1995. október 4., szerda III. évfolyam, 632. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök október 4-én hivatalában fogadta Alexa Károlyt, az MTI vezérigazgatóját és Kopreda Dezsőt, az MTI helyettes vezérigazgatóját. A találkozón részt vett Márton Árpád képviselő és K. Bodor András, a SZEH Sajtóirodájának vezetője, illetve Baracs Dénes, az MTI bukaresti tudósítója és Balázs Ádám, a bukaresti Magyar Nagykövetség sajtóattaséja.

A találkozón a kölcsönös tájékoztatás és hírcsere időszerő kérdéseiről, az e téren kínálkozó lehetőségek jobb kihasználásáról folyt kötetlen beszélgetés.

*** 1995. október 2-a és 19-e között zajlik Varsóban az EBESZ Emberi dimenziók témakörrel szervezett konferenciája. Az RMDSZ részéről – az UNPO képviseletében – jelen van az értekezleten Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsosa. Niculescu Antal több állam küldöttével, illetve nemkormányzati szervezet képviselőjével találkozott, akiknek átadta az RMDSZ idevágó dokumentumait.

Az értekezlet első napján felszólalt a plénum előtt Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa. A holland diplomata hároméves főbiztosi tevékenységének tapasztalatairól, illetve a levont következtetésekről szólva elmondotta, hogy véleménye szerint szükség van a kormányok és a kisebbségek közötti párbeszédet szolgáló struktúrára, hiszen nagyon fontos, hogy a törvényhozás, illetve a kormány elé kerülő, a kisebbségeket érintő törvénytervezeteket előbb ilyen szervezeti formában vitassák meg. Kulcsfontosságúnak tartja a kisebbségek nyelvén mőködő iskolákat, mert nélkülük a kisebbségekhez tartozó személyek fokozatos asszimilációnak vannak kitéve. Ugyanakkor a nemzetközi normák és elvek nem szolgálnak – nem szolgálhatnak – egyértelmő válasszal arra vonatkozóan, hogy mi a korrekt és ésszerő megoldás egy adott helyzetben. A kisebbségek sok esetben identitásuk megőrzésének legjobb útját a területi autonómiában látják, ezt azonban elsősorban azok az államok ellenzik erőteljesen, amelyekben az illető terület az anyaország határa mentén fekszik. Noha az EBESZ Koppenhágai Dokumentuma opcióként megemlíti a területi autonómia lehetőségét, nem teszi kötelezővé azt. Az anyaország érdeklődését a határain túl élő kisebbségek iránt indokoltnak, legitimnek tartja. Ebben az összefüggésben fontos, hogy az államok az illető kisebbségek jogait kétoldalú alapszerződésekbe foglalják, ezek alkalmazását pedig időnként kölcsönös megfigyelési mechanizmusokon keresztül egyeztessék. Végezetül Max van der Stoel kifejtette, hogy lehetetlen eredményes konfliktusmegelőzési politikát folytatni, mindaddig, amíg az államok nem szentelnek kellő figyelmet a kisebbségi kérdésnek. A nemzetközi közösség még mindig nem fordít elegendő figyelmet a kisebbségi kérdésre – vélekedett a főbiztos, és hozzátette, hogy az EBESZ-tagállamok katonai költségvetésének 0,01%-a elegendő lenne széleskörő, megfelelő válságmegelőző programok életbe léptetéséhez.

*** 1995. október 1-én Marosvásárhelyen a Vártemplomban került sor a Kántor-tanító Pedagógiai Főiskola és a Calepinus Népfőiskola tanévnyitó ünnepi istentiszteletére. A liturgia előtt a Vártemplom Psalmus nevő kórusa énekelt Birtalan Judit vezényletével. Az istentiszteleten igét hirdetett főtisztelető D. dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az évnyitó keretében Fülöp G. Dénes, a Vártemplom lelkipásztora mondott köszöntőt. Beszédet tartottak Barabás László és Fülöp Géza, az intézmények igazgatói, majd a nagykörösi testvérintézmény képviselője is üdvözölte az új tanévet kezdő intézményeket. A főiskolák hallgatóit, tanári karát, az ünneplő gyülekezetet köszöntöte dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke. Az ünnepi rendezvényen zsoltárokat énekelt Hegedős Zsuzsa budapesti lelkésznő, majd ifj. Hegedős Lóránt, a budapesti Szabadság-téri gyülekezet másodlelkésze üdvözölte az egybegyőlteket. Fellépett a Kántor-tanító Pedagógiai Főiskola énekkara Birtalan József vezényletével. Az ünnepi összejövetel Csiha Kálmán püspök beszédével és áldásával ért véget. A rendezvénysorozat hitet tett az állandó magyar oktatási hálózat szükségessége mellett, cselekvésre hívott megvalósításáért.