1995

1995. augusztus 24., csütörtök III. évfolyam, 603. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának sajtóirodáját felhatalmazták a következôk közlésére:

A Román kormány Tájékoztatási Fôosztálya az új Tanügyi törvényt, illetve egy azt magyarázó kommentárt tartalmazó angol nyelvû kiadványt adott közre. A „The New Education Law in Romania – one of the most democratic in Europe” (Az új romániai Tanügyi törvény – Európa egyik legdemokratikusabb törvénye) címû „dokumentum” többek között azt állítja, hogy csak az RMDSZ tiltakozott az új Tanügyi törvény ellen, és „a többi nemzeti kisebbség vezetôi megfelelônek tekintik azt”. Holott a képviselôházi vita során többek közt az örmény és a német kisebbség képviselôi is tiltakoztak és szavaztak az ellen a változat ellen, amelyen csak rontott késôbb a Szenátus! A végsô szövegváltozat megszavazása elôtt a Német Demokrata Fórum több bukaresti napilapban közzétett 868/1995.06.15. számú Sajtóközleményben és a Szlovákok és Csehek Demokratikus Egyesülete is írásban tiltakozott a törvény ellen. Sôt, a 16 nemzeti kisebbséget tömörítô és a kormány mellett mûködô (!) Nemzeti Kisebbségi Tanács is egyöntetûen elfogadott és közreadott egy, a Román Parlamenthez intézett Felhívást („Declaraøie-apel”), amelyben kifogásolják a törvény egyes kitételeit, s amelyrôl egy 1995. július 21-én kelt hivatalos átiratban értesítették az RMDSZ-t.

A nyilvánvalóan propagandisztikus célokat szolgáló és a valóságot meghamisító kiadvány senkit nem gyôzhet meg arról, hogy az a törvény, amely tiltja az anyanyelven folyó szakoktatást és szakemberképzést a középiskolában és a felsôoktatásban egyaránt, amely a kisebbségek nyelvén történô oktatás elsorvasztására törekszik és súlyosan diszkriminálja a nemzeti kisebbségeket – köztük elsôsorban a csaknem kétmilliós romániai magyarságot –, amely továbbra sem teszi lehetôvé a felekezeti iskolák létesítését, az elkobzott egyházi iskolák visszaszolgáltatását, az „egyik legdemokratikusabb oktatási törvény” lenne Európában.

Sajnálatos, hogy a román kormány a több oldalról is érkezô súlyos bírálatok nyomán sem hajlandó felülvizsgálni tarthatatlan álláspontját.

Bukarest, 1995. augusztus 24.

A Szövetségi Elnöki Hivatal Sajtóirodája

*** A hazai román közvéleménynek a romániai magyarság anyanyelvû oktatással kapcsolatos jogos törekvéseirôl és kívánalmairól való hiteles és közvetlen tájékoztatása érdekében fiatalok csoportjai a Magyar Ifjúsági Tanács szervezésében Bacãu, Brãila, Galac, Ialomiøa, Konstanca, Prahova, Dâmboviøa, Argeš, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Krassó-Szörény, Mehedinøi megyékben, valamint Bukarest municípiumban és Ilfov mezôgazdasági szektorban – ott tehát, ahol nem él jelentôs számú magyar lakosság – a román honfitársainkhoz szóló nyílt levelet, szórólapot osztogat. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a MIT által aláírt nyílt levél a román lakosság megértésére apellál és támogatását kéri e jogos kívánalmak valóra váltásához.

*** 1995. augusztus 23-án, dr. Thomas Prinz, a bukaresti Német Nagykövetség német kisebbséggel foglalkozó titkára Markó Béla kérésére fogadta Niculescu Antalt, a szövetségi elnök politikai tanácsosát. A találkozón az RMDSZ-t foglalkoztató aktuálpolitikai kérdésekrôl, a Tanügyi törvényrôl folyt beszélgetés.