1995. november 6., hétfő III. évfolyam, 655. szám

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ mély megrendüléssel fogadta a politikai gyilkosság áldozatává vált Jichak Rabin izraeli miniszterelnök halálhírét, és osztozik Izrael állam népének gyászában.

A gyilkos merénylet tényét nemcsak egy, a történelem által sokat próbált nemzet kiváló államférfia elleni támadásként értékeljük, hanem a Nobel-békedíj által is elismert, a világban végbemenő pozitív politikai folyamatok visszafordítására irányuló szándéknak, a közel-keleti béke, a térség és a világ stabilitása elleni durva agressziónak.

A népek önrendelkezési jogára alapozott autonómia-forma történelmi ellentétek erőszakmentes, békés feloldását jelentette volna, ha Jichak Rabin miniszterelnöki minőségében megvalósíthatta volna rendezési koncepcióját, amely modellértékő a világ valamennyi térsége számára.

A világpolitika jelentős személyiségét vesztettük el, ezért közös a gyászunk a békéért aggódók millióival. Ugyanakkor szövetségünk annak a reményének ad kifejezést, hogy a megyilkolt kormányfő szellemi örökségét ápolva, a térség politikusai nem engednek a győlölködésnek, a szélsőséges indulatoknak, és megtalálják a békéhez, a megbékéléshez vezető utat.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Tanügyi Válságkezelő Bizottsága 1995. november 3-án Marosvásárhelyen ülésezett. Jelen voltak: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, Csávossy György, a SZET elnöke, Asztalos Ferenc parlamenti képviselő, Borbély László parlamenti képviselő, Lászlóffy Pál, az RMPSZ elnöke, Jung János professzor, Kelemen Árpád professzor, Mikó Lőrinc a Magyar Egyházak Állandó Tanácsának titkára, Demeter János, az RMDSZ önkormányzati főosztályának vezetője, Ferenczi Rita oktatáskutató, Ráduly Róbert, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke, Antal Attila diákszövetségi tanügyi megbízott.

A jelenlévők beszámoltak az általuk képviselt testületek, szervezetek és intézmények oktatáspolitikával kapcsolatos tevékenységéről az augusztus 2-i ülés óta eltelt időszakban; kiértékelték a tanügyi törvény elleni tiltakozó akciók hatékonyságát és az elkövetkezô időszak teendőit.

Ugyanakkor a bizottság fontosnak tartja a minél jobb kapcsolattartás és tájékoztatás biztosítását a különböző RMDSZ–testületek és civiltársadalmi szervezetek között, beleértve a közvélemény széleskörő informálását.

A bizottság továbbra is támogatja a tiltakozó jellegő helyi kezdeményezéseket. A hatékonyság és a tömegtájékoztatás biztosítása érdekében fontosnak tartja, hogy a helyi akciókat, közösségi érdekről lévén szó, érdekvédelmi képviseletünkkel történő egyeztetés előzze meg.

Az utóbbi hetek eseményei, a diáktüntetések egyértelmően igazolták, hogy a különböző társadalmi rétegek sajátos oktatási problémáit figyelmen kívül hagyó, a kormány által demokratikusnak minősített törvény alapvető módosításra szorul, ami ismételten bizonyítja, hogy az RMDSZ határozott álláspontja indokolt volt, és a romániai magyarság joggal tiltakozott az Tanügyi törvény ellen, amely nemcsak kisebbségi fejezetében, hanem egész szellemében korlátozó jellegő. Támogatjuk az egyetemi hallgatók követeléseit, és ugyanakkor elvárjuk, hogy a félmillió aláírással támogatott törvénytervezet megtárgyalása sürgősen napirendre kerüljön, és a romániai magyar közösség, illetve más kisebbségben élő közösségek hasonlóképpen fontos és halaszthatatlan érdekei is érvényesülhessenek.

A bizottság szorgalmazza a Tanügyi törvény alkalmazásának diszkriminatív jellegét bizonyító jogsérelmek további összegyőjtését, és a nemzetközi fórumokon történő ismertetését.

Az Európa Tanács és az Európa Unió Parlamenti Közgyőlése továbbra is figyelemmel kíséri a joggyakorlatot és a Románia által aláírt nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását.

A bizottság felhívja a budapesti román-magyar megbeszélés résztvevőinek a figyelmét arra, hogy a kisebbségi problémának és ezen belül az anyanyelvő oktatás kérdésének a megoldása nélkül elképzelhetetlen a valós megbékélés.

A jelenlévők ismételten kérik a Magyar Iskola Alapítvány helyi kezdeményező csoportjainak mielőbbi megszervezését és munkájuk beindítását.

A Tanügyi Válságkezelő Bizottsága megköszöni a magyar közösség minden tagjának az anyanyelvő oktatásért folytatott tiltakozó megmozdulásokban való részvételét.

