1995. november 30., csütörtök III. évfolyam, 673. szám

*** November 30-án reggel Markó Béla szövetségi elnök a hágai központú Etnikumközi Kapcsolatok Alapítvány meghívására Észtországba utazott. Az EBESZ kisebbségi főbiztosának a munkáját segíteni hivatott holland alapítvány szervezésében 1995. december 1-e és 2-a között Tallinban sor kerül a Kisebbségi tanácsok és kerekasztalok címő szemináriumra, melyen többek között Max van der Stoel is részt vesz.

*** TILTAKOZÁS

Sepsiszék RMDSZ tagsága felháborodva vett tudomást arról a minősíthetetlen hangú nyilatkozatról, amelyet az elnöki szóvivő, Traian Chebeleu tett közzé 1995. november 20-án válaszként Tőkés Lászlónak, az RMDSZ tiszteletbeli elnökének a román-magyar megbékélési javaslataival kapcsolatban. Háromszék, ma Kovászna megye magyarsága a leghatározottabban kiáll Markó Bélának Iliescu államelnökhöz írt nyílt levelében kifejtett gondolatai, véleménye, állásfoglalása mellett. Az Iliescu államelnök által meghirdetett román-magyar történelmi megbékélés csak úgy és akkor lehetséges, ha a romániai magyarság jogsérelmeit számunkra megnyugtató módon megoldják. Egyet lehet érteni, vagy el lehet vetni Tőkés László tiszteletbeli elnök megbékélési alternatíváját, ellenben szélsőségesnek, hitleristának, sztalinistának, szegregacionistának, fundamentalistának stb. stb. minősíteni egyenesen elképesztő és az egész romániai magyarságot durván sértő minősítés. A Tőkés László megbékélési alternatívájára való elnöki reagálás minősíthetetlen stílusa azt bizonyítja, hogy a román hatalom, illetve Iliescu államelnök az RMDSZ, a romániai magyar nemzetközösség feje fölött akarja a történelmi megbékélést. A mi álláspontunk szerint nem a két állam, de a két nép, s elsősorban a román és a romániai államalkotó magyar nemzetközösség autonóm státuszának, egyéni és kollektív emberi jogainak a biztosítása lehet csak a román-magyar történelmi megbékélés alapköve. Chebeleu elnöki szóvivő intoleráns kirohanása a diplomácia elemi szabályait is durván megsértette.

A történelmi megbékélés azonnal létrejön:

I. 1. adják vissza az elrabolt közel 1600 magyar nyelvő iskolánkat,

2. a Bolyai Egyetemet, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti intézetet,

3. a Zene- és képzőmővészeti főiskola magyar tagozatát, a kolozsvári Agrártudományi egyetem magyar fakultását;

II. biztosítsák a magyar nyelv szabad használatát a közhivatalokban, bíróságon, ahol a lakosság 20%-a magyar anyanyelvő;

III. helységnevek, névtáblák, utcák stb. magyar nyelvő megjelölése lehetővé váljon.

Ezennel ismételten kinyilvánítjuk, hogy teljes mértékben egyetértünk az RMDSZ országos elnökségének, illetve Markó Béla szövetségi elnöknek a véleményével, azonosulunk álláspontjával, és a legerélyesebben visszautasítjuk az elnöki szóvivő magyarellenes hangú és tartalmú nyilatkozatát.

Sepsiszentgyörgy, 1995. november 27.

Sepsiszék RMDSZ választmánya

*** Markó Béla szövetségi elnök a következő levelet intézte az Erdélyi Magyar Kezdeményezés platform Ügyvezető Testületének:

Tisztelt Ügyvezető Testület!

Miközben teljes mértékben osztozom éhségsztrájkoló kollégánk sorsa iránti aggodalmatokban, kissé csodálkozva olvastam a hozzám és az RMDSZ ügyvezető elnökéhez intézett nyílt leveleteket.

