1994. november 16., szerda II. évfolyam, 413. szám

*** A Szövetségi Képvisel_k Tanácsának tagjaihoz

1994. december 10-ére, szombat reggel 9 órára Kolozsvárra, az Unitárius Püspökség dísztermébe összehívom az SZKT rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos.
Fölkérem az Egyeztet_ Kerekasztal tagjait, hogy az SZKT ülésszakát megel_z_ napon, december 9-én, pénteken délután 18 órakor üljenek össze, ugyancsak Kolozsváron, a szövetség Pavlov utcai székházában.

Az SZKT ülésszakára az SZKT Állandó Bizottsága a következ_ napirendet javasolja:

1. Megemlékezés a Kolozsvári Nyilatkozatról;
2. A szövetségi elnök tájékoztatója a szeptemberi SZKT óta eltelt id_szakról;
3. A bels_ politikai szervez_dések státuszának rendezése;
4. A bels_ választásokról szóló határozat-csomag megvitatása;
5. A bels_ önrendelkezést kiteljesít_ autonómiák (statútumok) kérdése;
6. A IV. kongresszussal kapcsolatos kérdések;
7. Szabálymódosítás az ügyvezet_ elnök hatáskörér_l;
8. Az ügyvezet_ elnök féléves jelentése a szövetség állapotáról és az Ügyvezet_ Elnökség tevékenységér_l;
9. Interpellációk;
10. Különfélék.

Bukarest, 1994. november 16.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** November 16-án, szerdán tartotta meg szokásos sajtóértekezletét az RMDSZ vezetése.
Markó Béla szövetségi elnök mellett ezúttal Szabó Károly, a szenátusi frakció alelnöke, dr. Csapó József szenátor, Márton Árpád, a képvisel_házi frakció alelnöke és Asztalos Ferenc, az alsóház tanügyi bizottságának alelnöke vett részt a sajtóértekezleten.
Markó Béla bevezet_jében beszámolt amerikai útjáról, majd miután bejelentette az RMDSZ két fontos testületének, a Szövetségi Egyeztet_ Tanácsnak és a Szövetségi Képvisel_k Tanácsának november 26-i, illetve december 10–11-i tanácskozását, rövid politikai helyzetértékelésében kitért az RMDSZ-t foglalkoztató kül- és belpolitikai eseményekre – ezek között az ET által elfogadott kisebbségvédelmi egyezményre, a kétnyelv_ feliratok eltávolítására, magyar osztályok összevonására, a nemzeti szimbólumok használatát szabályozó törvénymódosításra – és egyes parasztpárti politikusok szövetségünkkel, a romániai magyarság törekvéseivel kapcsolatos legutóbbi, meglep_ kijelentéseire.
Dr. Csapó József szenátor a privatizációs törvény szenátusi vitája kapcsán kifejtette az RMDSZ álláspontját a “tömeges magánosítás” menetér_l, a tulajdonosi jogokat alapvet_en sért_, hatásában nagyon kétes célzatú privatizációs törvényr_l, amelyet szövetségünk – éppen ezért – elfogadhatatlannak tart.
Szabó Károly szenátor a Román Hírszerz_ Szolgálat évi jelentésével kapcsolatban elmondta, hogy az RHSZ-en kívül hat más speciális hírszerz_, elhárító stb. szolgálat m_ködik. Ezek státusza nem világos, és mivel nincsenek parlamenti – sem más –ellen_rzés alatt, az sem kizárt, hogy például a kormányt figyelik, ami teljesen elfogadhatatlan. Egy kérdésre válaszolva Szabó szenátor elmondotta, hogy a hírszerz_ szolgálat nagyon sok olyasmivel foglalkozik, ami nem tartozik _rá, hiszen a gázolaj hiánya vagy a sertésszaporulat igen nehezen hozható kapcsolatba az ország biztonságával.
Asztalos Ferenc a kolozsvári magyar osztályok önkényes összevonásával kapcsolatos interpellácóinak eredménytelenségér_l, a tárca államtitkárától kapott cinikus válaszról tájékoztatta a sajtót, és sokatmondónak nevezte, hogy a magyar nyelv_ oktatást sújtó jogtalan intézkedések gócpotja éppen Kolozsvár.

*** 1994. november 15-én, kedden, Takács Csaba ügyvezet_ elnök hivatalában fogadta Hodicska Tibort, a Magyar Köztársaság bukaresti f_konzulját. A magyar diplomata kérésére létrejött találkozón a munkavállalási engedélyek kibocsátásáról, vízumügyekr_l és letelepedési kérelmekkel kapcsolatos kérdésekr_l folytattak eszmecserét.