1994

1994. január 20., csütörtök II. évfolyam, 203. szám

FELHÍVÁS

 

az erdélyi magyar történelmi egyházakhoz, a romániai magyar közösséghez

 

Kelet-Európa szerte a demokrácia elvei és a xenofób, nacionalista, fasiszta indulatok döntő küzdelme zajlik. A demokrácia próbaköve az etnikai és nemzeti közösségek önrendelkezésének szavatolása. Romániában az elmélyülő gazdasági válság keretében egyre élesebb ez a küzdelem. El kell dőlnie, hogy az európai integráció útját vagy a nemzeti szupremácia elve alapján álló totalitarista kormányzás útját választja a hatalom. Ilyen történelmi helyzetekben a visszarendeződés hívei a sovinizmus fegyveréhez nyúlnak, provokációktól sem riadnak vissza. Politikai fegyvertárukban gyakori eszköz nemzeti jelképeink meggyalázása. Hosszan sorolhatnánk profanizált nemzeti kegyhelyeinket; elegendő azonban a legvisszataszítóbb, nemcsak erdélyi magyar önérzetünket tipró, hanem az egyetemes mőveltség örökérvényő értékeit is semmibevevő példát említenünk: Gheorghe Funar polgármester Mátyás királyunk szobrán végrehajtott módosításait.

És most újabb magyarellenes kihívással kell szembenéznünk. A hírhedt polgármester 1994. január 14-én, a helyi tanács ülésén további módosításokat jelentett be nemcsak Fadrusz János szoborcsoportján, hanem az egyetemes értékeket teremtő magyar mővelődés alkotásai ellen is. Tervei mögött a hatalomra törő fasiszta indulatok munkálnak. Ily módon nem csupán szobor-ügyről, hanem nemzeti ügyről van szó. Romániai magyar közösségünk ügyéről.

Ezért fordulunk felhívással erdélyi magyar történelmi egyházainkhoz: 1994. január 22-én déli 11 órakor minden templomban szóljon a harang figyelmeztető szava, a demokráciáért, megmaradásunkért! Szólunk magyar közösségünk minden tagjához: ugyanebben az időpontban lélekben és érzéseitekben legyetek velünk az önazonosságunk jelképeit gyalázó indulatok ellen.

 

Kolozsvár, 1994. január 19.

 

                                                            A Romániai Magyar Demokrata Szövetség

                                                                        Ügyvezető Elnöksége

 

                                                            A Romániai Magyar Demokrata Szövetség

                                                                        Kolozs Megyei Szervezete

 

***      Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke levélben fordult Ion Iliescu államfőhöz a kolozsvári Mátyás-szobor ellen újabb Funar-akció ügyében.

A levél hangsúlyozza, hogy a kolozsvári polgármester újabb magyarellenes provokációiért és ezek következményeiért a felelősség nemcsak Gheorghe Funarra, hanem az ôt és nacionalista, törvénytelen intézkedéseit támogató, illetve eltőrő hatalom képviselőire is hárul.

 

***

KOLOZSVÁRI MAGYAR DIÁKSZÖVETSÉG

UNIUNEA STUDENØEASCÃ MAGHIARÃ DIN CLUJ

UNGARISCHE STUDENTENUNION AUS KLAUSENBURG

HUNGARIAN STUDENTS’ UNION OF KOLOZSVÁR

 

3400 KOLOZSVÁR-CLUJ, Calea Moøilor nr.18, ROMANIA

TEL./FAX: 095-196561  P.O. Box: 78

 

 

                                                                 TILTAKOZÁS

 

A Mátyás király-szobor kapcsán Kolozsvár polgármestere új etnikumközi feszültséget szándékszik teremteni a többségi román és a kisebbségi magyar népcsoportok között. A konfliktus nem sajátosan etnikumközi. Elsősorban a törvények megszegéséből és figyelmen kívül hagyásából eredeztethető, amelyet Gheorghe Funar, Kolozsvár polgármestere munkamódszerként alkalmaz nacionalista politikai programjának véghezviteléhez. A polgármester szélsőséges megnyilvánulása Hunyadi Mátyás szimbolikus személyiségét profanizálja, s ezáltal provokációk és sértések tárgyává teszi.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) tiltakozik a Romániában fokozódó nacionalizmus, idegengyőlölet törvényes keretek között való szítása ellen. 1994. január 14-én a kolozsvári városi tanács győlésén elhangzott, hogy a szobor talapzatán levő MATHIAS REX felirat MATEI CORVINUL-ra lesz kicserélve. A szoboregyüttes alkotója, Fadrusz János, a feliratot latin nyelven rögzítette, ezáltal is sugallva az uralkodó és kora reneszánsz szellemiségét. A felirat megváltoztatása törvénytelen, mivel egyrészt a szerzői jog megcsorbítását jelenti, másrészt a román nyelvő felirat hamis nevet tulajdonít Hunyadi Mátyásnak, amely a Román Akadémia Kronológiában is Mateiasnak vagy Matiasnak van megemlítve. Ugyanakkor elhangzottak kijelentések, amelyek Kolozsvár Főterének megváltoztatását helyezik kilátásba. Ezáltal megszegik a Románia Történelmi Mőemlékek, Mőemlékegyüttesek és Helyek Országos Bizottsága 7384/1992.12.11. számú iratában lefektetett rendelkezéseket. Ez a tervezet a bőncselekmény összes elemét tartalmazza és büntetést ír elő a Büntető Törvénykönyv 217. cikkelye 2. bekezdése alapján.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség tiltakozik az erőszak ellen, s az ebből fakadó erőfitogtatást az önkény, a demokratikus jogállam elveit tagadó szemlélet térhódításaként könyveli el. Az európai mővelődés értékeit lábbal tipró cinizmus és kultúraellenesség, egy etnikum önérzetének megcsorbítása egyrészt erősíteni kívánja a közösségben a vereségtudatot, hogy könnyebb legyen annak felszámolása, másrészt az etnikumközi konfliktus szításával nyílt polgárháborús veszélyt kíván teremteni a totalitarista visszarendeződés érdekében.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség, mint ifjúsági szervezet, egy új nemzedék előítéletektől mentes gondolati, cselekvési alternatíváját vetíti elő. Eddigi kapcsolatai és közös megvalósításai a román ifjúsági szervezetekkel szintén ezt igazolták. Jelzéseink azt bizonyítják, hogy ezek az ifjúsági szervezetek úgyszintén az igazságtalanságot vélik felfedezni a polgármester intézkedéseiben és egységes fellépést szorgalmaznak.

Jelen dokumentumot minden hazai és nemzetközi illetékes fórumhoz eljuttattuk.

 

Kolozsvár, 1994. január 20.

 

                                                                                    Kolozsvári Magyar Diákszövetség