1994

1994. január 19., szerda II. évfolyam, 202. szám

***      1994. január 18-án Kolozsváron megtartotta soros ülését az Ügyvezető Elnökség. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök is.

Az Ügyvezető Elnökség döntést hozott arról, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésének soron következő ülésszakára Emlékeztetőt állít össze és juttat el e nemzetközi szervezethez. A dokumentum azt elemzi, miként teljesítette a romániai hatalom az Európa Tanácsba történt felvételt követő négy hónap alatt azokat az ajánlásokat, amelyekre kötelezettséget vállalt. Az általános, a jogállamra vonatkozó kérdések mellett hangsúlyosan kitér az emberi és kisebbségi jogok problématikájára. Ezek érvényesítése irányában nem történt előrelépés.

Figyelembe véve az RMDSZ III. Kongresszusán hozott határozatot a román-magyar párbeszéd társadalmi fórumával kapcsolatban, az Ügyvezető Elnökség megtárgyalta és elfogadta Bodó Barna, Kötő József és Somai József alelnökök konkrét javaslatát a román-magyar társadalmi kerekasztal megszervezésének feltételeire, tematikájára és lebonyolításának menetrendjére vonatkozóan. Az Ügyvezető Elnökség kijelölte a felelősöket a tematika és a rendezvény előadói névsorának összeállítására, a meghívottak névsorának elkészítésére; az előzetesen kiküldendő anyagok, dokumentumok eljuttatására az érdekeltekhez. Az Ügyvezető Elnökség időrendi programja szerint a rendezvényre ez év májusában kerül sor.

Tekintve, hogy a legközelebbi SZKT napirendjére olyan lényeges kérdések kerülnek, mint a területi szervezetek új Alapszabályzat-modellje, az Egyeztető Tanács létrehozása, a különféle állandó bizottságok mőködési szabályzatai és más, a területi szervezeteket közvetlenül is érintő kérdések. 1994. február 5-re Kolozsvárra egész napos megbeszélésre hívjuk össze a területi szervezetek, a társszervezetek elnökeit és az SZKT-frakciók vezetőit. A munkaértekezlet pontos napirendjéről a későbbiekben tájékoztat majd az Ügyvezető Elnökség.

A legközvetlenebb érdekelttel, a szerkesztő K. Bodor Andrással elemezve az RMDSZ Tájékoztatóval kapcsolatos vitaindítókat, az Ügyvezető Elnökség úgy döntött, hogy ezután a már megszabott napi Tájékoztató mellett, a szükségleteknek megfelelő rendszerességgel, a területi szervezetek számára egy másik – részletesebb – „belső tájékoztatót” is elkészít. Ezt a konkrét döntéseket, a területi szervezeteket érintő intézkedéseket, felkéréseket, indítványokat s javaslatokat is tartalmazó belső tájékoztatót a telefax-hálózaton keresztül fogjuk szórni. Az Ügyvezető Elnökség reméli, hogy az újabb kezdeményezés hozzájárul majd a jobb információáramlás mellett a hatékonyabb együttmőködéshez minden tevékenységi területen.

 

***      Az RMDSZ Kovászna megyei ügyvezető elnöksége Állásfoglalást tett közzé azzal kapcsolatban ami az Állami Vagyonalapnak a megyei kereskedelmi társaságokhoz kinevezendő megbízottjai körül történtek és történik. E kinevezéseket – mutat rá az Állásfoglalás – az Alkotmány 16. cikkelyének előírásaival ellentétben, amely kimondja, hogy az állampolgárok a törvény és a közhatóságok előtt egyenlőek, mindenféle nyíltságot és versenyszellemet, az esélyegyenlőség elvét felrúgva, az Állami Vagyon Alap ún. belső jelöltnévsorok alapján ejtette meg, teljesen figyelmen kívül hagyva a megyében élő és dolgozó szakemberek nemzetiségi összetételét.

Tiltakozunk az Alkotmányban is tételesen megfogalmazott, minden jogban egyenlő elv súlyos megsértése; a piacgazdaság egyik alaptörvénye, az esélyegyenlőségen alapuló verseny teljes mértékő mellőzése ellen – hangzik az Állásfoglalás. Ezeket nem tudjuk másnak nevezni, mint szándékos megkülönböztetési kísérletnek, a magyarságot szakmailag is másodrangúvá minősítő kísérletnek és gyakorlatnak, amely a megye magyar közösségének tagjai ellen irányul.

Javasoljuk és kérjük, hoy az illetékes intézmény – az Állami Vagyonalap – elemezze újra eddigi döntéseit a Kovászna megyei megbízottakkal kapcsoltban; vonja vissza a bizalmat minden eddigi megbízottól; hirdessen meg az összes megbízotti tisztség betöltésére nyílt versenyt, meghatározott témakörben és szakirodalommal, ugyanarra a napra és helyre; a vizsgán egyszerre vegyen részt minden jelentkező, a kérdéseket szakmailag kompetens és politikailag semleges bizottság állítsa össze a vizsga színhelyén, az eredményeket pedig hozzák nyilvánosságra.”

 

***      Ugyancsak az Állami Vagyonalap Kovászna megyei megbízottjaival kapcsolatban a Háromszéki RMDSZ operatív tanácsa a következő felhívást teszi közé:

 

                                                                    FELHÍVÁS

 

A Háromszéki RMDSZ operatív tanácsa örvendetesnek tartja, hogy a megye gazdasági, mőszaki és jogi szakemberei oly nagy létszámban érezték kötelességüknek, hogy a megye gazdasági gondjainak megoldását magukra vállalják és jelentkezzenek az Állami Vagyonalap képviselői tisztségére. Ugyanakkor felháborítónak tartjuk azt az eljárást, amit az ÁVA tisztségviselői e szakemberekkel szemben foganatosítottak.

Szükségesnek tartjuk e kérdéskör és a kialakult helyzet megvitatását mindazokkal a szakemberekkel és politikai tényezőkkel, akik a megye gazdasági életéért felelősséget éreznek, ezért egy találkozót kezdeményezünk 1994. január 20-a, csütörtök 17 órára a Gábor Áron terembe.

 

Sepsiszentgyörgy, 1994. január 18.

 

                                                            A Háromszéki RMDSZ operatív tanácsa