1994. december 9., péntek II. évfolyam, 429. szám

*** Pénteken, december 9-én a Szenátus fôtitkárságának kezdeményezésére és szervezésében a területi szenátori irodák kabinetfônökei Bukarestben találkoztak az irodák szervezési-ügyviteli és adminisztratív problémáinak megbeszélésére, különös tekintettel a megyei irodák mûködésére az 1995-ös évben.
Verestóy Attila, az RMDSZ szenátori csoportjának elnöke az alkalmat felhasználva rögtönzött gyûlést kezdeményezett az RMDSZ 11 megjelent szenátori kabinetfônökével.
A kötetlen eszmecsere során – a kabinetfônökök személyes kapcsolatteremtésén, egyéni bemutatkozásán túl – szervezési és politikai problémák is felmerültek. Valamennyi felszólaló egyetértett abban, hogy a szenátori irodák vezetôi, munkájukból és hatáskörükbôl eredôen, az eddiginél markánsabb szerepkört kellene, hogy kapjanak a megyei, de az országos döntéselôkészítési folyamatokban is.
A kabinetfônökök az információáramoltatásban és a közhangulat felmérésében meglévô lehetôségeik folytán olyan reális adatbázissal rendelkeznek, amelyet legalább a megyei szintû döntéshozatal elôkészítésében fel kell használni.
A jelenlévôk megegyeztek abban, is, hogy a szenátorok és kabinetfônökeik részvételével további tanácskozásokat kell szervezni, kapcsolatcsere és akcióegyeztetés céljából, mind az RMDSZ szenátusi frakciója, mind a megyei RMDSZ-szervezetek összehangoltabb tevékenységének érdekében.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Nyilatkozatot tett közzé, amelyben nagyon is jellemzônek tartja, hogy Kolozsvár polgármestere, a pártelnök Gheorghe Funar éppen egy, a Ceausescu-diktatúra idején hozott (és szintén jellemzô módon, mindmáig érvényes!) törvény (5/1973) szellemében s annak segítségével szándékszik újólag felbolygatni Kolozsvár amúgy sem túl nagy nyugalmát. A Gheorghe Funar vezette polgármesteri hivatal érvényes lakbérleti szerződéssel rendelkezô, jobbára idôs embereket zaklat, akar törvényre citálni, mert úgymond túl nagy lakterülettel rendelkeznek.
A Nyilatkozat felhívja a figyelmet arra a nem véletlen tényre, hogy a perbe idézendô 81 lakó közül (elsô két lista) – valami „csoda” folytán! – nem kevesebb mint 80, legalábbis a neve után ítélve, magyar nemzetiségu. A napnál is világosabb a szándék: „megtisztítani” a magyaroktól Kolozsvár központját, s mindezt lehetôleg a városközpont történelmi („magyaros”) arculatának a megváltoztatásával, azaz eltüntetésével egyidôben.
Miután rámutatott arra, hogy a polgármester, a polgármesteri hivatal száz- és százmilliókat költ gigantikus szobrokra, hatalmas ünnepségekre, ahelyett, hogy ezeket a milliókat közmuvesítésre, lakásépítésre, a város köztisztaságára, útjavításra és fôleg újabb munkahelyek létrehozására fordítaná, s hogy néhány idôs, jobbára beteg ember kilakoltatásával akarja megoldani ezrek lakásproblémáját – amivel csak inkompetenciáját bizonyítja -, a Nyilatkozat figyelmeztet arra, hogy a hasonló kezdeményezések kétségtelenül újabb etnikumközi feszültség forrásai lehetnek és lesznek is.
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete a leghatározottabban tiltakozik e mostani, embertelen, egy idejét múlt kommunista törvény szellemében fogant kezdeményezés ellen, és minden törvényes eszközzel harcolni fog polgártársaink nyugalmáért, joguk érvényesítéséért. Kijelenti, hogy az emberi jogok védelmére létrehozott nemzetközi fórumokhoz és szervezetekhez fordul segítségért polgártársaink védelmében s e szembetunôen diszkriminatív, magyarellenes intézkedés végrehajtásának a megakadályozása végett.
A december 7-én kelt Nyilatkozatot a Kolozs megyei RMDSZ-szervezet nevében Molnos Lajos megyei elnök látta el kézjegyével.