1994. július 6., szerda II. évfolyam, 320. szám

*** KÖZLEMÉNY

1994. július 5-én Kolozsváron ülésezett az Ügyvezető Elnökség. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök.
A szövetségi elnök politikai helyzetértékelést terjesztett elő, melyben a szövetségi politizálás stratégiaváltásának szükségességét indokolta. Az Ügyvezető Elnökség tudomásul vette az elhangzottakat, az előterjesztésből következő feladatokat leosztották a főosztályokra.
Elemezve a Képviselőház által elfogadott Tanügyi törvény előírásait, a résztvevők megállapították, hogy korlátozó jellegéből kifolyólag az nem szolgálja a romániai magyar közösség oktatási igényeit, következésképp ebben a formájában elfogadhatatlan. Az RMDSZ elutasítja a Tanügyi törvény azon szakaszait, amelyek a szövetségi program Brassóban elfogadott, oktatásra vonatkozó elveinek ellent mondanak, nem biztosítják az egyházi és világi autonóm anyanyelvő iskolahálózat létrehozását, kiszolgáltatva ezáltal továbbra is népcsoportunkat az asszimilációs politikai törekvéseknek. Az Ügyvezető Elnökség intézkedési tervet fogadott el, melyet az SZKT elé terjeszt jóváhagyás végett.
A szervezési kérdések keretében Takács Csaba ügyvezető elnök felolvasta a 64. számú határozatot, mely szerint az újonnan létesített Ifjúsági Főosztály vezetőjévé Tamás Lászlót nevezi ki megbízott ügyvezető alelnöki minőségében. A határozatot az SZKT-n való előterjesztésig Markó Béla elfogadta. Ezt a döntést, valamint az Ügyvezető Elnökség mőködési szabályzatának kiegészítését az Ifjúsági Főosztályra vonatkozóan a következő SZKT elé terjesztik. A továbbiakban az ügyvezető elnök előterjesztette a 65. számú határozatot, mely szerint élve az Alapszabályzat-módosító határozat 2. szakaszának e. bekezdése, valamint az SZKT által elfogadott, az RMDSZ ÜE Mőködési Szabályzata 7. pontjában és 9. pontjának e. alpontjában biztosított jogkörrel, felfüggeszti Fischer Fülöp Ildikót ügyvezető alelnöki tisztségéből, más munkakört ajánlva számára az Oktatási Főosztályon belül. Az oktatáspolitikával kapcsolatos kérdések koordinálásával a Politikai és az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztályok vezetőit bízta meg, az új alelnök kinevezéséig.
Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott az SZKT 1994. július 9-re összehívott ülésének szervezési kérdéseivel, és Pillich Lászlónak, az SZKT Állandó Bizottsága alelnökének jelenlétében véglegesítették a napirend-javaslatot, intézkedtek a munkaülés anyagainak előkészítéséről.
A továbbiakban Molnos Lajos Kolozs megyei elnök részvételével megtárgyalták a kolozsvári ásatások és a Mátyás-szobor elköltöztetésének terve kapcsán kialakult jelenlegi állapotot. A hétfői városi tanácsülés nyomán az RMDSZ ÜE és a Kolozs megyei szervezet válságosnak ítéli meg a helyzetet. A tanácsülésen elhangzott indulatos, magyarság- és RMDSZ-ellenes fenyegetések arra engednek következtetni, hogy a polgármester és pártja a törvényesség betartásának igényével szemben – amelyet az RMDSZ-tanácsosok egyértelmően képviseltek – a politikai terrorizálás eszköztárát felhasználva, az alkotmány és a demokrácia törvényeit sértő intézkedéseket helyezett kilátásba. Az RMDSZ ezúttal is felhívja a román bel- és külpolitikáért felelős személyek és intézmények figyelmét arra, hogy az ország érdekeit súlyosan veszélyeztetik azok a politikai folyamatok, amelyek tolerálása megkérdőjelezi demokráciánk hitelességét; pusztán a félrevezető nyilatkozatok nem tudják megszüntetni a folyamatos provokációk által előidézett veszélyforrásokat. Megerősítést nyert, hogy az RMDSZ továbbra is élni fog a törvények betartását célzó politikai küzdelem minden eszközével a romániai magyarságot érintő támadásokkal szemben.
Az ÜE elfogadta a szövetség belső gazdálkodására vonatkozó tervezetet.
Az ÜE foglalkozott a szövetség szocialista programja elősegítését szolgáló tanulmánynak az SZKT szakbizottsága elé terjesztésével.
Az ülésen felolvasták az Illyés Alapítvány Kuratóriumának Markó Béla szövetségi elnökhöz és Takács Csaba ügyvezető elnökhöz intézett levelét. A támogatási rendszer intézményesítésére vonatkozó elvek gyakorlatba ültetése, az áttekinthetőség biztosítása és az elszámoltatási rend szabályozása érdekében az Illyés Alapítvány felkérte a szövetség vezetőit, hogy tegyék lehetővé a fenti elvek érvényesülését szavatoló rendszer létrehozását. Hangsúlyozódott, hogy a pályázatok elbírálásában a civil szervezetek képviselői, a szakemberek meghatározó szerepet kapnak. Mindezen elvek megfelelnek a szövetség és a magyarországi intézmények kapcsolatrendszeréről kialakított elképzeléseinknek.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége