1995

1995. augusztus 3., csütörtök III. évfolyam, 588. szám

*** Az SZKT által létrehozott Tanügyi Válságkezelô Bizottság 1995. augusztus 2-án tartott második gyûlésén megvitatta az Operatív Tanács július 18-i döntésében foglaltak gyakorlati megvalósításának módozatait. Ennek keretében ajánlást fogadott el arról, hogy a szeptember 2-i székelyudvarhelyi polgári fórumon legyenek jelen az egyházak vezetôi, az RMDSZ tisztségviselôi és minden testülete: a Szövetségi Képviselôk Tanácsa, a Szövetségi Egyeztetô Tanács, az Ügyvezetô Elnökség, küldjék el képviselôiket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Bolyai Társaság, az ifjúsági szervezetek és más civiltársadalmi szervezôdések, az RMDSZ területi szervezetei; ugyanakkor kérjék fel a részvételre Székelyudvarhely polgárait. A Válságkezelô Bizottság ugyanakkor ajánlja, hogy szeptember 8-án helyi tiltakozó akciókra kerüljön sor az erdélyi megyékben.

A jelenlevôk tájékoztatást kaptak a Strasbourgba induló Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért (IKAO) szervezési kérdéseirôl is. Ennek célja átadni az Európa Tanácsnak az RMDSZ által – közel félmillió aláírással támogatott polgári kezdeményezés nyomán – a Szenátusnak egy éve benyújtott kisebbségi oktatási törvényjavaslatot. Az Ifjúsági Karaván várhatóan szeptember 19-én érkezik célba.

A tanácskozás résztvevôi fontos feladatnak értékelték a romániai magyar történelmi egyházak vezetôi és az Európa Tanács elnöke, valamint fôtitkára strasbourgi találkozásának mielôbbi egyeztetését.

A megbeszélés során elemezték a tiltakozások mediatizálásának kérdését, különös tekintettel a román nyelvû sajtó által gyakorolt félretájékoztatás ellensúlyozására. Ennek érdekében az RMDSZ, többek között, román nyelvû szórólapot ad ki és terjeszt országszerte.

Elhatározták, hogy a polgári engedetlenség lehetséges formáinak megvitatására az érintettek – szülôk, pedagógusok, diákok – véleményének széleskörû kikérése után, szeptember második felében kerül sor.

A tanácskozás tárgya volt a közép- és hosszú távú oktatási stratégia kidolgozása és alkalmazása is, ennek keretében a Tanügyi törvény negatív hatásait ellensúlyozó alternatív oktatási formák létrehozása, az anyanyelvû oktatás minôségének javítása.

A Válságkezelô Bizottság sürgôs feladatként jelölte meg annak tisztázását, hogy alkalmazzák-e az új törvénynek az anyanyelvû felvételi vizsgázás lehetôségeit korlátozó intézkedéseit a szeptember 1-én kezdôdô egyetemi felvételi vizsgaidôszakban. Errôl az Ügyvezetô Elnökség a megszerzett pontos információk alapján tájékoztatja a közvéleményt.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének Megyei Ügyvezetô Tanácsa 1995. augusztus 1-én ülésezett Kolozsváron. A tanácskozáson részt vettek a körzeti szervezetek, valamint a tag- és társszervezetek elnökei. Az ülésen az elmúlt idôszak eseményeirôl, elsô helyen a debreceni tiltakozó nagygyûlésrôl, valamint a további tiltakozó akciók megyei szinten való megszerevezésérôl folyt tanácskozás. A MÜT tagjai hiányolták az RMPSZ jelenlétét és közömbösségét a szervezési munkával kapcsolatban. Megvitatták az 1996-os helyhatósági választások elôkészítésének kérdését is. Szóba került a vagyonjegyek és kuponok felhasználási módja, s a kérdésben bô felvilágosítással szolgált az ülésen részt vevô két parlamenti képviselô, Neményi József Nándor és Mátis Jenô.

A továbbiakban adminisztratív kérdéseket is megtárgyaltak, többek között a Pavlov (Fürdô) utcai székház felosztását a megyei szervezet és az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége között.