1994. november 9., szerda II. évfolyam, 408. szám

*** 1994. november 4-én Asztalos Ferenc és Antal István Hargita megyei képviselôk találkoztak Székelyudvarhely és környékének iskolaigazgatóival, valamint a vallásfelekezetek képviselôivel.
A találkozón a Képviselôház által elfogadott Tanügyi törvénytervezet, valamint a 492 ezer aláírással megtámogatott kisebbségi oktatási törvénytervezet helyzetérôl, a román és magyar oktatásügyi minisztériumok közötti együttmûködési egyezmény tervezetérôl, az oktatással kapcsolatos kormányrendeletekrôl, a jövô évi költségvetési törvénytervezetrôl és más aktuális gazdasági és politikai kérdésekrôl folyt beszélgetés. A találkozó résztvevôi elhatározták, hogy a Szenátus elnökéhez, valamint az oktatásügyi bizottsághoz intézett levelekben tiltakoznak a kisebbségek nyelvén folyó oktatást korlátozó cikkelyek ellen, kérve az illetékeseket, hogy a XII. fejezet bizottsági vitájakor vegyék figyelembe észrevételeiket, javaslataikat.
Asztalos Ferenc és Antal István szombaton, november 5-én részt vett az oklándi iskola 250 éves fennállása alkalmából szervezett ünnepélyen. Ez alkalomból az iskola felvette a falu volt unitárius lelkészének, Kelemen Imrének a nevét. Asztalos Ferenc rövid beszédében kitért az iskola és társadalom viszonyára, a névadó modellértékû személyiségére, szellemiségére.

*** Kedden, november 8-án, a Képviselôházban a Román Nemzeti Bank tevékenységérôl folyó vitában Vida Gyula képviselô szólalt fel és fejtette ki az RMDSZ álláspontját az elôterjesztett jelentéssel, illetve a kormánynak arra irányuló kísérletével kapcsolatban, hogy felügyelete alá vonja az ország központi pénzintézetét, magyarán: megszüntesse a Nemzeti Bank autonómiáját. Vida Gyula hangsúlyozta, hogy az Igazgatótanács jelentésével, a Nemzeti Bankkal kapcsolatos viták egyértelmûen politikai töltetûek és személyi ellentétekre vezethetôk vissza, a kormány ama szándékából fakadnak, hogy felszámolják a Nemzeti Bank autonómiáját és hozzátette, hogy ezt a kísérletet feltétlenül meg kell akadályozni, mert az RNB autonómiájának felszámolása vagy korlátozása csak az ország hitelének rontásához vezetne.

*** Az Ügyvezetô Elnökség Mûvelôdési és Egyházügyi Fôosztálya, valamint Önkormáyzati Fôosztálya közli, hogy új székházba költözött. A postaküldeményeket ezentúl a következô címre kérik küldeni: 3400 – Cluj, str. Pavlov 16, I/6.
A két fôosztály új telefonszáma: 064/195861.
Mivel a fax még nincs beszerelve, kérik a számukra küldendô anyagot a 064/191987-es faxra továbbítani.