1995. október 3., kedd III. évfolyam, 631. szám

*** Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform szeptember 30-án Székelyudvarhelyen tartott rendes ülésén Nyilatkozatot fogadott el, amelyben üdvözli az RMDSZ Székelyföldi Egyeztető Tanácsának szeptember 22-én, Gyergyószentmiklóson hozott elvi döntését, miszerint sürgős feladat a Székelyföld autonómia-statútumának vitája a térség lakosságának bevonásával. Az EMK ismételten tiltakozik a magyar többségő vidékek, legfőképpen pedig a Székelyföld militarizálása, a román katonaság és karhatalmi erők fölös számban történő, indokolatlan betelepítése ellen, ami a tömbmagyarság megfélemlítésére és a térség etnikai összetételének mesterséges és intézményes megváltoztatására irányul. Az EMK kéri az egész magyar nemzeti közösség, így az anyaország és a nyugati diaszpóra magyarságának folyamatos támogatását a romániai magyarságnak az anyanyelvő oktatásért folytatott küzdelméhez. Az EMK különösen fontosnak tartja, hogy a magyar kormányzat minden alkalommal szövetségünkkel összhangban foglaljon állást a romániai magyarság közösségi jogsérelmei orvoslása végett. Nyilatkozatában az EMK köszönettel értékeli mindazon ifjak és idősebbek elkötelezettségét, akik tiltakoztak és tiltakoznak a romániai magyarságot sértő új Tanügyi törvény ellen (éhségsztrájkolók, a kerékpáros karaván tagjai, stb.).

Az EMK soron következő ülését Kolozsváron, november 4-én tartja A szórvány-magyarság gondjai témakörrel.

*** Borbély László Maros megyei képviselő kedden, október 3-án a napirend előtti felszólalások során a január óta hivatalossá vált négypárti koalíció törvényhozói ügyködésének káros eredményeire hívta fel a tisztelt Ház figyelmét, olyan törvények elfogadására, amelyek súlyosan veszélyeztetik a romániai demokráciát, egyre inkább a rendőrállam, egy új diktatúra felé sodorják az országot. Ezek között említette a Btk. módosítására vonatkozó törvényt, az államtitokról szóló törvénynek a Szenátusban alakuló változatát, amely kísértetiesen emlékeztet a múlt diktatúra rossz emlékő törvényére, valamint a kormány önkényes intézkedéseit, amellyel egyszerően kisajátítja egyes minisztériumok és intézmények, sőt kereskedelmi társaságok tulajdonát képező ingatlanokat az állami protokoll számára (köztük a Parlament számára is, anélkül, hogy az ország törvényhozó fórumát legalább konzultálta volna). Az RMDSZ képviselője ugyanakkor elmarasztalta a kormánykoalíciót azért, mert tudatosan késlelteti-halasztgatja egy egész sor olyan, a tényleges demokrácia szempontjából alapvető fontosságú törvény elfogadását, amelyeket nemcsak az ellenzék, hanem a lakosság és a nemzetközi szervezetek is sürgetnek, mint amilyenek a helyi közvagyonról, a helyi pénzügyi gazdálkodásról, az ombudsman intézményéről szólóak, vagy a Helyi közigazgatásra vonatkozó 69/1991-es törvény módosítása, az Egyházi törvény (amelynek magában kellene foglalnia az egyházi javak visszaszolgáltatását is), a Nemzetiségi törvény, stb. Befejezésül Borbély László azt kívánta a román társadalomnak, hogy mielőbb ébredjen fel az eredeti demokrácia eme rossz álmából.

*** Ugyancsak október 3-án az RMDSZ képviselőházi frakciója törvénytervezetet nyújtott be a Képviselőház Állandó Bizottságához Egeres (Kolozs m.), Csíkszentdomokos (Hargita m.), Szárazajta (Kovászna m.), valamint Gyanta és Magyarremete (Bihar m.) mártírtelepüléssé nyilvánítására.

*** 1995. szeptember 30-án, Bánffyhunyadon a református templomban tartott istentisztelettel vette kezdetét a Kalotaszegi Napok hagyományos rendezvénysorozat. Igét hirdetett főtisztelető dr. Bütösi János professzor, a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöke, majd Kusztos Tibor lelkész mutatta be az értékes mőemlék templom történetét.

Az idei Kalotaszegi Napokat a Ravasz Emlékház felavatása fémjelezte. Az istentisztelet második felében megemlékeztek Ravasz László munkásságáról. Méltató beszédet mondott főtisztelető dr. Hegedős Lóránt, a magyarországi Református Zsinat elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Ezután sor került a templom főhajójának falán elhelyezett Ravasz-emléktábla megkoszorúzására. Koszorút helyezett el a helyi egyházközség képviselete, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, hazai és külföldi testvéregyházak küldöttei. A református templomban lezajlott ünnepségen fellépett a bánffyhunyadi Református Egyházközség Vegyes Kórusa. Délután sor került az Emlékház avatására, amely a jövőben a helyi magyar egyházi és mővelődési élet központja lesz. Ebben az épületben fogják kialakítani a Kós Károly és Ravasz László emlékszobákat. Avatóbeszédet mondott dr. Bátai Tibor, az Illyés Közalapítvány irodavezetője és dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke. Az Emlékházat Kusztos Tibor református lelkész áldotta meg, majd a létesítményt Vasas Samu tanár, néprajzos mutatta be. Közremőködött a helyi RMDSZ női kórusa Búzás Pál vezényletével.