1995

1995. február 27., hétfő III. évfolyam, 480. szám

*** HATÁROZAT
a román-magyar alapszerződés kérdésében

A romániai magyarság legitim érdekvédelmi és közképviseleti szervezete, az RMDSZ fokozott figyelemmel kíséri a román-magyar alapszerződés előkészítését, hiszen ez az alapszerződés a Romániában kisebbségben élő magyar nemzeti közösség jövőjének alakulása szempontjából meghatározó fontosságú.
Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa megerősíti korábbi, erre vonatkozó dokumentumaiban kifejtett álláspontját, mely szerint:
– az alapszerződésnek integrálnia kell a két országban élő, közvetlenül érintett kisebbségek legitim képviselőinek véleményét;
– az alapszerződésnek részletesen kidolgozott kisebbségvédelmi megállapodást is kell tartalmaznia, amely – vonatkozásunkban –, tekintetbe véve az őshonos magyar nemzeti közösség sajátosságait, garantálja eme közösség autonómia-jogát nemzeti identitása megőrzésére, fejlesztésére és átörökítésére szülőföldjén;
– az alapszerződésnek meg kell jelölnie a fentebb felsoroltak megvalósításához szükséges jogi, közigazgatási, intézményi és anyagi feltételeket, és tartalmaznia kell az aláíró felek kötelezettségvállalását ezek biztosítására.
Önazonosságunk megőrzésének és fejlesztésének garanciáját meggyőződésünk szerint a belső önrendelkezésen alapuló megfelelő autonómiaformák gyakorlása jelenti. Ehhez mindenekelőtt megfelelő politikai akaratra van szükség, hiszen ezt egyébként lehetővé teszi a Gyulafehérvári Nyilatkozat, az elfogadott nemzetközi dokumentumok és működőképességét igazolja számos európai állam példaértékű gyakorlata.
Az alapszerződés olyan kiemelkedő fontosságú dokumentum, mely sarokköve lehet a térség stabilitásának, és tartalma nem rendelhető alá egyéb aktuálpolitikai szempontoknak. A térség stabilitását csakis valamennnyi kérdés – így a kisebbségi kérdésnek is – megnyugtató rendezése biztosíthatja. Mindezek nélkül nem épülhet ezekben az államokban teljes értékű demokrácia és nem valósulhat meg igazi integrációjuk az európai struktúrákba.

Marosvásárhely, 1995. február 26.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ a romániai magyarság érdekvédelmét szolgálja, ezenközben célja az egész társadalom javát szolgáló tényleges demokrácia kialakítása.
Tekintettel a kisebbségi kérdésnek a nemzeti kisebbségek és a nemzeti többség számára való fontosságára, valamint az ország belső stabilitására és Románia európai integrációjára, ezt a kérdéskört nem szabad szűk pártérdekek hatásának kitenni. Az RMDSZ ugyanakkor tudatában van annak, mennyire fontos a politikai tényezők közötti együttműködés. Szövetségünk álláspontja szerint a fenti célok megvalósítása feltételezi a jelenlegi ellenzék demokratikus pártjainak együttműködését, amire szövetségünk kész. Ugyanakkor kész a Társadalmi Demokrácia Pártjával (PDSR) való építő dialógusra is.
Az RMDSZ-t az utóbbi időben a Romániai Demokratikus Konvenció egyes pártjai részéről támadások érték. Ez az aggasztó jelenség annak tulajdonítható, hogy az RDK-nak a működési zavarok és a sikerek elmaradása miatt bűnbakra van szüksége. Az a felszólítás, hogy az RMDSZ Románia Alkotmánya egyes előírásaival kapcsolatos véleményét változtassa meg, antidemokratikus. Szövetségünk több alkalommal kijelentette, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt, ugyanakkor az alkotmányos szabadság jegyében nem fogadhatja el, hogy egy politikai erőnek bárki is megtiltsa, hogy törvényes, parlamenti úton kezdeményezze törvényes előírások megváltoztatását. Hangsúlyozzuk, hogy a demokratikus ellenzék szövetségében megjelent ellentétek forrása, a fentiek fényében, nem az RMDSZ.
Szövetségünk hű marad a Romániai Demokratikus Konvenció megalakításakor megfogalmazott elvekhez, amelyek a Gyulafehérvári Nyilatkozat felvállalását is tartalmazzák. Ugyanakkor a módosított protokollum, illetve a Végrehajtó Bizottságban nélkülünk hozott határozatok és az RDK vezetőinek nyilatkozatai olyan új helyzetet teremtettek, amely gyakorlatilag az RMDSZ-nek és néhány más ellenzéki szervezetnek is az RDK-ról való leválasztását eredményezik.
Az RMDSZ továbbra is kész a régi protokollum alapelveinek értelmében az RDK-val együttműködni, de új feltételeket és nélkülünk megszavazott változtatásokat nem fogadhatunk el. Ha a Romániai Demokratikus Konvención belüli együttműködésnek ezek a feltételei, együttműködési igényünket fenntartjuk ugyan, de ennek új formáját, a partneri viszonyt ajánljuk az átalakult RDK-nak, és minden más demokratikus politikai erőnek, amely erre készséget mutat.

Marosvásárhely, 1995. február 25.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** HATÁROZAT

A Szövetségi Képviselők Tanácsa annak tudatában, hogy:
– az ország és a régió stabilitásának megőrzése és megszilárdítása összeurópai érdek;
– az európai és az euro-atlanti intézményekhez való közeledés nagyban hozzájárulhat a feszültségforrások kiküszöböléséhez, a feszültségek csökkentéséhez ;
– a kisebbségi kérdés a XX. századvég Európájában már nem csak belügy, hanem nemzetközi kérdés ;
– az európai integráció az ország alapvető érdeke ;
– a kisebbségi kérdés megnyugtató rendezése az ország demokratizálódásának elengedhetetlen feltétele,

a következő határozatot hozza:

Mivel a Szövetségi Képviselők Tanácsa hasznosnak tartja, hogy az Atlantában megkezdett román-magyar kerekasztal további találkozóin megfigyelői státuszban jelen legyenek jelentős nemzetközi intézmények és nem kormányzati szervezetek képviselői, felhatalmazza az RMDSZ kompetens politikai testületeit és vezetőit, hogy kérjék fel az európai és más nemzetközi intézményeket, fórumokat, valamint nem kormányzati szervezeteket, hogy megfigyelőik által vegyenek részt a román-magyar kerekasztal további tanácskozásain.

Marosvásárhely, 1995. február 26.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** Markó Béla szövetségi elnök 1995. február 28-ra, kedd délelőtt 10 órára a bukaresti RMDSZ székházába összehívta az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testületét.