1995

1995. augusztus 8., kedd III. évfolyam, 591. szám

*** Augusztus 5-én délután több százan sereglettek össze Kölcsey Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából a szôdemeteri református templom kertjében.

Ezúttal nem volt táblaavatás, szoborállítás, és nem is egyházi, mûvelôdési vagy politikai életünk valamely kiemelkedô személyiségének jelenléte gyûjtötte egybe az érdeklôdôket, hanem a belsô kényszer, Kölcsey szellemi örökségének vállalása, nyelvünkért folytatott harcának aktualitása. Tasnádról, Szilágypérrôl, Érbogyoszlóról, Albisból, Ottományból, Értarcsáról, Gálospetribôl, Érszalacsról sereglettek Kölcsey szülôfalujába az ifjak – ki autóbusszal, ki kerékpáron, a tasnádi cserkészek pedig gyalog.

Tizennégy szervezet helyezte el koszorúit és virágait Kô Pál tavaly felállított alkotásának talapzatán. A jelenlevôket a Szatmár megyei RMDSZ és a szatmárnémeti Kölcsey Kör nevében Muzsnay Árpád köszöntötte. Ünnepi köszöntôje, akárcsak a fiatalok szavalatai Kölcseynek a másfélszáz évvel ezelôtt a magyar nyelv ügyéért vívott harcára emlékeztettek. A nagy költô álláspontja ma is idôszerû, mindenki számára példamutató: „Elôbb fog e kebel megrepedni – írta 1833-ban –, mintsem a nemzeti nyelvre nézve tett kívánságtól egy pillanatig is elálljak”.

A tasnádi RMDSZ vendégeként az ünnepségen részt vett a Magyarok Kijevi Egyesületének titkára, Birta Mihály, Szatmárcsekét pedig Márton István, a Hármashatár Irodalmi Társaság vezetôje képviselte.

*** Augusztus 4-én Gyergyószentmiklóson a pedagógusok és általában az értelmiségiek felelôsségérôl is szó esett azon a munkatanácskozáson, amelynek kiemelt célkitûzése a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos kérdések megvitatása volt. A résztvevôk – területi RMDSZ-vezetôk, önkormányzati tisztségviselôk, pedagógusok, az RMPSZ helyi szervezetének vezetôi – 15 tagú csoportot hoztak létre a helyi szintû tiltakozó és érdekvédelmi akciók megszervezésére, a stratégia kidolgozására. A „15-­ös csoport” következô ülésére augusztus 28-án kerül sor. Az RMPSZ elnöke, iskolai megbízottai és az RMDSZ területi és városi vezetôsége állandó kapcsolatot tart fenn az információáramlás biztosítása végett. Az elkövetkezô idôszakban elôtérbe kerül a tiltakozó levelek begyûjtése, a két határidô augusztus 15. és augusztus 28. A tanerôk és a szülôk, valamint az RMDSZ és az RMPSZ mellett a szervezésbôl az ifjúsági szervezetek is kiveszik részüket. A lehetséges teendôkrôl az iskolai egységekben hirdetôtáblák tájékoztatják a tanulókat és szülôket. Javaslat hangzott el a csaknem félmillió aláírás begyûjtését eredeményezô országos akció megismétlésére. A résztvevôk hangsúlyozták az egységes fellépés és kitartás fontosságát, és támogatták a szórólapok terjesztését a román lakosság felé. A szeptember 2-i székelyudvarhelyi tiltakozó tömeggyûlésre Gyergyóból több autóbuszt is indítanak majd, ugyanakkor szeptemberben helyi tiltakozó nagygyûlést is szervez a „15-ös csoport”. Tiltakozó jelleget ölt szeptember elején a Területi Képviselôk Tanácsának ülése, az SZKT Gyergyószentmiklóson sorra kerülô szeptember 8–9-i ülése, valamint a tanügyiek körzeti tanácskozása is.

*** 1995. augusztus 5-én, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezetô elnöksége Felhívást jelentetett meg a helyi sajtóban a Tanügyi törvény elleni tiltakozó akcióval kapcsolatban. Eszerint augusztus 7–17-e között zajlik az egyéni tiltakozó levelek összegyûjtése, illetve az Ügyvezetô Elnökség tiltakozásához csatlakozni kívánó személyek aláírásainak összegyûjtése.