1994. március 16., szerda II. évfolyam, 242. szám

*** Erdély-szerte a hagyományokhoz híven és a szabadságharc eszméinek időszerőségét átérezve ünnepelte a hazai magyarság március 15-ét. A megemlékezések, ünnepi mősorok, koszorúzások, istentiszteletek mindenütt kegyelettel, az ünnep emelkedettségéhez illően rendben, méltóságteljesen, incidensek nélkül zajlottak le.

*** Marosvásárhely magyarsága kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte az 1848-as forradalom és a szabadságharc 146. évfordulóját.
Hétfőn, március 14-én, Bem József tábornok születésének 200. évfordulóján a Kultúrpalota zsúfolásig telt nagytermében került sor ünnepi megemlékezésre. A rendezvényt magas rangú vendégek tisztelték meg jelenlétükkel. Jelen voltak Rudas Ernő, Magyarország bukaresti nagykövete, a Követség számos tagjának kíséretében, Kelemen András, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára, három közeli munkatársával együtt, Bálint-Pataki József, a HTMH főtanácsosa, Roman Wyborski, a bukaresti Lengyel Nagykövetség tanácsosa. A hazai személyiségek közül megjelent az ünnepségen Markó Béla, Takács Csaba és Sütő András.
A rendezvényt Borbély László, az RMDSZ megyei elnöke nyitotta meg, aki a vendégek bemutatása után Bem József lengyel tábornok szerepét és érdemeit méltatta az 1848-as erdélyi hadjáratban.
Kelemen András államtitkár ünnepi beszédében a forradalmi eszmék nemzetköziségét, a forradalom és magyar szabadságharc célkitőzéseinek örökérvényőségét, a magyar nemzet történelmi, kulturális és lelki közösségét domborította ki.
Roman Wyborski Bem tábornok életpályájáról számunkra új megközelítésben és értékelésben, majd Bálint-Patki József Kovács Istvánnak, a varsói Magyar Nagykövetség tanácsosának Bemről szóló tanulmányát olvasta fel. Marosi Barna közíró Bem tábornok Marosvásárhelyhez fûződő kapcsolatairól értekezett, ismertetve a városban 1880-ban emelt Bem-szobor történetét. Ezután Kilyén Ilka és Györffi András marosvásárhelyi színmővészek Petőfi-verseket szavaltak, majd az ünnepi estet a Szózattal megnyitó Cantemus leánykórus Birtalan József vezényletével és Birtalan Judit zongorakíséretével Kossuth-dalokat adott elő. Az est záróakkordjaként a közönség Molnár Csilla orgonamővész közremőködésével elénekelte a magyar és a székely himnuszt.

*** Kedden, március 15-én délelőtt, az RMDSZ Maros megyei székházában a megyei elnökség tagjai, a megyei és városi RMDSZ-tanácsosok találkoztak az ünnepségsorozatra Marosvásárhelyre érkezett külföldi vendégekkel. A találkozón kölcsönös tájékoztatásra került sor aktuális politikai, tanügyi, gazdasági kérdésekről.
Délután a régi Postatéren, a Székely Vértanúk emlékmővénél mintegy 12.000 főnyi tömeg részvételével koszorúzási ünnepség zajlott le. Az országos, illetve megyei RMDSZ részéről Markó Béla, Borbély László és Sütő András koszorúzott. A magyar kormány nevében Kelemen András államtitkár helyezett el koszorút. Rudas Ernő a bukaresti Magyar Nagykövetség, Bálint-Pataki József a Határon Túli Magyarok Hivatalának nevében helyezte el a talapzaton a kegyelet virágait. Ezután koszorút helyezett el az emlékmőnél többek között Nagy Gyôző polgármester, a városi tanács RMDSZ-frakciója, a MADISZ megyei szervezete, a 14 városi RMDSZ-körzet, a Romániai Magyar Kisgazdapárt, az RMKDP, az EMKE megyei szervezete, majd a város számos lakója, névtelenül, fegyelmezetten, méltóságteljesen tette a koszorúk alá csokrát vagy szál virágját. Az emlékmővet az Európa Tanács lobogója, valamint a román és a magyar nemzeti zászlók díszítették. Ünnepi beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Kelemen András államtitkár, Borbély László megyei elnök, Ungvári Imre, a MADISZ nevében.
Az ünnepség itt is a himnusszal és a székely himnusszal zárult. Este hat órakor a város templomaiba vonult tömeg ünnepi miséken, illetve istentiszteleteken adott hálát az idén is lehetővé vált békés ünneplésért.
Bár a helyi román sajtó napokkal március 15-e előtt elkezdte úszító, ijesztgető kampányát, és az RNEP éppen március 15-én délután tartotta meg 4. születésnapját a Kultúrpalotában, a magyar forradalom és szabadságharc kétnapos marosvásárhelyi rendezvénysorozata minden zavaró körülmény, illetve incidens nélkül zajlott le.

