közeljövôben, elsôsorban a területi szervezetek szintjén még megoldandó feladatokat.

A közép- és hosszútávú oktatási stratégia céljainak megvalósítása érdekében az Ügyvezetô Elnökség javasolja az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma Oktatási Szaktestületének, hogy írjon ki ezt szolgáló nyilvános pályázatokat.

Az ülésen az Ügyvezetô Elnökség az RMDSZ médiastratégiájának kérdésérôl is tanácskozott, majd a jelenlevôk megvitatták és elfogadták az ÜE napirendi javaslatait a Szövetségi Képviselôk Tanácsa novemberben sorra kerülô ülésére. Ugyanakkor jóváhagyták a Bölöni Farkas Sándor Információs Hálózat szabályzatának módosítását.

*** Október 5-én tartotta Kolozsváron elsô ülését az SZKT által elfogadott összetételû választási kampánystáb.

A tanácskozáson a kampány elveirôl, módozatairól, a célterületek megjelölésérôl, illetve azok kezelésérôl tárgyaltak a jelenlevôk. Külön figyelmet fordít a csoport a területi kampányfelelôsökkel történô kapcsolattartásra és a jelöltállítási kritériumok érvényesítésére.

A heti rendszerességgel ülésezô csoport ebben a hónapban elsôsorban a kampány elôkészítésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozik.

*** Október 4-én, szerdán, a sajtó- és szólásszabadságnak, október 5-én, csütörtökön pedig a szabad társulási jognak szentelt ülésszakon szólalt fel az UNPO képviselôjeként, az RMDSZ nevében Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsadója az EBESZ-nek az Emberi jogok dimenziójáról szervezett, Varsóban zajló konferenciáján. Felszólalásaiban az RMDSZ küldötte ismertette a romániai állapotokat, valamint szövetségünk e kérdéskörben képviselt álláspontját.