1994. február 15., kedd II. évfolyam, 221. szám

*** 1994. február 14-én, hétfőn, az RMDSZ szenátusi csoportja megválasztotta vezetőségét a tavaszi ülésszakra. Többes jelöléssel és titkos szavazással, két holtversenyes forduló után a következő eredmények születtek:
Frakcióvezető – Szabó Károly; helyettes – Verestóy Attila; titkár – Buchwald Péter.

*** Ugyanezen a napon több RMDSZ-szenátor élt az interpelláció lehetőségével.
Magyari Lajos háromszéki szenátor felhívta a mővelődésügyi miniszter figyelmét arra a törvénytelen kísérletre, amellyel a Kovászna megyei Számvevőszék, a Prefektúra támogatásával, megpróbálta megfosztani székházától a Sepsiszentgyörgyi Képtárat. E nagyhírő és közkedvelt intézmény – amellett, hogy milliárdos értékő képzőmővészeti anyagot őriz – a város egyik legjelentősebb mővészeti-mővelődési központja, amely helyet ad kiállításoknak, koncerteknek, előadásoknak, mővészeti jellegő értekezleteknek. A minisztérium jelenlevő államtitkára alapos kivizsgálást és pozitív megoldást ígért az interpellációra.
Hosszú Zoltán szenátor azt tette szóvá, hogy a kisjenői (Arad megye) mezőgazdasági líceumot 1991-ben kormányhtározattal a Honvédelmi Minisztériumnak adták át, s egyidejőleg új épület megépítéséről rendelkeztek. Az eddigi három évben azonban semmi sem történt e tekintetben a több mint 700 diák szétszórtan, alkalmatlan termekben kénytelen tanulni. Mikor intézkedik a tanügyminiszter a helyzet megoldása érdekében? – hangzott a kérdés.
Incze Tibor szenátor a marosújvári (Fehér megye) szódagyár új épületének tíz éve megoldatlan problémájára hívta fel a figyelmet. Felkérte az ipari és környezetvédelmi minisztereket, hogy biztosítsák az új ülepítő megépítéséhez szükséges mintegy 3,5 milliárd lejes beruházási összeget, mert a meglevő medencék befogadóképessége kimerült és emiatt a Maros szennyeződik.
Szabó Károly szenátor arra kért választ, hogy milyen alapon használja az állam továbbra is azokat az erdőket, amelyeket már visszaadtak magántulajdonba.

*** Az RMDSZ Maros megyei szerveztének választmánya 1994. február 12-én, szombaton tartotta meg ezévi rendes tanácskozását.
A választmány jelentést hallgatott meg az 1993. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről. A jelentésből kitőnt hogy a tagdíjbevételek csökkenése miatt a megyei szervezet anyagi helyzete kritikusnak mondható. Különösen a vidéki szervezetekben rossz a helyzet, 255 magyarok lakta helységből 115 faluban a tavaly egyetlen lej tagdíjat sem fizettek be a megyei szervezetnek, de Marosvásárhelyen is csak a tagság mintegy fele fizet. A választmány javasolta a marosvásárhelyi Körzetek Elnöki Tanácsának a tagdíjbeszedés újraszervezését.
Borbély László megyei elnök beszámolt a szervezetnek a magyarországi kárpótlásra jogosultak javára végzett munkájáról (szaktanácsadás, eligazítás).
Tájékoztató hangzott el az Antonescu-szobor ügy újabb fejleményeiről. A megyei RMDSZ vezetősége és parlamenti képviselőinek határozott és jogszerő fellépésének köszönhetően nem került sor a szobor felállítására, de a kezdeményezők nem nyugodtak bele kudarcukba.
Zonda Attila politikai alelnök a csíkszeredai SZKT előkészületeiről tájékoztatta a választmányt.
Szepessy László ügyvezető alelnök a két hónapja elkezdett falujárás, az RMDSZ szervezeti megerősítését szolgáló akció eddigi eredményeiről és tapasztalatairól számolt be. A vidéki találkozók során a helyi szervezetek vezetőinek és tagságának alkalma nyílt kölcsönös tapasztalatcserére parlamenti képviselőkkel, megyei elnökségi tagokkal, szakemberekkel. A falujárás megszervezésében segítettek a marosvásárhelyi RMDSZ-körzetek, különösen Darkó Béla, a IX. körzet elnöke, aki ezt az akciót összehangolta.
Tájékoztató hangzot el a Bernády-szobor felállításának előkészületeiről, amelyből kiderült, hogy további jelentős pénzalapok szükségesek, és továbbra is számítanak a lakosság adományaira.
Dr. Kerek István alelnök a szociális kérdésekben, segélyfolyósításban végzett munkáról tartott ismertetőt és kifejtette, hogy a pénzbeli segítség helyett célszerőbb az anyagi (élelmiszer, ruházati cikkek) adományok győjtése. Az akció az 1994-es esztendőben is folytatódik.
A választmány megvitatta a március 15-i ünnepségek szervezésével kapcsolatos kérdéseket. A megye városaiban, községeiben a már hagyományossá vált módon ünnepel a magyarság. Marosvásárhelyen kétnapos ünnepségsorozatra kerül sor Bem József tábornok születésének 200. évfordulóján, amelyen részt vesznek a bukaresti Lengyel Nagykövetség képviselői.
Végül a választmány tájékoztatót hallgatott meg a Jakabffy Attila nevéhez főződő, anyagi eszközök hőtlen kezelésével kapcsolatos ügyben. A választmány, miután az ügyre vonatkozó jegyzőkönyveket ismertették, Nyilatkozatot fogadott el, amely megerősíti az akkori elnökségi döntését és a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.

*** 1994. február 12-én, szombaton, az RMDSZ nagyváradi székházában a Szövetség listáin megválasztott községi, városi és megyei tanácsosok, illetve polgármesterek és alpolgármesterek jelenlétében megtartotta II. Önkormányzati Konferenciáját az RMDSZ Bihar megyei szervezete.
A tanácskozáson elhangzott két előadás (Magyari Nándor ügyvezető alelnök és Varga Attila képviselő), valamint négy beszámoló (dr. Mihalik András megyei tanácselnök-helyettes, Báthory Géza polgármester, Jakabffy László váradi tanácsos, Halász Sándor városfenesi tanácsos) után kibontakozott vitából átfogó kép alakult ki a helyi közigazgatásba küldött tisztségviselők Bihar megyei munkájáról.
A tanácskozás végén megválasztották az önkormányzati testület vezető szervét, a 15 tagú Bihar megyei Önkormányzati Tanácsot, és elfogadták az önkormányzati testület Határozat-tervezetét.
A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszeletbeli elnöke, Somai József és Magyari Nándor ügyvezető alelnökök, dr. Csapó József Bihar megyei szenátor, valamint Matolcsi Lajos, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat alelnöke és Debrecen város küldöttsége.