*** A Bihar megyei ünnepségek második napján, március 14-én Székelyhídon mintegy ezerötszáz résztvevő jelenlétében felavatták a helyi Mővelődési Otthon falán a Petőfi Sándor csaknem egyhónapos székelyhídi tartózkodását megörökítő emléktáblát. Ünnepi beszédet mondott Rákóczi Lajos képviselő, majd Tempfli József katolikus, illetve Tőkés László református püspök szólt az egybegyőltekhez. Az emléktábla megkoszorúzása után a Mővelődési Otthonban Petőfi Sándor életútját idéző emlékmősorra került sor helyi mőkedvelők előadásában.
Nagyváradon március 15-én délután került sor a hagyományos koszorúzási ünnepségekre. Az RMDSZ városi és megyei vezetői, a református és katolikus egyház főpapjai, nagyváradi társadalmi szervezetek és intézmények képviselői helyezték el a megemlékezés virágait Rulikowszky Kázmér sírjánál, majd Bãlcescu, Petőfi és Szacsvay Imre szobránál. Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségét Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök, a bukaresti Magyar Nagykövetséget Kiss Benedek József alezredes, katonai attasé képviselte. Meghívott vendégként jelen volt Pethő Iván és Törzsök Erika az SZDSZ, illetve Székelyhídi Ágoston és Berta Zoltán az Erdélyi Szövetség részéről.
A koszorúzási ünnepséget követően a mősoros megemlékezéssel egybekötött ökumenikus istentiszteleten a váradolaszi református templomban Tőkés László református és Tempfli József katolikus püspök szólt az egybegyûltekhez, majd Pethő Iván és Székelyhídi Ágoston is köszöntötte a résztvevőket.
Az ünnepi rendezvénysorozat során – bár a Crišana címő nagyváradi lapban több úszító hangvételő írás is napvilágot látott – semmiféle rendbontás vagy hangulatzavaró momentum nem volt. Külön ki kell emelnünk, hogy Bãlcescu és Petőfi szobránál a Nemzeti Kereszténydemokrata Parasztpárt képviselői is koszorút helyeztek el.

*** Március 15-én Mármarosszigeten is ünnepelt a magyarság. Délelőtt ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyen ünnepi beszédet mondott Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi ügyvezető alelnöke. Ezt követően megkoszorúzták Asztalos Sándor és Móricz Samu 48-as honvédek újra felállított emlékmővét, majd a temetôben elhelyezték a kegylet virágait Várady Gábor és Leövey Klára sírjain. Délután a Hollósy Simon Mővelődési Egylet díszmősort mutatott be. Az eseménysorozaton részt vett O. Nagy Gábor, a bukaresti Magyar Nagykövetség katonai attaséjának helyettese.

*** Hargita megyében több városban került sor ünnepi rendezvényekre.
Csíkszeredában a Vártéren kezdődött ünnepséget Székedi Ferenc csíki RMDSZ-elnök nyitotta meg, majd dr. Csedő Csaba polgármester magyar és román nyelven szólt az egybegyőltekhez, és bejelentette, hogy Csíkszereda önkormányzata a lakosság segítségével szobrot kíván emelni a szabadságharcos Gál Sándor emlékére. Felszólaltak Nagy Benedek képviselő, a vallásfelekezetek képviseletében Simén Domokos unitárius, Sógor Csaba madéfalvi református lelkész és Borbély Gábor római katolikus főesperes. Ez ünnepi beszédek között a Papp Kincses Emese által összeállított mősor lelkes szavalatai és buzdító Kossuth-nótái hangzottak fel, majd a résztvevők – elénekelték a himnuszt és a székely himnuszt.
Nyergestetőre, a szabadságharc egyik végső csatájának színhelyére Alcsíkról, a Kászonokból és Háromszékről is mintegy ezren jöttek el. Az emlékmőnél elhelyezett tucatnyi koszorú és az ökumenikus istentisztelet, valamint a tusnádfürdői mőkedvelők irodalmi-zenés összeállítása tette emelkedetté az ünnepet ott, ahol a költő szerint a legszebben zöldellnek a fenyők.
Gyergyószentmiklóson délután 15 órakor ünnepi tanácsüléssel kezdődött az évfordulós rendezvénysorozat. Az ülésen aláírták a Budapest V. kerületi Önkormányzata és a Városi Tanács közötti testvérvárosi szerződést. Ünnepi beszédet mondott Dézsi Zoltán polgármester, az SZKT elnöke. A városi Mővelődési Házban tartott emlékünnepélyen Bodó Barna, az RMDSZ politikai alelnöke szólt az egybegyûltekhez. Az SZKT és az Ügyvezető Elnökség nevében az 1848–49-es kopjafánál és a városi temetőben lévő emlékhelynél Dézsi Zoltán és Bodó Barna koszorúzott.
Székelyudvarhelyen mintegy 1500-an vettek részt a Márton Áron téri ünnepélyen. A szabadságharc hőseinek kopjafáit gyárak, iskolák, intézmények képviselői koszorúzták meg. A kegyelet virágait helyezte el a bukaresti Magyar Nagykövetség képviseletében Székely Levente és a Székelyföldön hivatalos kiküldetésben tartozkodó ceglédi önkormányzat küldöttsége. Beszédet mondott Ferenczy Ferenc székelyudvarhelyi és Mácz Ferenc ceglédi polgármester, Sófalvi László, az RMDSZ városi szervezetének elnöke és Székely Levente.
Székelykeresztúron az RMDSZ helyi szervezetének, valamint a város polgármesterének meghívására Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke részt vett a március 15-i koszorúzási ünnepségen. Nicolae Bãlcescu és Petőfi Sándor szobránál helyeztek el koszorúkat. Takács Csaba ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc eszméi nemcsak a megemlékezésre, ünneplésre adnak alkalmat, hanem arra is emlékeztetnek, hogy az akkori célok sok tekintetben ma is időszerőek.

*** Az 1994. március 10-i Tájékoztatóban az Operatív Tanács alakuló ülésének napját tévesen közöltük. Az OT alakuló ülését március 9-én, és nem 10-én tartotta Kolozsváron. Az így okozott félreértésért az Ügyvezető Elnökség elnézést kér.