1994. május 23., hétfő II. évfolyam, 288. szám

*** A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
ÁLLÁSFOGLALÁSA
az Európai Stabilitási Egyezmény előkészítéséről

Meggyőződve arról, hogy a nemzeti kisebbségek harmónikus együttélése a többségi nemzettel a belső és a nemzetközi stabilitás alkotó eleme,
tudatában annak, hogy az Európai Stabilitási Egyezmény megkötését célzó kezdeményezés jelentős folyamatot indított el,
létfontosságúnak tekintve, hogy a határok sérthetetlenségének szavatolása megbonthatatlanul kapcsolódjon a nemzeti kisebbségek közösségi és egyéni jogainak nemzetközi garanciáihoz,
és figyelembe véve az Európai Stabilitási Egyezmény Nyitókonferenciája dokumentumtervezetének 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 és 4.2 pontját,
kifejezzük azon kérésünket, hogy a romániai magyarság helyzetét befolyásoló Stabilitási Egyezmény kidolgozása során a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget fogadják el a szervezett konferenciák és a speciális problémákkal foglalkozó kerekasztalok, valamint a kétoldalú megállapodásokat előkészítő tárgyalások résztvevőjének.
A romániai magyar nemzeti közösség történelmi és területi sajátosságainak megfelelően, az identitása megőrzését és fejlődését lehetővé tevő személyi elvő, helyi önigazgatási és területi alapú regionális autonómia nemzetközi és államon belüli jogi garanciát tekinti a határok sérthetetlenségét szavatoló megállapodások számára elfogadható feltételnek.
Tudomásul véve, hogy az Egyezménytervezet alapját az ENSZ, az Európa Tanács valamint az EBEÉ okmányaiban, a Helsinki Záróokmányban, a Párizsi Chartában, a Koppenhágai Záróokmányban szereplő, valamint a jövőben megfogalmazandó egyezményekbe foglalt elvek képezik,
szem elôtt tartva, hogy a kisebbségek helyzetét kielégítően rendező, bármely sajátos megoldás, amely biztosítja a tartós stabilitást, egész Európa érdeke,
azzal a kéréssel fordulunk az Európai Unióhoz, mint az Európai Stabilitási Egyezmény nyitókonferenciája kezdeményezőjéhez, Franciaország kormányához, mint indítványozóhoz, szervezőhöz és vendéglátóhoz, tegyék lehetővé az RMDSZ részvételét a párizsi nyitókonferencián és az azt követő tárgyalási folyamatban.

Marosvásárhely, 1994. május 20.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** ÁLLÁSFOGLALÁS

A Szövetségi Képviselők Tanácsa tiltakozik Ion Antonescu marsall mellszobrának marosvásárhelyi felállítása ellen. Már jó ideje, hol nyíltan, hol titokban folynak az elôkészületek, hogy az egykori Bethlen Gábor sétányon szobrot emeljenek Antonescunak.
A marosvásárhelyi bíróság, amikor törvénytelen döntésében egyenesen elrendelte a “nemzeti hős” szobrának fölállítását, azt hangsúlyozta, hogy Antonescut rehabilitálták. Ez valótlanság, amelyet Románia elnöke is többször megcáfolt.
Azok a szélsőséges csoportok, amelyek provokatív szándékkal elindították a szobor felállításának akcióját, amit 1993 őszén sikerült leállítani, most újra hozzáláttak, hogy a város legitimen megválasztott tanácsa és polgármestere ellenében, a törvényes rendszabályok megkerülésével, kierőszakolják a szobor elhelyezését. Minden érvényben levő helyhatósági törvény, a legelemibb helyi autonómia szelleme azt diktálja, hogy csak a városi tanács döntése alapján és a hivatalban levő polgármester engedélyével lehet ilyen ügyben eljárni, Marosvásárhelyen újra és újra megpróbálkoznak a törvénytelenséggel, a politikai erőszakkal – sajnos jelentős hatalmi támogatással.
A Szövetségi Képviselők Tanácsa megállapítja, hogy a törvények semmibevétele egyaránt sérti a kisebbségeket és a többséget, olyan precedenst teremt, amely beláthatatlan következményekkel jár. A meg-megismétlődő, provokatív és illegális kísérlet arra figyelmeztet, hogy a totalitarista rendszer és örökösei ilyen törvénytelenséggel akarnak társadalmi feszültséget teremteni ebben a kritikus zónában, Marosvásárhelyen, és egyben meg akarják akadályozni a történelmi előrelépést és a közmegegyezést az európai beilleszkedés útján.
Az SZKT nemcsak elítéli ezt a provokációt, de ugyanakkor a Parlament nyilvánossága elé terjeszti tiltakozását és megkeresi az Európa Tanács illetékes fórumát, hogy orvoslást találjon.
Elejét kell venni annak, hogy megzavarják Marosvásárhely békéjét, a civil társadalom nyugalmát az 1990. márciusában begyakorolt módszerekkel.

Marosvásárhely, 1994. május 20.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** 1994. május 20-án, Markó Béla szövetségi elnök fogadta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Egyesület delegációját: Fodó Sándor elnököt, Milován Sándort, Gulácsi Gézát, Kovács Miklóst és Prezovics Lászlót. Az Elnöki Hivatal marosvásárhelyi székházában lezajlott találkozón jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa. A résztvevők kölcsönösen tájékoztatták egymást szervezeteik tevékenységéről és tisztázták az együttmőködés további lehetőségeit.

*** 1994. május 28-án, szombaton délelőtt 10 órára összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács alakuló ülését, amelyre Kolozsváron, az Apáczai Csere János középiskola épületében kerül sor.
Az ülés javasolt napirendje:
1) A mandátumok igazolása.
2) A Mőködési Szabályzat Állandó Bizottságára vonatkozó szakaszainak jóváhagyása.
30 Az Állandó Bizottság megválasztása.
4) A Tanács Mőködési Szabályzatának jóváhagyása.
5) A Tanács által javasolt más kérdések megvitatása.

Bukarest, 1994. május 23.

Markó Béla
szövetségi elnök