1995

1995. július 7., péntek III. évfolyam, 569. szám

*** A Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöksége és választmánya 1995. július 5-én Hajdúszoboszlón Nyilatkozatot fogadott el, amelyben a faji, etnikai és vallási kisebbségek védelmében kinyilvánítja, hogy A Magyar Reformátusok Világszövetsége „felemeli szavát azon, Magyarországgal szomszédos országokban élő hívei és más, kisebbségi egyházakhoz tartozó testvérei érdekében, akiket 1989 óta is, változatlanul vagy fokozott mértékben, az illető országok többségi nacionalista elnyomása sújt és veszélyeztet etnikai és vallási önazonosságuk megőrzésében”. A Nyilatkozat felhívja a figyelmet „a világszerte növekvő, egyre égetőbbé váló kisebbségi problémákra, ezen belül pedig a Romániában, Szerbiában és Szlovákiában élő magyar és vallási kisebbségek súlyosbodó gondjaira”, és kifejezi meggyőződését, hogy az egyéni emberi jogok csupán a kisebbségi jogok párhuzamos biztosítása által érvényesülhetnek, s ezek alapfeltételét képezik a demokráciának, az európai biztonságnak és stabilitásnak. Ezért a Magyarok Református Világszövetsége elhatározza, hogy önálló, intézményes szolgálatot indít az etnikai és vallási kisebbségek védelmében és jogaik kivívása érdekében, különös tekintettel a kisebbségi magyarságra és egyházaira, továbbá, hogy „felemeli szavát a jelenleg Romániában és Szlovákiában folyó kisebbségellenes oktatási és nyelvpolitika ellen, küzdeni fog ezen országok egyenjogú magyar nyelvő és felekezeti iskoláiért, a magyar nyelv korlátozás nélküli használatáért”.

*** Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke július 6-án Nyilatkozatot tett közzé a magyar-román államközi alapszerződés tárgyában, amelyben megállapítja, hogy az új román Tanügyi törvény arculcsapását jelenti a kisebbségi jogoknak és a demokráciának, és szögesen ellentmond az európai emberi jogi és kisebbségi normáknak, valamint az ET vonatkozó előírásainak, melyeknek teljesítését Románia magára vállalta. „A június végén elfogadott antidemokratikus, központosító és hátrányosan megkülönböztető román Tanügyi törvény nem csupán az ország etnikai és vallási kisebbségeinek önazonosságára nézve jelent megsemmisítő fenyegetést, hanem – másodlagos értelmében – nyílt kihívást jelent a magyar-román alapszerződés ellen” – hangzik a Nyilatkozat, amely rámutat arra, hogy a magyar fél álláspontjának ismeretében könnyő belátni: egy ilyen törvény egyik legfőbb akadályát képezi az alapszerződés aláírásának. Miután hangsúlyozza, hogy az új román Tanügyi törvény tudatosan és szándékosan teszi lehetetlenné a román-magyar politikai-történelmi megbékélést, Tőkés László ismételten síkra száll a román-romániai magyar párbeszéd folytatásáért. „Az alapszerződés és a román magyar megbékélés érdekében állhatatosan követelnünk kell az RMDSZ félmilliónyi román állampolgár aláírásával támogatott kiegészítő törvénytervezetének a haladéktalan napirendre tőzését, illetve a román parlament által megszavazott új Tanügyi törvény elvetését” – fejeződik be Tőkés László püspök nyilatkozata.

*** Mint már jelentettük, szombaton, július 8-án, Ion Iliescu elnök a Cotroceni palotában fogadja az RMDSZ parlamenti csoportjának tagjait. Szenátoraink és képviselőink az SZKT-n hozott és a Tanügyi Válságkezelő Bizottság kolozsvári ülésén is megerősített határozat értelmében arról próbálják meggyőzni az államelnököt, hogy ne írja alá a Parlament két Háza által megszavazott, a romániai magyarság anyanyelvő oktatáshoz való jogát drasztikusan leszőkítő, végső soron nemzeti identitását súlyosan veszélyeztető, diszkriminatív, alkotmányellenes Tanügyi törvényt.