1995. július 25., kedd III. évfolyam, 581. szám

*** Az Ügyvezetô Elnökség a területi szervezetek bevonásával gazdasági tanácskozást hívott össze 1995. július 22-én Sepsiszentgyörgyön. Az ülést Takács Csaba ügyvezetô elnök nyitotta meg, és Birtalan Ákos parlamenti képviselô, közgazdász vezette. Részt vettek az RMDSZ gazdasági igazgatója, a Parlament gazdasági szakbizotságaiban tevékenykedô szenátorok és képviselôk, gazdasági szövetségek és szervezetek – Erdélyi Magyar Mûszaki Társaság, Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete, Magyar Ifjúsági Tanács, Vállalkozók Szövetsége, Állami Vagyonalap, Magán Vagyonalap – képviselôi, vállalkozók, önkormányzati tisztségviselôk, gazdasági szakértôk.

A megbeszélés célja az RMDSZ következô kongresszusáig érvényes gazdasági program kidolgozásának szakmai elôkészítése volt. Ennek keretében a jelenlévôk megvitatták a gazdasági élet különbözô vetületeit, hangsúlyt fektetve a privatizáció, mezôgazdaság, szövetkezetek, pénzügy szakterületeire, valamint az ezekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokra. A résztvevôk hozzászólásaikban vázolták a különbözô területeken meglévô gazdasági lehetôségeket, körvonalazták az elérendô célokat, ezek kidolgozásának munkamódszerét, a rövid- és hosszútávú feladatokat, az elvégzendô munka ütemezését, az ehhez szükséges költségvetési és logisztikai háttér biztosításának kérdéseit. Ugyanakkor javaslatok hangzottak el a tevékenység összehangolásának, az igénylôk számára biztosítandó gazdasági tájékoztatás, információcsere és –szolgáltatás megszervezésének módozataira. Az így körvonalazódott feladatok elvégzését, a tematikák szerint kialakult szakcsoportok munkálatait az Ügyvezetô Elnökség koordinációs programja szerint a gazdasági kérdésekkel közvetlenül foglalkozó szenátorok és képviselôk vezetik: pénzügy, bank, hitelek – Vida Gyula képviselô, magánvállalkozások – Verestóy Attila szenátor és Pécsi Ferenc képviselô, mezôgazdaság – Neményi József Nándor képviselô, szövetkezetek – Borbély László képviselô, privatizáció – Hosszú Zoltán szenátor és Antal István képviselô, gazdasági stratégia-program munkacsoport – Birtalan Ákos képviselô.

A szakcsoportok szakterületenként kidolgozzák az RMDSZ gazdasági programját, melyet az Ügyvezetô Elnökség Gazdasági Fôosztálya egységesít és programtervezetként az év utolsó SZKT-ülésén elfogadásra elôterjeszt.

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Szövetségi Képviselôk Tanácsának Állandó Bizottsága 1995. július 24-én Gyergyószentmiklóson tanácskozott. A testület elemezte a Tanügyi törvény kapcsán kialakult helyzet kezelésére kidolgozott programot, s ezzel kapcsolatosan ajánlásokat fogalmazott meg. Az Állandó Bizottság többek között szükségesnek tartja az SZKT legutóbbi ülésén elôterjesztett javaslatok beillesztését a Válságkezelô Bizottság által kidolgozott programba, különös tekintettel a parlamenti tagok tervezett tiltakozó akciójára. Ugyanakkor szükségesnek ítéli országos méretû tiltakozás megszervezését szeptember 19-én, a félmillió aláírással támogatott és a Parlament elé mindmáig nem került Kisebbségi oktatási törvénytervezet benyújtásának elsô évfordulóján. Az Állandó Bizottság összehívja az SZKT oktatási szakbizottságát a vonatkozó középtávú túlélési stratégia kidolgozása érdekében.

Az Állandó Bizottság a szeptember 9–10-re kitûzött SZKT-ülés elôkészítése érdekében foglalkozott a napirendipont-javaslatokkal, különösképen a belsô és helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdéskörrel, és az elôterjesztendô javaslatok véleményezésére összehívja a jogi szakbizottságot.

Az Állandó Bizottság elkészítette az SZKT egyéves költségvetés-tervezetét, amelyet eljuttatott az Ügyvezetô Elnökséghez.

Az Állandó Bizottság a testület szóvivôi tisztével Bodó Barna alelnököt bízta meg.

Az SZKT Állandó Bizottsága

*** A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata közli, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége július 10-én levélben fordult a Román Ortodox és Görög-katolikus Egyházakhoz, ezek kiemelkedô vezetôihez – köztük Teoctist ortodox pátriárkához –, és támogatásukat kérte a romániai magyarság és a magyar egyházak azon küzdelméhez, melyet kisebbségi és felekezeti iskoláikért folytatnak.

A kisebbségi oktatás sorsát megpecsételô, népünk és egyházaink identitását veszélyeztetô új román Tanügyi törvény ellenében Tôkés László püspök és Szilágyi Aladár fôgondnok azoktól a testvéregyházaktól kéri a segítséget, melyek a múlt században maguk is “nemes küzdelmet folytattak Erdélyben a román iskolákért, és síkra szálltak az akkori magyarországi románság nemzeti és vallási identitása megôrzéséért”. “Igazi ökuménia nem létezhet ott, ahol a kisebbségeket elnyomják, hanem csakis ott, ahol nagyok és kicsik eltérô nyelvük és hitvallásuk ellenére testvéri közösségben tudnak élni és cselekedni” – zárták levelüket a református egyházfôk.