Nem hiszem ugyanis, hogy nektek, akik a szövetségen belül fejtitek ki politikai tevékenységeteket, feltétlenül a nyílt levél eszközével kellene élnetek akkor, amikor az RMDSZ valamelyik tisztségviselőjéhez fordultok egy kéréssel, felhívással, állásfoglalással. Egy ilyen nyílt levél azt a látszatot keltheti, hogy az RMDSZ vezetősége nem tesz meg mindent közös törekvéseink érvényesítéséért, és erre nyilvánosan kell fölszólítani minket. Ki tudja, leveletek utasító jellege, már–már ellenséges hangvétele talán csak egy rosszul fogalmazó kollégátok meg–megbicsakló tollának tulajdonítható, és továbbra is bízom abban, hogy megírásakor nem ilyen szándék vezérelt, de mindenképpen le szeretném szögezni, hogy nekünk nem a sajtón keresztül kell egymást valamiről is meggyőznünk, hiszen ugyanabban a szervezetben dolgozunk ugyanazokért a célokért.

Fölhívásotokkal kapcsolatosan hadd mondjam el, hogy Katona Ádámnak a román államfőhöz intézett levelében megfogalmazottakkal egyetértettem, és nagyon sajnálom, hogy nincs tudomásotok róla: Bukarestben egy sajtóértekezleten ezt a levelet én magam osztottam szét a román sajtó képviselőinek, miután Ion Iliescu hivatalába is eljuttattuk.

Arra sem figyeltetek föl valószínőleg, hogy én is nyílt levélben fordultam az államfőhöz, amelyben többek közt a zetelaki elítéltek ügyét is fölvetettem. Mint ahogy a szenátusi és a képviselőházi frakció is egyöntetően, közös nyilatkozatban kérte ennek a magyarellenes, jogtalan ítéletnek a felülvizsgálatát, szenátor kollégánk pedig személyesen járt el a mi megbízásunkból az Elnöki Hivatalnál. Mindezekről a megnyilatkozásokról azonnal, közvetlenül küldtünk információt Székelyudvarhelyre, sőt, az újságok is elég nagy teret szenteltek nekik, tehát nem értem, miért nem jutott el hozzátok is a hírük. Ha pedig igen, akkor viszont fölhívásotokat nem értem.

Ami a fehér zászlók kitőzését illeti, ezt fontosnak tartom, mert jelzi, hogy a tiltakozás nemcsak hogy nem szőnt meg, hanem egyre nagyobb erővel folytatódik. Ugyanakkor viszont ennek éppen a helyi kezdeményezés, a helyi csatlakozás ad különös súlyt, tehát valamiféle RMDSZ–döntéssel elrendelni egyáltalán nem tartanám jónak, ellentmondana magának a szándéknak, hiszen a tagság, a szervezetek, a tömegek szolidaritását így sokkal jobban kifejezi. Gondoljatok a fehér karszalagokkal kapcsolatos “felülről jövő” kezdeményezésre!

Meggyőződésem, hogy egy személyes beszélgetéssel, vagy akár telefonon ezeket a kérdéseket tisztázhattuk volna.

Felhasználom az alkalmat, hogy ismételten jelezzem: a Katona Ádám által megfogalmazott tiltakozás a mi tiltakozásunk is, éppen ezért sem egészségét, sem életét nem szabad tovább veszélyeztetnie. Ezeket a célokat az RMDSZ vállalta és vállalja, tehát fölkérem, hogy hagyja abba az éhségsztrájkot.

Baráti üdvözlettel:

Markó Béla

az RMDSZ szövetségi elnöke

*** A Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága (VET) 1995. november 27-én levélben fordult Ion Iliescu államfőhöz az éhségsztrájkot tartó Katona Ádám ügyében, aki mindaddig folytatni szándékozik tiltakozó akcióját, amíg Románia elnöke nem válaszol 1995. október 23-án kelt nyílt levelére, melyben a hét ártatlanul elítélt zetelaki állampolgár számára kért elnöki kegyelmet.

