1994. november 4., péntek II. évfolyam, 405. szám

*** KÖZLEMÉNY

Markó Béla a washingtoni Kulturális Alapítvány Erdélyért meghívására 1994. október 8-a és november 1-e között amerikai körúton volt. A látogatás során számos találkozóra és megbeszélésre került sor az amerikai Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Tanács felelôs tisztségviselôivel és szakértôivel, kongresszusi tagokkal, a kongresszus és a szenátus külügyi bizottságainak munkatársaival, az ENSZ Európai Bizottságának vezetôivel.
Az RMDSZ szövetségi elnöke tájékoztatta partnereit a romániai belpolitikai helyzetrôl, a romániai magyarság célkitûzéseirôl. Felhívta az amerikai politikusok figyelmét arra, hogy az etnikai-kisebbségi¬ nemzeti kérdés mélyreható rendezését nem csupán emberjogi problémának, hanem a stabilitás feltételének kell tekinteni ebben a régióban, és éppen ezért a megoldást nem szabad elodázni. Meg kell teremteni az általános rendezés megfelelô kereteit, a többoldali garanciákat. Markó Béla részletes tájékoztatást adott az RMDSZ autonómia-koncepciójáról, azokról az autonómia-formákról, . amelyek egyrészt a tömb-, másrészt a szórványmagyarság önazonosságának megôrzését biztosítanák, és átnyújtotta az erre vonatkozó dokumentumokat. A szövetségi elnök ugyanakkor újabb feszültségkeltô tényezôként értékelte a fokozódó magyarellenes megnyilvánulásokat, a diszkriminatív intézkedéseket, a készülô Tanügyi törvényt. Utalva a félmillió aláírással benyújtott külön törvénytervezetre, kérte az amerikai politikusok támogatását az anyanyelvû oktatás helyzetének sürgôs megoldásához. Partnerei, egyetértve ezzel az igénnyel, fölvetették amerikai szakértôk részvételének lehetôségét a törvénytervezetrôl szóló elôzetes megbeszéléseken. Ugyanakkor egyértelmûen negatívan értékelték a Román Nemzeti Egységpárt kormányban való részvételét, általában a kormánypártnak a szélsôséges nacionalistákkal való együttmûködését.
Markó Béla találkozott több emberjogi szervezet, alapítvány, nemkormányzati szervezet és intézet képviselôivel is Amerikában, és hangsúlyozta, hogy ezek az intézmények nagy szerepet játszhatnak Közép- és Kelet-Európában az általános demokratizálódásban, illetve az etnikai kérdések megoldásában is.
Washingtonban, Philadelphiában, Bostonban, Clevelandben, Pittsburgben, Denverben, San Franciscóban ottani magyarok elôtt tartott elôadást az RMDSZ szövetségi elnöke, találkozott a Colorado Egyetem diákjaival.
A körútról hazatérve, Markó Béla megbeszélést folytatott az Ügyvezetô Elnökséggel, beszámolt tapasztalatairól, és megállapították, hogy a külügyi-külpolitikai munkának, a nemzetközi közvélemény tájékoztatásának a jövôben is kellô súlyt kell kapnia a szövetség életében.

Az RMDSZ Sajtóirodája

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége 1994. november 3-án tanácskozott Kolozsváron. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök.
A kisebbségi oktatást illetôen tájékoztató hangzott el a vonatkozó törvénytervezet szenátusi vitájával kapcsolatosan. A testület megvitatta, milyen eszközök és lehetôségek nyílnak, a kisebbségi oktatással kapcsolatos fejezet tárgyalásakor, érdekeink érvényesítésére. Az RMDSZ által kidolgozott külön kisebbségi oktatási törvényt támogató aláírások ügyében pedig az ÜE megállapította, hogy az Alkotmánybíróság késlekedése mögött – a testület ugyanis még mindig nem hitelesítette a közel félmillió aláírást – politikai szándék húzódik meg.
Az Ügyvezetô Elnökség kiemelten kezelte a novemberi SZKT-ülés elôkészítésének kérdését. Megállapítást nyert, hogy az SZKT szeptemberi ülésén az alapszabályzat kidolgozására kijelölt bizottságot még nem hívták össze. Annak érdekében, hogy a jövô év elején tartandó kongresszust semmi se hátráltassa, az Ügyvezetô Elnökség elemzéseket készít és európai dokumentumokat és statútumokat fordíttat le a kérdéskörrel kapcsolatosan, amelyek megjelennek a Szövetség novemberi számában.
Markó Béla szövetségi elnök indokoltnak ítélte meg az Ügyvezetô Elnökség nyilatkozatát és a Parlamentben kifejezett álláspontot a közösségünket az utóbbi idôben ért rágalmakkal kapcsolatban, és nyomatékosan felhívta a figyelmet a támadás tudatos voltára.
A szövetségi elnök beszámolt háromhetes amerikai útjáról. A találkozók, a tájékoztató és elemzô tanácskozások eredményesek voltak, a kiépített kapcsolatok rendkívül fontosak, ismételten bizonyítván a rendszeres, folyamatos külpolitikai tevékenység fontosságát.
Az Ügyvezetô Elnökség a továbbiakban szervezési feladatokat oldott meg, illetve döntött gazdasági és pénzügyi kérdésekben.

Az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége