1994. november 15., kedd II. évfolyam, 412. szám

*** KÖZLEMÉNY

1994. november 26-ára, szombat reggel 10 órára, Kolozsvárra, a Szent Mihály plébánia dísztermébe összehívom a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Egyeztet_ Tanácsát.
A SZET Állandó Bizottsága a következ_ napirendi pontokat javasolja az Egyeztet_ Tanács ülésére:
1. Az Egyeztet_ Tanács M_ködési Szabályzatának jóváhagyása;
2. Az oktatásszervezési stratégia vitája;
3. Az RMDSZ megalakulásának ötödik évfordulójával kapcsolatos kérdések;
4. Állásfoglalás az RMDSZ soron következ_ kongresszusával kapcsolatosan.

Bukarest, 1994. november 15.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** Dr. Anton Rossbach, Németország bukaresti nagykövete 1994. november 15-én hivatalában fogadta Markó Bélát, az RMDSZ szövetségi elnökét.
A találkozón, amelyre Markó Béla kérésére került sor, a jelenlegi belpolitikai helyzetr_l, a romániai magyar kisebbséget foglalkoztató kérdésekr_l, az RMDSZ politikájáról, törekvéseir_l folyt eszmecsere.
A találkozón jelen volt dr. Thomas Prinz, a nagykövetség másodtitkára és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

*** A hétf_i interpellációk során november 14-én az Alsóházban Márton Árpád Kovászna megyei képvisel_ a m_vel_désügyi miniszterhez, Marin Sorescuhoz intézett kérdést a diktatúra idején is ugyanabban a vezérigazgatói székben ült Ladislau Hegedüs által vezetett minisztériumi f_osztály 8215. sz. körlevelével kapcsolatban, amelynek értelmében a m_vel_désügyi tárca monopóliumává válik a színtársulatok külföldi turnéinak lebonyolítása, egyáltalán: engedélyeztetése. A kérdést egy színm_vész képvisel_ a drámaíró-miniszterhez is intézte.
Kerekes Károly Maros megyei képvisel_ arra kért választ, hogy több mint másfél évvel a kormányf_ tévében tett kijelentése után – hogy ugyanis foglalkoztatja a kormányt a munkanélküliek korkedvezményes nyugdíjaztatása – mi a kérdésben a kormányzat álláspontja, tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvényjavaslatok közül a legméltányosabb október 13-a óta várja a kormány jóváhagyását az el_terjesztésre, miközben a Képvisel_házat valósággal elárasztják a kérdés sürg_s rendezését szorgalmazó levelek. Az RMDSZ képvisel_je hozzátette: dacára annak, hogy kérte, a hétf_i ülésen legyen jelen a kormány illetékese, hogy az el_re bejelentett kérdésre helyben választ kaphasson, az illetékes nem jelent meg a Ház ülésén, s ez alighanem a kormány állásfoglalásaként is értelmezhet_ ebben a rendkívül súlyos társadalmi kérdésben.

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ Maros megyei szervezete a központi sajtóban megjelent pontatlan információk helyesbítésének szándékával közli a következ_ket:
A Romániai Demokratikus Konvenció (RDK) Maros megyei szervezetei és az RMDSZ Maros megyei szervezete közt létrejött szóbeli megegyezés értelmében a jelzett pártok megyei vezet_ségei l994. november l2-én, szombaton kellett volna hogy találkozzanak abból a célból, hogy az RDK Maros megyei szervezetei által az RMDSZ konzultálása nélkül megszerkesztett Protokoll szövegét megvitassák.
Mivel az RMDSZ Maros megyei szervezetének a december 3-ra kiírt tisztújítással kapcsolatban a jelzett hétvégén különösen intenzív tevékenysége volt, felkérte az RDK Maros megyei szervezeteit a találkozó elhalasztására.
A halasztási kérésr_l Borbély László képvisel_, megyei RMDSZ-elnök tájékoztatta Ioan Mure_ant, az RDK Maros megyei parlamenti képvisel_jét 1994. november 7-én, hétf_n, Bukarestben, és az RMDSZ Maros megyei szervezetének politikai alelnöke, Zonda Attila ugyanezzel a halasztási kéréssel kereste meg 1994. november 10-én, csütörtökön, Nicolae Lauren_iut, a KDNPP Maros megyei szervezetének f_titkárát az RDK marosvásárhelyi székhelyén, aki biztosította arról, hogy az RMDSZ kérésér_l tájékoztatni fogja konvenciós kollégáit.
A központi lapokban 1994. november 14-én megjelent, a Maros megyei RMDSZ-t vádoló tudósítások nem említik azt a tényt, hogy a találkozóra érdemben akkor sem kerülhetett volna sor, ha az RMDSZ megyei szervezetének tevékenységi naptára nem lett volna annyira zsúfolt, hiszen az RMDSZ konzultálása nélkül és már több mint 3 hete megszerkesztett – a találkozás f_ témáját képez_ – Protokoll szövegét az RDK megyei szervezete jelen pillanatig sem juttatta el tanulmányozás végett a Maros megyei RMDSZ-hez.
Egy találkozó elhalasztási kérelme csak rosszindulattal vagy el_re kiszámított hátsó szándékkal értelmezhet_ a reális dialógus megtagadásaként.
A halasztási kérelemmel egyid_ben az RMDSZ kéthetes határid_re javasolta a találkozó megrendezését, a pontos dátum utólagos, kés_bbi egyeztetésével.
Sajnálatosnak és aggasztónak tartjuk az RDK Maros megyei pártjainak Nyilatkozatát, amely nem szolgálja az épít_ együttm_ködés légkörének kialakítását.

A Maros megyei RMDSZ a továbbiakban is fenntartja, a párbeszédre való készségét, és a találkozóra az el_z_leg megbeszélt id_pontot (november 25-ét vagy 26-át) javasolja.

Marosvásárhely, 1994. november 14.

Az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének Vezetôsége