1994. december 5., hétfô II. évfolyam, 425. szám

*** Az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségének Szervezési Fôosztálya 1994. december 2-án és 3-án tanácskozott a területi szervezetek szervezési alelnökeivel, ügyvezetô elnökeivel és a területi szervezetek, valamint a fôosztályok informatikusaival.
Pénteken délelôtt a tanácskozás részvevôi beszámolókat hallgattak meg az Ügyvezetô Elnökség Szervezési Fôosztályának a területi szervezeteknél az ôszi hónapokban tett kiszállásai során szerzett tapasztalatokról, a levont következtetésekrôl, valamint a helyi szervezetek és az RMDSZ szenátori és képviselôi irodái közötti együttmûködésôl. A beszámolók és a hozzászólások nyíltan és az önismeret jegyében elemezték a területi szervezetek és az országos vezetés mûködési nehézségeit, egyeztetve a helyi és országos vezetô testületek együttmûködésének és kapcsolattartásának módozatait. Takács Csaba ügyvezetô elnök megnyitó beszédében és zárószavában is vázolta a szövetség mûködését befolyásoló nagyobb nehézségeket és az azok leküzdésére foganatosítandó legfontosabb feladatokat.
Az értekezlet délutáni ülésén tárgyalta a tagdíjbeszedési gondokat. A részvevôk meghallgatták a fôkönyvelô tagdíjbefizetésekrôl szóló jelentését és a tagdíjbegyûjtéssel kapcsolatosan beérkezett kérdôívek elemzését. Ezek alapján a tanácskozáson leszögezték: RMDSZ-tag az, aki fizeti a tagdíjat, a tagságnak kötelessége anyagilag támogatni a Szövetséget, a tagdíjbegyûjtôk jutalmat érdemelnek munkájukért, a nem fizetôk nagyobb részét azok képezik, akiktôl nem kérik a tagdíjat, vagy akiknek anyagi nehézségük van, körzetekre beosztott jobb hozzáállású szervezôkre van szükség: a vezetôk és a tagság közötti kapcsolat szorosabbá tétele érdekében fórumokat, találkozókat kell szervezni, a rendszeres tagdíjbegyûjtôk tájékoztassák a tagokat az RMDSZ tevékenységérôl és a begyûjtött összegek felhasználásáról. Figyelembe véve a jelentést, az elemzést és a részvevôk hozzászólásait, az értekezlet részvevôi a tagdíjbegyûjtés hatékonyabb megszervezése érdekében ajánlják, hogy a helyi szervezetek építsék ki a tagdíjbegyûjtôk hálózatát, és az általuk begyûjtött összeg legalább 20%-át kapják meg jutalomként a tagdíjbegyûjtôk.
Az értekezlet a továbbiakban foglalkozott a soron következô SZKT, a IV. Kongresszus, a tisztújítások, valamint az RMDSZ megalakulása 5. évfordulójának szervezési kérdéseivel.
Szombaton, december 3-án a tanácskozás részvevôi részletesen taglalták a szövetségi adatbázis, adatbank, dokumentumok tárolása, számítógépes hálózat, eszközök kihasználása és az újonnan megalakult sajtóiroda programját.

*** 1994. december 3-án szombaton tartotta a Maros megyei RMDSZ tisztújító közgyûlését, mely során a két elnökjelölt közül 149 szavazattal Zonda Attilát választották megyei elnökké. A másik jelölt, Tôkés András 76 szavazatot kapott.
A közgyûlés a továbbiakban eldöntötte, hogy a megyei elnök 3 hónapon belül kinevezi a szervezet ügyvezetô elnökét, továbbá, hogy megalakul a Területi Egyeztetô Tanács, amelynek tagjai a társult szakmai, kulturális, tudományos szervezetek, valamint az egyházak képviselôi és közéleti személyiségek közül kerültek ki.
A közgyûlés megerôsítette a Területi Képviselôk Tanácsába jelölt személyeket, Jakabffy Attila kivételével, akinek helyére a listán következô Katona Mihály került. Ezt követôen megválasztották az 5 tagú Etikai Bizottságot és az ugyancsak 5 tagú ellenôrzô bizottságot.
A közgyûlés tiltakozó nyilatkozatot fogadott el az utóbbi idôben felerôsödött magyarellenes megnyilvánulásokkal kapcsolatosan. A Maros megyei szervezet tiszteletbeli elnöke továbbra is Sötô András.
A Területi Képviselôk Tanácsának alakuló ülésére december 17-én kerül sor.