1995

1995. augusztus 23., szerda III. évfolyam, 602. szám

*** Az Ügyvezetô Elnökség 1995. augusztus 22-én tartott ülésén, amelyen jelen volt Markó Béla szövetségi elnök is, elemezte a tanügyi válsághelyzettel kapcsolatos korábbi döntések megvalósításának menetét, így a szeptember 2-i székelyudvarhelyi Polgári Fórum elôkészítési folyamatát, rögzítette annak programját. Ugyanakkor tájékoztatót hallgatott meg a Strasbourgba induló Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért (IKAO) szervezési kérdéseirôl, valamint a román közvéleményt a hazai magyarság elégedetlenségének okairól közvetlenül tájékoztató szórólap terjesztésének megszervezésérôl. A jelenlevôk hangsúlyozták annak fontosságát, hogy az iskolakezdést követôen minél szélesebb körben történjék konzultáció a szülôkkel és diákokkal a polgári engedetlenség lehetséges formáiról. A napirendi pont vitájában meghívottként részt vett Lászlóffy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke és Dezsô Gábor, a Bolyai Társaság alelnöke.

Az ülés napirendjén szerepelt az ÜE álláspontjának véglegesítése a helyhatósági választások elôkészítésérôl, elsôsorban az ütemtervvel, a jelöltállítás módozataival és a lehetséges helyi koalíciókkal kapcsolatban. Ezt az álláspontot megvitatásra ajánlják a területi önkormányzati testületeknek, valamint az Országos Önkormányzati Tanácsnak, amely végsô javaslatait az SZKT elé terjeszti.

Az Ügyvezetô Elnökség ugyanakkor elemezte és elfogadta az RMDSZ elméleti szakcsoportja által a belsô választások szabályozására kidolgozott tervezetet, amelyet további véleményezésre eljuttat az SZKT jogi szakbizottságához, majd minden SZKT-taghoz.

Napirenden szerepelt a gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkozó fôosztály megszervezése is.

Az ÜE a névre szóló vagyonjegyek kérdését elemezve rendkívül fontosnak ítélte, hogy minden magyar igényjogosult birtokába jusson ezeknek. Ezért felszólítja az összes RMDSZ-szervezeteket, hogy a következô idôszakban fordítsanak megkülönböztetett figyelmet a vagyonjegyek (kuponok) kiváltásának szorgalmazására.

*** A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a romániai Demokrata Párt és az RMDSZ Szociáldemokrata Platformja képviselôinek augusztus 5-én Békésen (Békés megye) tartott találkozóján Nyilatkozatot fogadtak el.

„A résztvevô felek – hangzik a Nyilatkozat – a Szocialista Internacionálé (SI) által elfogadott elvek és a szociáldemokrata értékrend alapján aláhúzták, hogy részben országaik, részben Közép-Kelet-Európa szempontjából a jelenlegi idôszakban meghatározónak tartják a fejlôdô gazdasági együttmûködésre épülô jó szomszédi kapcsolatokat. Ebbôl kiindulva elhatározták, hogy állandó munkacsoportot hoznak létre a gazdasági együttmûködésre, a társadalmi-gazdasági modernizációra, a gazdasági szabad övezetekre és a gazdasági együttmûködésnek a nemzetközi gyakorlatban általánosan elfogadott más formáira. A romániai résztvevôk felkérték az MSZDP-t, hogy az arra illetékeseknél (kormány, Parlament) kezdeményezze a szomszédos országok állampolgáraival szemben bevezetni tervezett vízumkényszer újragondolását, figyelembe véve annak negatív kihatásait, amelyek károsan befolyásolják az országok gazdasági, kulturális, sport- és egyéb kapcsolatait.”

Az RMDSZ Szociáldemokrata Platformja nevében Nagy Károly fôtitkár vett részt a találkozón.