1995. november 16., csütörtök III. évfolyam, 663. szám

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1995. november 14-i ülésén áttekintette a közelmúlt bel- és külpolitikai eseményeit, valamint a szövetségi végrehajtó testület aktuális feladatait.

A jelenlevők megemlékeztek Corneliu Coposuról, akinek ravatalánál, az RMDSZ-t képviselő küldöttség tagjaként, az ügyvezető elnök is lerótta kegyeletét.

Az Ügyvezető Elnökség elemezte Románia Elnöki Hivatala november 12-én nyilvánosságra hozott levelét, és megállapította, hogy megengedhetetlen az a hangnem, amellyel az egy, a román-magyar megbékéléshez pozitívan hozzájárulni óhajtó javaslathoz viszonyul. A testület elfogadhatatlannak tartja a Románia legmagasabb közjogi méltóságát elkötelező hivatalos megnyilatkozás szóhasználatát és vádaskodásait, a kiragadott részek rosszhiszemő értelmezését és semmivel nem alátámasztott feltételezések tényként való bemutatását, amellyel az RMDSZ tiszteletbeli elnökét és, ezt az alkalmat felhasználva, az RMDSZ-t – mint a romániai magyarság egyetlen legitim képviseletét – támadja, félrevezető szándékkal eltorzítva szövetségünk céljait és állásfoglalásait.

A napirenden szerepelt az Európa Tanács december második felében Romániába látogató raportőreinek az RMDSZ részéről átnyújtandó dokumentumcsomag előkészítése.

Az Ügyvezető Elnökség tagjai beszámolóinak keretében Takács Csaba ügyvezető elnök ismertette Markó Béla szövetségi elnökkel Dél-Tirolban tett útjának tanulságait, majd Demeter János alelnök számolt be az Ügyvezető Elnökség megbízásából az éhségsztrájkot tartó Katona Ádámnál tett látogatásáról. Katona Ádám tiltakozó akciójával kapcsolatban az ÜE közleményt fogalmazott meg és tett közzé.

A továbbiakban az ÜE megvizsgálta a magyar nemzetiségő sorkatonák lelki gondozásának kérdését, melynek megoldásáért továbbra is együttmőködik a hazai magyar egyházakkal, hogy azok közös álláspontját továbbíthassa az RMDSZ parlamenti képviseletéhez. Döntés született arról is, hogy az államosított egyházi javakat számbavevő kiadvány nyilvános bemutatására 1995. november 28-án 12 órakor, a kolozsvári unitárius egyház tanácstermében kerül sor.

A jelenlevők jóváhagyóan értékelték a CIVITAS Alapítvány és az Önkormányzati Főosztály távoktatási programját, amelynek célja a jövő évben RMDSZ-listán megválasztandó polgármesterek és önkormányzati képviselők szakmai képzése.

Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta a gazdasági alelnök beszámolóját az RMDSZ által biztosított privatizációs-tájékoztató hálózat mőködéséről, kijelölte az eddiginél szélesebb körő népszerősítés módozatait, mind az írott, mind az elektronikus sajtóban. Ezzel kapcsolatban elfogadták azt a javaslatot, hogy a magyar közösség minél átfogóbb tájékoztatása érdekében együttmőködésre kérjék fel az egyházakat.

*** Az RMDSZ november 15-én, szerdán, tartott sajtóértekezletén Markó Béla bevezetőjében röviden beszámolt a Dél-Tirolban tett négynapos látogatás tapasztalatairól, konkrét adatokkal példázva a dél-tiroli modell sajátosságait (teljes kétnyelvőség a közigazgatásban, közintézményekben, igazságszolgáltatásban, az oktatás, kultúra és a helyi közigazgatás autonómiája), majd kifejtette, hogy az RMDSZ ezt a modellt követhetőnek tartja, de ugyanakkor a román-magyar megbékéléshez a sajátos helyzetet figyelembe vevő, román-magyar megbékélési modell kialakítására és érvényesítésére törekszik, amelynek alapvető feltétele a romániai többség és kisebbség viszonyának megnyugtató rendezése, a kisebbségek státusának jogi szabályozása. Ennek kapcsán határozottan visszautasította az Elnöki Hivatal szóvivőjének (“Románia elnöke megbízásából”) november 12-én Tőkés Lászlóhoz intézett levelében foglalt durva támadást és megalapozatlan vádaskodásokat, és bejelentette, hogy nyílt levélben válaszolt Ion Iliescu elnöknek, amelynek szövege november 16-ától a sajtó rendelkezésére áll. A szövetségi elnök ismételten leszögezte, hogy az RMDSZ dokumentumai sohasem utaltak, szövetségünk pedig nem törekszik etnikai alapú területi autonómiára.

Frunda György az Európa Tanács Jogi Bizottságának prágai ülésén hozott döntésekről számolt be, különös tekintettel arra a határozatra, hogy az ellenőrző mechanizmus során pontos határidőket állapítanak meg a vállalt kötelezettségek teljesítésére, és ezek elmulasztása esetén szankciókat helyeznek kilátásba. Bejelentette, hogy az ET jelentéstevői december 17-én érkeznek Romániába.

Szabó Károly szenátor az RHSZ tevékenységéről készített jelentésről a sajtóban napvilágot látott téves híreszteléseket cáfolta. Leszögezte, hogy a jelentést, amely az RHSZ tevékenységének hő tükre, a hírszerző szolgálat tevékenységét vizsgáló bizottság minden tagja – tehát ő maga is – aláírta, ugyanakkor az RMDSZ nevében különvéleményt is fogalmazott meg az RHSZ tevékenységének pártérdekeket tükröző, politikai jellegéről.

Tokay György a Párttörvény utolsó cikkelyeinek elfogadása kapcsán elmondta, hogy e törvény viszonylag gyors kimunkálásában jelentős szerepet játszott az, hogy végre érvényesülhetett az RMDSZ-nek egy évvel ezelőtt a törvényhozási munka megyorsítására tett javaslata. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője kiegyensúlyozottnak minősítette a Párttörvényt.

Borbély László a fokozódó szélsőjobboldali veszélyre hívta fel a figyelmet egy, a törvényesen beiktatott Nemzeti Jobboldal Pártja által kiadott kötet (Egyes nemzeti kisebbségek hozzájárulása Románia bolsevizálásához) kapcsán, amely nyíltan uszít a kisebbségek, elsősorban a magyar és zsidó kisebbség ellen. A nacionalista, kisebbségellenes győlöletkeltést szolgáló kötetet, amely A román nemzet ellen elkövetett nagy bőncselekmények címő sorozat első darabja, a Parlament épületében árusítják! (A sorozat gondozója a szélsőjobboldali párt egyik alapítója, az RNEP-ből kivált Cornel Brahaő, jelenleg “független” parlamenti képviselő.)

*** Verestóy Attila szenátor a román parlamenti küldöttség tagjaként november 16–17-én részt vesz a Nyugat-Európai Unió Adminisztratív Tanácsának madridi ülésén és az európai többnemzetiségő fegyveres erők problémáit tárgyaló cordobai szemináriumon.