1995. július 18., kedd III. évfolyam, 576. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. július 18-án összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa a Tanügyi törvény által előidézett helyzet elemzésére és a válságkezelő bizottság javaslatainak megvitatására.

Az Operatív Tanács megállapítja, hogy a Szövetségi Küldöttek Tanácsa legutóbbi ülése óta eltelt időszakban nem érkezett semmiféle pozitív válasz az RMDSZ tiltakozó állásfoglalásaira a román politika felelős tényezői részéről.

Ugyanakkor megelégedéssel vettük tudomásul, hogy az Európa Parlament külön Határozatban ítélte el a román Tanügyi törvény diszkriminatív jellegét és az egyre fokozódó nacionalizmust. Úgy ítéljük, hogy ez a Határozat egyértelmő igazolása az RMDSZ eddigi álláspontjának.

Aggasztónak tartjuk, hogy akkor, amikor az európai integráció az egész romániai társadalom elsődleges érdeke, Románia kormánya nem a határozatot kiváltó okok megszüntetésére törekszik, hanem az Európa Parlament demokratikus értékeket képviselő tagjait vádolja meg tájékozatlansággal és románellenességgel, újra bebizonyítva, hogy nem hajlandó vállalt kötelezettségeit, az európai integráció ember- és kisebbségjogi követelményeit teljesíteni.

Következésképpen az Operatív Tanács elhatározza:

1. Az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatala, az Ügyvezető Elnökség, a Szövetségi Küldöttek Tanácsa, a Szövetségi Egyeztető Tanács, a parlamenti frakciók együttmőködnek a nemzetközi fórumok, európai kormányok és intézmények tájékoztatása érdekében. Ezt a munkát a Szövetségi Elnöki Hivatal koordinálja.

2. Az RMDSZ külön megkeresi az EBESZ kisebbségügyi főbiztosát, és kéri, hogy sürgősen vizsgálja meg a kialakult helyzetet.

3. Támogatjuk a romániai magyar történelmi egyházak vezetőinek mielőbbi Európa Tanácsbeli látogatását, és az RMDSZ közbenjár, hogy a strasbourgi találkozók minél hamarább létrejöjjenek.

4. Az RMDSZ felkéri a Magyar Ifjúsági Tanácsot, készítse elő a Strasbourgba induló ifjúsági stafétát olymódon, hogy a szeptemberi székelyudvarhelyi nagygyőlés időpontjában célba jusson a közel 500 ezer aláírással támogatott tanügyi törvénykezdeményezés.

5. Felkérjük civiltársadalmi szervezeteinket, szakmai, érdekvédelmi egyesületeinket és társaságainkat, illetve magánszemélyeket, hogy legkésőbb augusztus 15-ig juttassák el tiltakozásukat a nemzetközi szervezetekhez, az Európa Tanács és az Európa Parlament képviselőihez. Ezzel kapcsolatos felvilágosítást a helyi és területi RMDSZ szervezetek nyújtanak.

6. Számítunk a nyugati magyar szervezetek, az európai emberjogi szervezetek támogatására, hogy a nemzetközi közvéleményt minél hatékonyabban tájékoztassuk a Tanügyi törvény diszkriminatív jellegéről.

7. Az RMDSZ részt vesz a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett, július 27-i debreceni tiltakozó nagygyőlésen.

8. Az Operatív Tanács elfogadja a szeptember 2-i székelyudvarhelyi pedagógus- és diákfórumra vonatkozó javaslatot és felkéri a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséget, a Bolyai Társaságot és a Magyar Ifjúsági Tanácsot, hogy az Ügyvezető Elnökséggel együttmőködve augusztus 15-ig készítsék elő a nagygyőlést.

9. A székelyudvarhelyi nagygyőléssel egyidőben a területi szervezetek tiltakozó akciókat, győléseket, tüntetéseket szerveznek országszerte. A tiltakozó akciók szervezési kérdéseiről július 23-án tanácskozik az Ügyvezető Elnökség a területi szervezetek elnökeivel.

10. Az RMDSZ felkéri az 1994. szeptemberi törvénykezdeményezés minden aláíróját, hogy forduljon levélben Románia Szenátusának elnökéhez, tiltakozva alkotmányos jogai megsértése ellen, és követelje a kisebbségek nyelvén történő oktatás törvénytervezetének sürgős napirendre tőzését. Az Operatív Tanács megbízza a területi szervezeteket, hogy a lehető legszélesebb körben népszerősítsék ezt az akciót, és szorgalmazzák, hogy szeptember 1-ig az aláírók küldjék el leveleiket a Szenátusnak.

11. Az Operatív Tanács továbbra is nagy fontosságot tulajdonít a román közvélemény megfelelő tájékoztatásának, valamint a politikai dialógusnak. Egyúttal felkérjük szakmai szervezeteinket is, hogy ennek érdekében használják fel kapcsolataikat román partnerszervezeteikkel. Ugyanakkor az RMDSZ a média útján, illetve román nyelvő szórólapok segítségével kívánja tájékoztatni a közvéleményt. A hiteles tájékoztatás megszervezéséért, a lehető legnagyobb nyilvánosság biztosításáért az Ügyvezető Elnökség Titkársága felel.

12. Az Operatív Tanács utasítja a Válságkezelő Bizottságot, hogy legkésőbb augusztus 5-ig összegezze a pedagógusokkal, szülőkkel, illetve általában a civiltársadalom képviselőivel való konzultáció eredményét, és tegyen javaslatot a további tiltakozási módozatokra, beleértve a polgári engedetlenség lehetséges formáit is. Felkérjük a pedagógus közösséget a javaslat kidolgozásában való minél aktívabb részvételre.

Kolozsvár 1994. július 18.

dr. Csávossy György

Dézsi Zoltán

dr. Kötő József

Markó Béla

Takács Csaba

Tőkés László

Verestóy Attila

*** Az Európai Parlament plenáris ülése július 13-án határozatban fejezte ki aggodalmát a Romániában júniusban elfogadott – nemzetiségi nyelvhasználatot korlátozó – Tanügyi törvény, valamint általában a nacionalista indulatok erősödése és a kisebbségek helyzetének romlása miatt. Egyúttal felszólította a román kormányt és Parlamentet e problémák orvoslására, illetve az Európai Unió intézményeit a romániai fejlemények figyelemmel kísérésére. Az európai honatyák véleménye szerint a június 28-án elfogadott Tanügyi törvény számos pontban korlátozza a kisebbségek jogait, s a dokumentum példaként említi, hogy “olyan fontos tantárgyakat, mint a közgazdaságtan, a mőszaki ismeretek vagy a jog, a jövőben nem tanítanak majd kisebbségi nyelveken”. Az európai képviselők hangsúlyozzák, hogy miközben arra számítanak, Románia egy napon csatlakozni fog az Európai Unióhoz, egyúttal emlékeztetnek arra, hogy a taggá válás feltétele az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása. A strasbourgi állásfoglalás felszólítja a román képviselőházat és szenátust, hogy “új törvény alkotásával hatálytalanítsák az előző rendelkezés diszkriminatív kitételeit”, és kéri a román kormányt “nemzetközi kötelezettségeinek tiszteletben tartására, különös tekintettel az emberi jogokra”.