1994. november 1., kedd II. évfolyam, 402. szám

*** Az Európai Demokrata Unió 1994. október 27–28-án tartotta Prágában 57. vezetôtanácsi ülését, dr. Alois Mock EDU-elnök, osztrák külügyminiszter elnökletével. Az RMDSZ-t a találkozón Bodó Barna ügyvezetô politikai alelnök képviselte.
Az európai keresztény-konzervatív pártok szövetségének vezetô testülete több napirendi pont keretében is foglalkozott azokkal a politikai folyamatokkal és változásokkal, amelyek parlamenti választások eredményeiben mutatkoznak meg mindenek elôtt, és néhány országban kormányváltáshoz is vezettek.
Az EDU pártjai határozottan elutasítanak minden szélsôséges politikai vonalat, legyen az bal- vagy jobboldali. A vezetôtanács kifejezte aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy az ET parlamenti közgyûlésében a konzervatív csoport (frakció) tagjai lettek az olasz Alleanza Nazionale honatyái is, egy olyan párt képviselôi, amelyet a nemzetközi politikában egyértelmûen neofasiszta mozgalomnak tekintenek. Az EDU vezetôtanácsa minden tagpárt vezetôségének azt ajánlja, hogy kiemelten kezelje ezt a kérdést, s a maga részérôl azt tartaná helyesnek, ha a tagpártok nevezett politikai erôvel és az ET-ba delegált közgyûlési képviselôivel semmilyen kapcsolatot nem építenek ki, illetve nem tartanak fenn.

*** A Képviselôház október 31-i, hétfôi ülésén több RMDSZ-képviselô is élt az interpelláció jogával. Borbély László a prefektúrák jogkörének bôvítésére irányuló két kormányrendelet tervezetével kapcsolatban fejtette ki fenntartásait, mivel ezek a választott – megyei vagy helyi – tanácsok jogkörének megnyirbálását célozzák (a prefektúrák tulajdonába kerülnének az eddig a helyi tanácsok tulajdonát képezô közigazgatási paloták és épületek, pld. a megye-, illetve városháza), illetve a prefektúrák személyzetének indokolatlan mérvû – 70 %-os! – növekedését eredményeznék. Kérte a két tervezet visszavonását és a kormányfô állásfoglalását e kérdésben.
Asztalos Ferenc ismét a Kolozs és Bihar megyei magyar tannyelvû osztályok összevonásának, illetve a marosvásárhelyi református teológia IX. osztályának feszültségeket okozó helyzetét vetette fel, illetve tette szóvá azt, hogy a miniszteri utasítások ellenére sem állították le az összevonásokat. Kérte a helyzet orvoslását és a feszültségeket okozó vétkesek felelôsségre vonását.
Kerekes Károly ezúttal is a hátrányos helyzetûek és rokkantak szociális védelmében emelt szót és azt kérte számon, mit tett az Egészségügyi Minisztérium, illetve a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium a rokkantsági bizonyítványok kiadásában tapasztalható visszaélések felszámolásáért.
Mazalik Alfréd saját nevében benyújtott interpellációjában a máramarosszigeti kórház laboratóriumának építéséhez kért szubvenciót az Egészségügyi Minisztériumtól.

*** November 1-én, kedden, a Képviselôházban, a napirend elôtti felszólalások során Márton Árpád frakcióalelnök az RMDSZ parlamenti csoportja nevében olvasott fel nyilatkozatot, amelyben az RMDSZ, a romániai magyarság elleni támadásokra, illetve az egész magyar nemzetet sértô megnyilatkozásokra hívja fel a figyelmet Ion Iliescu államfô, Oliviu Gherman szenátusi házelnök és kormányzó pártelnök az RMDSZ legitimitását megkérdôjelezô nyilatkozatai, illetve cikke, valamint Gheorghe Funar RNEP-¬elnöknek a szatmári “Informa_ia Zilei” c. lapban október 27-én megjelent interjújában tett minôsíthetetlen kijelentései kapcsán, hangsúlyozván, hogy ezek a támadások nem elszigetelt, jelentéktelen politikai erôk megnyilvánulásai, hanem az államfô, valamint a kormányzó pártok vezetôinek állásfoglalásai, amelyek súlyosan sértik a magyarságot. A nyilatkozat Funar kijelentései kapcsán nevén nevezi a gyermeket: fasizmus.