A VET Elnöksége Patrubány Miklós elnök kézjegyével ellátott levelében Katona Ádám drámaira forduló sorsára hivatkozva arra kéri Románia elnökét, hogy mint az ország elsőszámú közjogi méltósága Románia polgárai iránti felelősségérzetét terjessze ki az éhségsztrájkot tartó Katona Ádámra is, és válaszoljon levelére.

*** A Maros megyei RMDSZ, RMPSZ, valamint a történelmi egyházak Maros megyei esperesi hivatalai közös kezdeményezésére kibontakozott Ima- és böjthónap mozgalomban való részvételre naponta újabb imaközösségek jelentkeznek csoportosan, illetve számosan egyénileg is. A megyeszékhelyen, a megye községeiben és falvaiban, ugyanakkor más megyékben is (Hargita, Kovászna, Brassó) egyre többen kapcsolódnak be a tiltakozó akcióba. Csupán Marosvásárhelyen november 25-én, szombaton 121, 26-án, vasárnap 68, 27-én, héfőn 55, 28-án, kedden 92, 29-én, szerdán pedig 80 személy vett részt az anyanyelvi oktatásért folyó mozgalomban. November 25-én csatlakoztak a kezdeményezéshez Bakos István, az MVSZ főtitkára és Tőkés István, az MVSZ titkára is, akik Budapestről érkeztek Marosvásárhelyre, hogy bekapcsolódjanak az Ima- és böjthónap mozgalomba.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei Ügyvezető Testületének döntése: 1995. december 3-a és 23-a között böjtnapokat és imaórákat tartanak megyeszerte – ilymódon tiltakozva a nemzetiségek anyanyelvi oktatását sújtó, iskoláinkat veszélyeztető új román Tanügyi törvény ellen. Kolozsváron a böjtnapokat mindennap 9-től 21 óráig, imaórákat pedig este 18-tól 21 óráig a református, illetve a római katolikus egyház tanácstermében tartják.

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége szeretettel meghívja a sajtó képviselőit a szombaton, december 2-án 17 órakor az RMDSZ kolozsvári, Pavlov utca 21. szám alatti székházában tartandó sajtóértekezletére, amelyre Lábody László címzetes államtitkárnak, a HTMH elnökének erdélyi látogatása alkalmából kerül sor. A sajtóértekezleten részt vesz Takács Csaba ügyvezető elnök is.

*** Ugyancsak tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit az RMDSZ által kiadott Jussunkat követeljük címő könyv hivatalos bemutatására, melyre az Unitárius Püspökség tanácstermében (Kolozsvár, l989. december 22. utca 9. szám) kerül sor 1995. december 5-én, 12.00 órai kezdettel. A kiadvány bemutat több mint 60, az elmúlt 50 évben államosított vagy elkobozott egyházi ingatlant. A könyvet Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök ismerteti a történelmi egyházak elöljáróinak jelenlétében.

*** 1995. november 29-én öttagú RMDSZ-küldöttség utazott a Vajdaságba, hogy részt vegyen Csubela Ferenc volt VMSZ-elnök halála alkalmával rendezett gyászszertartáson és megemlékezésen. A Kárpát-medence jelentős magyar politikusának ravatalánál lerótta kegyeletét és koszorút helyezett el az RMDSZ nevében Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, dr. Csapó József szenátor, Neményi József Nándor képviselő és Muzsnay Árpád, a Szatmár megyei szervezet elnöke. Az erdélyi küldöttség részt vett a szabadkai régi városházán rendezett gyászgyőlésen, ahol Takács Csaba méltatta az elhunyt politikai tevékenységét és tolmácsolta a romániai magyar nemzeti közösség együttérzését a gyászoló családnak és a vajdasági magyar közösségnek. Az RMDSZ-delegáció részt vett az ó-moravicai gyászistentiszteleten is.