Marosvásárhely, 1995. november 3.

*** 1995.november 4-én, szombaton, ülésezett Kolozsváron a Szövetségi Egyeztető Tanács. Az összejövetelen a romániai magyar nemzeti közösség civil társadalmának képviseletében egyházvezetők, köz- és mővelődési életünk kiemelkedő személyiségei, szövetségek, egyesületek, szervezetek és alapítványok vezetői tanácskoztak a tennivalókról az anyanyelven folyó tanítás állami kereteinek megőrzése, az oktatási folyamat minőségi reformja, az egyházak iskolaszervezői jogának visszaszerzése, a jogtalanul elkobzott egyházi és közjavak visszaszolgáltatásának stratégiája, az anyanyelven történő oktatás önszerveződő intézményrendszerének kialakítása, az alapítványi források átgondolt felhasználása (diákok szociális segítése, ösztöndíjrendszerek létrehozása itthon tanuló közép- és főiskolásoknak, kollégiumi és iskolabusz-hálózat kialakítása szórványterületeken) terén. Vitaindító előadásokat tartottak Cs. Gyímesi Éva professzor, az RMDSZ oktatásügyi ügyvezető alelnöke, Benkő Samu akadémikus, az EME elnöke, Kelemen Árpád professzor, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma Oktatási szaktestületének elnöke, Buchwald Péter szenátor.

A jelenlevők megbízták a SZET oktatási bizottságát, hogy a hozzászólások során megfogalmazódott tennivalókat összegezze és cselekvési programokká, projektekké átdolgozva indítsa el a megvalósítás útján. Különös figyelmet érdemel az a javaslat, hogy elkerülendő a román jogrendben ma is érvényben levő elévülési rendelkezést, sürgősen intézkedni kell elkobzott egyházi és közjavaink telekkönyvi bizonylatainak megszerzése érdekében, és meg kell indítani a visszaperlési folyamatokat.

Az ülés résztvevőit Markó Béla szövetségi elnök tájékoztatta az aktuális politikai kérdésekről; kiemelten szólt a Tanügyi törvény körüli fejleményekről. Takács Csaba ügyvezető elnök összegezte az elhangzott javaslatokat, konkrét indítványokat fogalmazott meg oktatási stratégiánk megvalósítása érdekében. Somai József, az SZKT ÁB titkára a legutóbbi SZKT határozatairól tájékoztatta a jelenlevőket.

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete, a Romániai Magyar Pedagógusok Maros megyei szervezete, valamint a római katolikus, a református, az evangélikus és unitárius egyházak Maros megyei főesperesi hivatalai 1995. november 2-a és december 3-a között Ima- és böjthónapot hirdettek meg. A kezdeményezés célkitőzései: 1. anyanyelvő oktatás minden szinten; 2. szakiskolai oktatás anyanyelven; 3. minden szinten és minden szakon anyanyelvő felvételi; 4. magyar nyelvő egyetem létesítése; 5. a kisebbségek és nemzeti közösségek történelmének hivatalos tantervbe foglalt, kötelező oktatása; 6. Románia földrajzának és történelmének anyanyelven való oktatása; 7. a felekezeti iskolák és azok elkobzott javainak visszaszolgáltatása; 8. államilag támogatott felekezeti iskolák létesítése; 9. a tanügy decentralizálása.

Tőkés András, az RMPSZ Maros megyei szervezetének elnöke a Népújság c. megyei lapban közzétett cikkében így ír: “Imádkozni fogunk, hogy minél több román ember megértse igazi szándékainkat és támogasson bennünket igazságos harcunkban, hogy bennünk is gyarapodjon a szeretet embertársaink iránt, hogy legyőzhessük előítéleteinket másokkal szemben, hogy közösen cselekedhessünk annak a Hazának a megteremtéséért, amelyben a jelenleg másodrendő állampolgárokként kezeltek majdan egyenlő jogokat élvezve a többséggel, nem kell folyton lojalitásukat bizonyítsák ahhoz, hogy megtőrjék őket… Imádkozni fogunk, hogy mindenki számára megvilágosodjék az az üzenetünk, hogy nem lehet szabad az a nép, amely más nemzeteket elnyom.”

*** November 5-én, vasárnap, falugyőlés volt a Kolozs megyei Kalotaszentkirályon, amelyen részt vett Buchwald Péter szenátor, Neményi József Nándor képviselő és Mikó lőrinc kolozsvári városi tanácsos, közgazdász-jogász. A rendezvényen a közelgő helyhatósági választások, valamint a privatizáció kérdései kerültek terítékre.

Hasonló témák szerepeltek az aranyosgyéresi győlésen is, amelyen részt vettek a környező falvak RMDSZ-vezetői is. Itt jelen volt Mátis Jenő és Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselő, valamint Pálffy Károly, a Kolozs megyei szervezet szervezési-gazdasági alelnöke.