1994. szeptember 13., kedd II. évfolyam, 367. szám

*** Borbély László RMDSZ-képviselő szeptember 12-én a Képviselőházban interpellációt intézett a román kormányhoz az RNEP koalíciós partnerré avatása és a kormányzási program esetleges változása ügyében. Érdemben a következőket mondotta:
“Az RNEP-nek a kormányba történt bevonása következtében változott mind a kormány összetétele, mind pedig – úgy hisszük – valamelyest a kormányprogram is. Hosszas tárgyalások folytak a két párt között, s feltehetőleg nem csupán a kormány új összetétele képezte a vita tárgyát, hanem a kormányzási program is.
Mikor nem egyszerő kormányátalakításról, hanem lényeget érintő változásról, koalíciós kormány létrehozásáról van szó, felkérem a miniszterelnök urat, hogy ismertesse a kormány álláspontját az új struktúra tekintetében.
Meggyőződésem szerint, azzal együtt, hogy az Alkotmány vonatkozó rendelkezése sajnos nem egyértelmő, ebben az esetben a miniszterelnöknek kötelessége tisztázni a helyzetet a Parlament nyilvánossága előtt, ismertetvén az új koncepciót.
Másként a végrehajtó hatalom felett gyakorolt ellenőrzés üres jelszóvá degradálódik és abba a meglehetősen furcsa helyzetbe kerülünk, hogy különféle összetételő, parlamenti támasszal egyáltalán nem bíró kormányokkal és kormánykoalíciókkal kell számolnunk.
Világos, hogy ugyancsak a végrehajtó hatalomnak a törvényhozás felett gyakorolt diktatúráját eredményezi a kormány számára a parlamenti ülésszakok közötti időszakra biztosított rendeletalkotó jogkör kiterjesztése. (…)
Felkérem a miniszterelnök urat, hogy tisztázza álláspontját a koalíciós partnerré vált párt elnökének egyes kijelentéseivel kapcsolatban, melynek nem csupán hogy sovén és xenofób színezetőek (számos ilyen értelmő véleményt idézhetünk), hanem a jogállam elveivel is ellentétesek. Csupán egyetlen példára hivatkoznék: az RNEP elnökének a Romániai Demokratikus Konvenció elnökéhez intézett nyílt levelére, amelyben az RMDSZ törvényen kívül helyezését igényli, egyebek között.
Feltételezem, hogy ezek a nyilatkozatok az SZDRP felfogásával is ütköznek. Ha úgy lenne, felkérem a kormányt, határolja el magát ezektől a nyilatkozatoktól, másként olybá kell vennünk, hogy az SZDRP is egyetért velük.
Választ kérek, hasonlóképpen, a kormány összetételével kapcsolatosan. Közölje velünk a miniszterelnök úr – név szerint és tisztségenként –, hogy a jelenlegi kormány hány minisztere tagja az RNEP-nek.”

*** Kerekes Károly RMDSZ-képviselő ugyanekkor kérdést intézett a kormányhoz a testi fogyatékosságokban szenvedő, illetve az azokat gondozó állampolgárokat megillető anyagi juttatások elmaradásával kapcsolatosan, visszatérve tulajdonképpen a három hónappal korábban ugyanebben a tárgyban megfogalmazott kérdésre és nyomatékosan igényelve a válaszadásra előírt határidő ezúttali betartását.

*** Szeptember 10-én, Nagyenyeden kettős ünnepséget rendezett a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete. A résztvevők megemlékeztek az Erdélyi Gazdasági Egyesület megalakulásának 150. és dr. Szász Pál halálának a 40. évfordulójáról. A rendezvényt megnyitó ökumenikus istentisztelet után, a templomkertben ez alkalomból felállított kopjafánál beszédet mondott Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, és Veress István nyugalmazott professzor, méltatván dr. Szász Pál példás életét, munkásságát és mártíromságát. Vasile Criőan polgármester, hivatalának képviseletében, a testvéri együttélés ügyére tért ki. Koszorút helyeztek el itt a család tagjai, továbbá az RMDSZ országos elnöksége, az RMGE elnöksége, a magyarországi Határokon Túli Magyarok Hivatala, a Romániai Magyar Kisgazda Párt elnöke, a Bethlen Kollégium Véndiák Társasága és a Szatmár megyei RMGE nevében.
Az EGE 150. évfordulója alkalmából Benkő Samu akadémikus méltatta az egyesületnek az erdélyi mezőgazdaság szolgálatában szerzett érdemeit. A továbbiakban dr. Csávossy György az RMGE eddigi tevékenységét és célkitőzéseit vázolta, dr. Csapó József szenátor pedig az érdekvédelem esélyeiről tartott előadást. Hozzászóltak: dr. Sebők M. Péter tanácsos, Horváth Zoltán Fehér megyei tiszteletbeli elnök és Mircea Oanőő, a Kolozs megyei PROPAC elnöke. Az erdélyi mezőgazdaság szolgálatában szerzett érdemekért több idős RMGE-tagot az egyesület tiszteletbeli tagjává nyilvánították.

*** Felemelő ünnepségek színhelye volt az elmúlt hét végén a Tövishát három települése.
Szombaton délelőtt folyt le Hadadon Tőkés László püspöki vizitációja. A falu gótikus templomának megmentése jegyében tartott istentiszteletet követôen a püspök úr beszédet mondott az első és a második világháborúban elesett katonák emlékmővének a felavatásán. Hasonló rendezvény zajlott le ugyanaznap délután Szilágylelén. Mindkét község hívei már a falujuk határában várták a püspök urat, akit aztán lovasok kísértek be a település központjába.
Bogdándon vasárnap iktatta be hivatalába a helység új lelkészét Tőkés püspök úr, hogy aztán díszvendégként vegyen részt az ötödik alkalommal megrendezett Nemzetiségi Néptánc Találkozón, ahol ugyancsak jelen volt még Szabó Károly, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője, Kötő József, az RMDSZ egyházügyi és mővelődésügyi alelnöke, Muzsnay Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei elnöke. Az idei seregszemle is színpompásra sikerült, a környező megyékből és Magyarországról 15 tánccsoport érkezett ide, s az amfiteátrumszerően kiképzett nézőtéren többezren foglaltak helyet. A rendezvény megragadta a hazai és magyarországi szakemberek figyelmét is.