1994. február 14., hétfő II. évfolyam, 220. szám

*** 1994. február 8–12-e között RMDSZ küldöttség látogatott Magyarországra. A Markó Béla szövetségi elnök vezette küldöttség tagjai voltak: Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés és egyházügyi alelnök és Fischer Fülöp Ildikó oktatás- és ifjúságügyi alelnök.

*** Boross Péter magyar miniszterelnök február 11-én pénteken délután fogadta a határon túli magyar szervezetek vezetőit. A találkozáson részt vett: Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Szlovákiából Duray Miklós, az Együttélés, valamint Bugár Béla, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom Elnöke, Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke, Pasza Árpád, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke és Pozsonec Mária, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség elnöke, Szlovéniából.
A találkozón, melynek keretében kétoldalú tárgyalásokra is sor került, Boross Péter miniszterelnök leszögezte, hogy a magyar kormány Antall József néhai miniszterelnök politikai felfogását követve továbbra is támogatja a határon túli magyarság mindazon törekvését, melyeket annak legitim képviselői fogalmaznak meg és amelyek összhangban állnak az európai integráció eszméivel. A határon túli magyar szervezetek vezetői megerősítették, hogy továbbra is ezt tekintik olyan minimumnak, amelyet elvárnak a mindenkori magyar kormánytól, és magyarországi kapcsolataikat a jövőben is ennek függvényében fogják építeni.
A tárgyaló felek leszögezték, hogy ez a kapcsolat és ez a politika már eddig is hozzájárult a közép-európai térség stabiltásának megőrzéséhez.
A határon túli magyar szevezetek vezetői kifejtették, továbbra is tárgyalásos úton igyekeznek érvényesíteni nemzeti közösségként való elismerésüket, a szubszidiarítás elvén alapuló területi, illetve közösségi önkormányzati jogaikat és a partneri kapcsolatok megteremtését az egyes országok számbeli többségben levő nemzeteivel.
Boross Péter miniszterelnök kifejtette, a legitim magyar szervezetek által megfogalmazott elvek teljes mértékben összhangban állnak az európai integráció alapeszméivel és a maastrichti szerződésben megfogalmazottakkal. Az érintett közösségek helyzetének rendezésére kidolgozott konkrét tervezetekhez hasonló modellek számos esetben bizonyultak mőködőképesnek, ezért a Magyar Köztársaság kormánya a határon túli magyarok ezen jogos törekvéseit teljes mértékben, minden legitim eszközzel támogatja.
A találkozó résztvevői értékelték az európai közösségek által tett eddigi erőfeszítéseket az Európai Stabilitási Egyezmény létrehozására. Megállapították, hogy ilyen egyezmény csak akkor töltheti be küldetését Közép- és Kelet-Európa stabilizálásában, ha az egyes országok kormánya és az érintett nemzeti közösségek legitim képviselői között jön létre megegyezés az adott közösség jogállását illetően.
A magyar kormány úgy ítéli meg, hogy ez teremthet megfelelő feltételeket a térségben a stabilitást hosszú távon biztosítani hivatott kétoldalú egyezményekre irányuló tárgyalásoknak is.
A találkozó résztvevői szükségesnek tartják, hogy a határon túli magyar közösségek kulturális, szociális és egyéb sajátos igényeit a magyar állam a legitim célkitûzésekkel összhangban anyagilag is támogassa.

*** 1994. február 9-én, Markó Béla szövetségi elnök Kelemen Andrással, a Magyar Külügyminisztérium államtitkárának meghívására Duray Miklóssal, Ágoston Andrással és Fodó Sándorral együtt Székesfehérváron részt vett a Határontúliak Fórumán, ahol a Kárpát-medencében élő magyar közösségek helyzetéről, autonómia-törekvéseiről tájékoztatták a résztvevőket.
Február 10-én a határon túli magyar szervezetek vezetői találkoztak Jeszenszky Géza külügyminiszterrel is.

*** Magyarországi látogtása során az RMDSZ küldöttsége 1994. február 9-én megbeszélést folytatott a Határon Túli Magyarok Hivatalának képviselőivel, találkozott Entz Géza címzetes államtitkárral, a HTMH elnökével.
A találkozó során elemezték az állandó és intézményesített kapcsolattartás tapasztaltait, körvonalazták az 1994-es év feladatait az oktatás és mővelődés területén.
Takács Csaba ügyvezető elnök és az illetékes főosztályok vezetői – Kötő József és Fülöp Fischer Ildikó – ugyanaznap megbeszélést folytattak dr. Kálmán Attilával, a Mővelődési és Közoktatási Minisztérium államtitkárával és közös ajánlásokat dolgoztak ki szaktestületeik számára a hatékonyabb együttmőködés érdekében.

*** 1994. február 10-én Takács Csaba ügyvezető elnök és Kötő József ügyvezető alelnök részt vett a határon túli magyar érdekképviseleti szervezetek képviselői és a HTMH, valmint a kisebbségben élő közösségek fejlődését segítő testületek munkatársai között létrejött találkozón. A megbeszélésen körvonalazták a koordinált együttmőködés formáit politikai, gazdasági, oktatási és mővelődési téren.

*** 1994. február 11–12-én, a magyarországi katolikus egyházfők meghívására Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Kötő József ügyvezető alelnök ellátogattak dr. Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsekhez, dr. Seregély István egri érsekhez, a magyar katolikus püspöki kar elnökéhez, dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáthoz és dr. Pápay Lajos győri megyéspüspökhöz.
A győri székesegyházban az RMDSZ küldöttsége megkoszorúzta báró Altorjai Apor Vilmos vértanú püspök sírját. Gyôrben, a Szent Benedek Rend Czuczor Gergely Gimnáziumában a tanári kar tagjaival és a diákokkal találkoztak szövetségünk képviselői.
Február 11-én Takács Csaba és Kötő József Budapesten találkozott Kozma Imre pápai prelátussal, a Máltai Szeretet Szolgálat vezetőjével is.
A találkozók során az RMDSZ-küldöttség tagjai tájékoztatták az egyházi méltóságokat a Szövetség szerepéről az erdélyi magyarság önépítő munkájának összehangolásában, méltatták a romániai magyar történelmi egyházaink társadalmi szerepvállalását, ismertették politikai érdekképviseletünk céltudatos tevékenységét az egyházi autonómiát, az államilag támogatott mindenfokú felekezeti oktatáshoz való jogot és az eltulajdonított egyházi javak visszaszolgáltatását szavatoló egyházi és vallási szabadságokról szóló törvény elfogadtatását.

*** 1994. február 11-én Takács Csaba ügyvezető elnök találkozott a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökével, Wolfart Jánossal. A találkozón a két politikus kölcsönösen tájékoztatta egymást a magyarországi Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló új törvényről, illetve az RMDSZ Nemzeti Kisebbségek és autonóm közösségek jogairól szóló törvénytervezetéről, valamint a két ország kisebbségi parlamenti képviseletének helyzetéről.

*** Február 10-én este, az Európa Klub meghívására Markó Béla Bécsben találkozott az ottani magyarokkal és előadást tartott az RMDSZ és a romániai magyarság helyzetéről, politikai célkitőzéseiről.