1994. október 31., hétfô II. évfolyam, 401. szám

*** NYILATKOZAT

A Szociáldemokrata Újbaloldali Tömörülés Elnöksége a nyilvánosság tudomására hozza, hogy senkit sem hatalmazott fel olyan nyilatkozat megtételére, amely szerint a tömörülésnek szándékában állna kiválni az RMDSZ-bôl. Mindaz, ami e tárgyban Bitay Ödön részérôl elhangzott, nem tükrözi a tömörülés álláspontját. Sajnálatos módon ez a nyilatkozat olyan politikai légkörben hangzott el, amelyben az RMDSZ-nek mint nemzetiségi politikai szervezetnek a létjogosultságát vonták kétségbe, és más provokációk is történtek.

Kolozsvár, 1994. október 29.

Dr. Dáné Tibor elnök
Nagy Károly titkár
Kira Miklós elnökségi tag

*** 1994. október 27-én, a nagyváradi városi tanács ülésén Sikli László RMDSZ-tanácsos napirend elôtt szót kért és felolvasta a szövetség városi tanácsosainak nyilatkozatát, amely elítéli az október 12-én a Városháza falán katonai pompával felavatott márványtábla szövegét. Üdvözölte a tanács szeptember 2-i döntését, mellyel elvetették a táblának a helyi magyar lakosok érzékenységét sértô formáját és szövegét, ugyanakkor elítélte a prefektusi hivatal visszaélését, mely mindezek ellenére – a történelmi tényeket figyelmen kívül hagyva – a táblát eredeti formájában feltétette. Rendkívüli tanácsülést javasolt az összes olyan döntés megvitatására, amelyeket a helyi szerv megkerülésével vagy éppen annak akarata ellenére hoztak. Végül bejelentette, hogy számít a tanácsosok szolidaritására, és ezen az ülésen nem kíván részt venni. Ezt követôen mind a tíz RMDSZ-tanácsos elhagyta az üléstermet.

*** Geréb Miklós, a Szatmár megyei Ákos község polgármestere kezdeményezésére megyeközi önkormányzati tanácskozás színhelye volt október 29-én Krasznamihályfalva. Az alig 500 lelket számláló kis település református templomába a meghívott Szatmár és Bihar megyei RMDSZ-polgármesterek és alpolgármesterek közül 57-en jöttek el. Jelen voltak a két megye szenátorai és képviselôi, valamint a megyék önkormányzatainak és RMDSZ-szervezeteinek tisztségviselôi.
Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke istentisztelettel nyitotta meg az összejövetelt, majd aktuális politikai kérdésekrôl tájékoztatta a résztvevôket.
A tanácskozás – amelyen Geréb Miklós polgármester, valamint a Bihar, illetve Szatmár megyei RMDSZ-elnök, Varga Gábor és Muzsnay Árpád elnökölt felváltva – Varga Attila parlamenti képviselô vitaindító elôadásával kezdôdött, majd az önkormányzatok kapcsolatteremtési lehetôségeinek problémakörét Pécsi Ferenc képviselô, Tódor Albert, Szalonta polgármestere, Szabó Károly és Csapó József szenátorok, Szabó István, a Szatmár megyei tanács alelnöke, Gulyás Sándor, Érszalacs alpolgármestere egészítették ki a tanácsi munka mindennapi kérdéseivel, Szilágyi Dénes mátészalkai polgármester pedig, aki Pátyod és Csenger önkormányzatainak meghívott vezetôi nevében szólalt fel, a magyarországi települések hasonló gondjairól tájékoztatta a jelenlévôket, és november végére meghívást adott át a tanácsi munka kölcsönös és konkrét megismerése céljából Szatmár és Bihar megye polgármestereinek.
A jelenlevôk hasznosnak ítélték meg a tanácskozást, és elhatározták, hogy Szilágy, valamint Máramaros megye bevonásával rendszeresíteni fogják az önkormányzatok RMDSZ-listán, megválasztott vezetôinek, tanácsosainak érdeklôdésére számot tartó kérdések megvitatását és tisztázását segítô találkozókat.
A tanácskozás résztvevôi az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

NYILATKOZAT

A Szamár és Bihar megyei önkormányzatok RMDSZ-polgármestereinek és alpolgármestereinek krasznamihályfalvi tanácskozáson részt vevô testülete
indítványozza a 69/1991-es sz. törvény módosítását a Helyi Önkormányzat Európai Chartája elôírásainak teljes értékû alkalmazásáért;
követeli a helyi érdekeltségû állami, köz- és magánvagyon azonnali megnevezését és a helyi közigazgatási hatóságok tulajdonjogának elismerését;
igényli a helyi autonómia gyakorlásához nélkülözhetetlen pénzügyi önállóság törvényes garanciáit, az állami költségvetésbôl visszajuttatott pénzösszegek létalapot szavatoló részarányát;
az 1201/1993-as számú Európa Tanács-beli Ajánlás szellemében élni óhajt az illetékes helyi önkormányzatok különleges jogállásával;
javasolja Szatmár, Bihar, Szilágy és Máramaros megyék helyi önkormányzatai együttmûködésének elôkészítését és megvalósítását;
támogatja a Nagyvárad municípium RMDSZ-tanácsosainak 1994. október 27-i állásfoglalását és magatartását.

Krasznamihályfalva, 1994. október 29.

Szatmár és Bihar megye
polgármestereinek és alpolgármestereinek tanácskozása

*** 1994. október 29-én, szombaton, került sor dr. Bernády György bronzszobrának ünnepélyes leleplezésére. A mintegy 15.000 résztvevô elôtt beszédet mondott Borbély László képviselô, a Maros megyei RMDSZ és a Bernády György Alapítvány elnöke, Nagy Gyôzô, Marosvásárhely polgármestere, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke. Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke levelét Gáspárik Attila olvasta fel. Ünnepi beszédet mondott továbbá Ioan Racolþea megyei prefektus, Verebély Imre, a Magyar Köztársaság kormányának küldötte, Sütô András Kossuth-díjas író, Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Cornel Moraru, a Maros Megyei Mûvelôdési Felügyelôség fôtanácsosa, Marosi Barna író.
A szobor leleplezése után koszorúzásra került sor. A Maros megyei RMDSZ és a Bernády György Alapítvány, a magyarországi vendégek, az Ügyvezetô Elnökség, több megye RMDSZ-szervezete, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal, a társszervezetek – a Romániai Magyar Kisgazdapárt, Kereszténydemokrata Párt, EMKE –, egyházak, különbözô szervezetek és egyesületek képviselôi helyezték el koszorúikat a szobor elôtt.
Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Ioan Togãnel, a megyei tanács elnöke és a Maros megyei Demokratikus Konvenció összes pártjai is.
Az avatóünnepséget rövid kulturális mûsor zárta, amelyen kórusmûvek, szavalatok hangzottak el. A Maros megyei RMDSZ köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel az eseményt vagy koszorút helyeztek el a szobor elôtt, mely ezután – remélik – hosszú idôre dísze lesz a városnak, jelképe cselekvô összefogásunknak.