1995

1995. október 23., hétfő III. évfolyam, 645. szám

*** Markó Béla, az RMDSZ elnöke, a szövetség Szilágy megyei szervezetének meghívására, október 20-án és 21-én Zilahon, illetve Szilágycsehen, lakossági fórumon vett részt, és megbeszélést folytatott a helyi RMDSZ-vezetőkkel. Ugyanekkor sor került egy találkozóra a Szilágy Megyei Tanács elnökével és más megyei tanácsi tisztségviselőkkel. A találkozón a szövetségi elnökkel együtt részt vett Kozma Sándor megyei RMDSZ-elnök, Seres Dénes szenátor és Vida Gyula képviselő.

*** Október 20-án, Győrben, dr. Lanczendorfer Erzsébet kezdeményezésére, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezésében, több száz főnyi közönség előtt került sor az Együtt a család címő kerekasztal beszélgetésre. Az eszmecsere mediátora Lakatos Pál, a Magyar Rádió szerkesztője volt. A napi politikai problémák kerültek terítékre. A beszélgető partnerek Csoóri Sádor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és dr. Kötő József, az RMDSZ ügyvezető elnöke voltak. A rendezvény dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök védnöksége alatt zajlott le.

*** 1995. október 21-én, Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban, az RMDSZ Mővelődési és Egyházügyi Főosztálya szervezésében került sor a szervezet mővelődési és egyházügyi területi alelnökeinek a találkozójára. A résztvevőket dr. Kötő József mővelődési ügyvezető alelnök, Balogh Ferenc főelőadó, Laskay Sándor és Dáné Tibor Kálmán előadók tájékoztatták a Főosztály koordinációs munkájáról és jövőbeni terveiről.

A találkozó vendége volt Bálint Kelemen Attila, a jövő esztendőben Erdélyben sorra kerülő Református Világtalálkozó főbiztosa, aki beszámolt az előkészületi munkálatokról és az egyeztetésekről aziránt, hogy hogyan kapcsolódhatnak be az RMDSZ illetékes Főosztályával együtt az érintett alelnökök a szervezés munkájába.

Központi téma volt jövőre sorra kerülő nagy nemzeti ünnepünk, a Honfoglalás 1100. évfordulójának méltó erdélyi megünneplése. Elhatározták, hogy jövőre minden erdélyi magyar lakta településen szerveznek majd millecentenáriumi rendezvényt. Ezt a munkát a Mővelődési és Egyházügyi Főosztály fogja koordinálni, természetesen a megfelelő területi alelnökök segítségével. Az országos rendezvények terve már körvonalazódott.

A meghívottak beszámoltak eddigi munkájukról, a szervezés gondjairól és nehézségeiről. Megtárgyalták a mővelődési munka gazdasági hátterét biztosító vállalkozási tevékenység üzlettervének az elkészítésére vonatkozó pályázatot, elhatározták, hogy 1995. december 15-ig véglegesíteni fogják az 1996-os eseménynaptárt, egyeztették a Alapítványi és Egyesületi Kataszter véglegesítésének formaságait. Tájékoztatás hangzott el a fontosabb országos rendezvényekről, közöttük a cegőtelki emlékmő felavatásáról, az egyfelvonásosokra kiírt pályázat lezárásáról, a Kemény Zsigmond-síremlék helyreállítására beindított akciókról, a nagybányai festőiskola megalapításának 100. évfordulójával kapcsolatos rendezvényekről, az önkormányzati képviselőknek a világi és egyházi mőemlékvédelembe történő bevonásáról, az országos népfőiskolai hálózat kialakításáról és az ICOMOS-al való együttmőködés kérdéseiről, avégett, hogy világörökséggé lehessen nyilvánítani Kolozsvár történelmi központját.

*** KÖZLEMÉNY

1995. november 4-re, szombaton délelőtt 10 órára összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács ülését Kolozsvárra, a Szent Mihály Plébánia tanácstermébe.

Az Állandó Bizottság a következő témát javasolja napirendre: A romániai magyar nemzeti közösség tennivalói az anyanyelvi mőveltség megóvásáért.

Előadók: Cs. Gyímesi Éva, Benkő Samu, Tokay György, Kelemen Árpád.

Ugyanekkor tájékoztató hangzik el az SZKT határozatairól.

Az Egyeztető Tanácsnak időszerő szervezési kérdéseket is meg kell oldania (alapszabályzat módosítás, szakbizottsági jelölések).

Bukarest, 1995. október 23.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** KÖZLEMÉNY

1995. november 11-re, szombat reggel 9 órára, Marosvásárhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsának rendes ülését. Az ülés kétnapos lesz.

November 10-én, pénteken 18 órától, ugyancsak Marosvásárhelyen ülésezik az SZKT Egyeztető Kerekasztala.

Az SZKT ülésére az Állandó Bizottság a következő nepirendet javasolja:

1. A szövetségi elnök tájékoztatója;

2. A belső választások szabályozása;

3. Az RMDSZ gazdasági programjának elfogadása;

4. A gazdasági alelnök megerősítése;

5. Jelentés a helyhatósági választási előkészületekről;

6. Interpellációk;

7. Az ügyvezető elnök tájékoztatója az oktatási helyzetről és más időszerő kérdésekről.

Marosvásárhely, 1995. október 23.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség már a parlamenti vita során egyértelmően tiltakozott a Tanügyi törvénytervezet központosító, antidemokratikus jellege ellen. Nemcsak a törvénytervezet kisebbségi fejezetét, hanem annak egész szellemét bíráltuk, és számos alapvető cikkely módosítását javasoltuk, hiszen az egész romániai társadalom jövőjét meghatározza, hogy az elkövetkező generációk milyen körülmények között tanulnak.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy minden erőfeszítésünk dacára, a Parlament túlnyomó többsége megszavazta ezt a törvényt, amelyről már tanévkezdés után rögtön bebizonyosodott, hogy többek közt súlyos szociális problémákat gerjeszt, és sérti ugyanakkor az oktatási intézmények autonómiáját. Ezzel szemben a kormány képviselői nyilatkozataikban és külföldön terjesztett díszes propaganda-kiadványban úgy tüntetik föl, hogy ez “Európa egyik legdemokratikusabb Tanügyi törvénye”.

Jogos az egyetemi hallgatók tiltakozása és megalapozott az a kérésük, hogy a Tanügyi törvényt sürgősen módosítsa Románia Parlamentje.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatja az egyetemi hallgatók követeléseit, és eddigi álláspontjához híven továbbra is kéri a parlamentben a Tanügyi törvény teljes felülvizsgálatát és alapvető módosítását, beleértve a félmillió állampolgár aláírásával támogatott törvénykezdeményezés mielőbbi megvitatását.

Bukarest, 1995. október 23.

Markó Béla

szövetségi elnök