1994. július 7., csütörtök II. évfolyam, 321. szám

*** KÖZLEMÉNY

Ma, 1994. július 7-én, 8.45 órakor, Kolozsvár Főterén, ahol Mátyás lovasszobra áll, semmibe véve a törvényes előírásokat, beleértve a 69-es Helyhatósági Törvényt, és nyilvánvalóan azon szándéktól vezettetve, hogy győlöletet szítsanak és konfliktushelyzetet teremtsenek Kolozsvár román és magyar közössége között, az illetékes szervek jóváhagyása nélkül, régészeti ásatások jogcímén provokációk sorozata kezdődött meg.
A helyszínen spontánul egybegyőlt békés tüntetők kénytelenek elviselni a rendőrség erőszakos fellépését.
Felhívjuk sürgős közbelépésre az összes felelős hazai és nemzetközi tényezőt, hogy el lehessen kerülni a kolozsvári helyzet súlyosbodását és továbbterjedését, és nyomatékosan kérjük a törvényes rend visszaállítását.

Kolozsvár, 1994. július 7.

Takács Csaba
az RMDSZ ügyvezető elnöke

*** A román televízió július 6-i esti híradójában felolvasták az RMDSZ Tiltakozó nyilatkozatát a kolozsvári Mátyás szobrot és Főteret fenyegető ún. régészeti ásatások megkezdésére Gheorghe Funar polgármester által kiadott rendeletével kapcsolatban.
“Az utóbbi hetekben – hangzik a Markó Béla kézjegyével hitelesített Tiltakozó nyilatkozat – provokációk sorozatának vagyunk tanúi, amelyek célja Kolozsvár Főtere építészeti egységének módosítása, Mátyás király lovasszobrának elköltöztetése. A kolozsvári polgármester kezdeményezte áltudományos ásatások egy felbecsülhetetlen történelmi és kulturális értékő urbanisztikai együttest veszélyeztetnek, amely Kolozsváré, a kolozsváriaké. A polgármester kezdeményezése minden törvényes alapot nélkülöz, nincs meg hozzá a Kolozsvár Municípiumi Tanács jóváhagyása, s az ásatásokat számos román régész is ellenzi. Határozottan tiltakozunk a tervezett ásatások ellen, és nyomatékosan felkérjük az ügyben illetékes személyeket, intézkedjenek a felelőtlen és törvénytelen akciók azonnali leállításáért, amelyek beláthatatlan következményekkel járhatnak. Mint a társadalmi feszültségek feloldásáért és az interetnikai megbékélésért síkraszálló politikai alakulat, az RMDSZ támogatja Kolozsvár demokratikus érzelmő és kultúraszervező lakóinak szilárd elhatározását, hogy megakadályozzák e nyilvánvalóan politikai célzatú, tendenciózus tervek megvalósítását.”

*** Az RMDSZ, az erdélyi magyarság, Kolozsvár demokratikus érzelmő lakossága határozott tiltakozása ellenére, július 7-én a polgármester kirendelt emberei megkezdték az építőtelep felállítását, pannókat, oszlopokat hoztak a térre. Kilenc órakor megkondultak a harangok, és békés tüntetők több százas, majd két- háromezres tömege lepte el a Főteret. A rendőrség körbezárta a teret, ahol a Mátyás-szobor előtti parkban egyházi személyek, az RMDSZ megyei és városi tanácsosai, helyi és országos vezetői, parlamenterei csatlakoztak az ásatások megkezdése ellen tiltakozókhoz. Kisebb incidensekre is sor került a térre behatolni kívánó polgárok és a gumibotos rendőrök között.
Markó Béla személyesen tájékoztatta és közbelépésre kérte fel az államelnököt és a belügyminisztert, az RMDSZ szenátorai és képviselői pedig a miniszterelnököt, az ügyben illetékes minisztereket és államtitkárokat kérték fel haladéktalan intézkedésre. A megyei szervezet keresettel fordult a Közigazgatási Bírósághoz, amely a beadványt iktatta. A törvényes rendelkezések szerint az ügy letárgyalásáig a munkálatokat a prefektúrának fel kell függesztenie. Másrészt a rendőrség kolozsvári parancsnoka értesítette az RMDSZ vezetőit, hogy parancsot kapott a tér kiürítésére.
Lapzártakor a helyzet továbbra is feszült, válságos volt.

*** A Kovászna megyei Demokratikus Konvenció a következő Tiltakozás-t tette közzé:

“A kolozsvári polgármester (az RNEP elnöke) arra irányuló törekvése, hogy feszültséget gerjesszen a közéletben – elsősorban interetnikus jellegőeket, de olyanokat is, amelyek a politikai és vallási jogokat sértik –, nyilvánvalóan szándékos taktika, amely következetes demokráciaellenessége folytán egyben hazaellenes is.
Legutóbbi döntése – Kolozsvár központjának archeológiai munkateleppé való alakítása a római katolikus katedrális (az egyetemes kultúrkincs része) közvetlen közelében – nem tesz mást, mint hogy nem kívánt feszültséget szít a civil társadalomban, másrészt pedig eltereli a figyelmet az alapvető kérdésekről az “örök” interetnikus kérdésekre.
Ezúton tiltakozunk Kolozsvár municípium polgármesterének aberráns intézkedései ellen, és szolidaritást vállalunk a város lakosságával, támogatva annak polgári kezdeményezéseit.
Úgy véljük, hogy Gheorghe Funar előre megfontolt szándékkal zavarja meg a normálist, szők politikai célok érdekében (valószínőleg választási tőkéjének növeléséért, nem értvén meg, hogy azt végérvényesen elvesztette a “Caritas” nevő országos szélhámosság elsőhegedőseként).
Minimális jóérzés birtokában egy demokrata (annál inkább egy pártvezető) visszavonná elhatározását.
Úgy tőnik azonban, hogy a szavakon túl nehéz demokratának lenni; következésképpen mi követeljük a kolozsvári polgármester lemondását.”

1994. július 1.

Ezt a tiltakozást a következő politikai alakulatok támogatják:

Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt
Polgári Szövetség
Polgári Szövetség Pártja
A Volt Politikai Foglyok Szövetsége
RMDSZ
MADISZ