1994. augusztus 16., kedd II. évfolyam, 348. szám

*** 1994. augusztus 16-án Markó Béla találkozott Teodor Meleőcanu külügyminiszterrel. A találkozón, amelyre az RMDSZ elnökének kérésére került sor, áttekintették a romániai magyarság helyzetével kapcsolatos aktuális kérdéseket. Megegyezés született arról, hogy a külügyminisztérium és az RMDSZ képviselői hamarosan megbeszélést tartanak a román-magyar alapszerződésre vonatkozó konzultáció céljából.

*** Az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület felhívása

Kulturális intézményeink, egyesületeink válságos helyzetben vannak.
Államilag támogatott mővelődési intézményeinket a világviszonylatban is legkisebbek közé tartozó támogatás miatt a minőségromlás veszélye fenyegeti, alkotóik megélhetési gondokkal küszködnek, nem tölthetik be közmővelődési szerepüket (nem juttathatják el az anyanyelvi szót, dal- és tánckultúrát minden magyarlakta településre).
Önszerveződő egyesületeink, alapítványaink tevékenysége sorra szőnik meg, vagy szorul egyre szőkebb keretek közé, mivel nem részesülnek köztámogatásban, pedig az egyesületi élet közalapokból való segítése nemzetközi egyezményekben is ajánlott gyakorlat.
Minden meglévő mővelődési intézményeink degradálódását eredményezheti, mőködésképtelenné teheti közmővelődésünket.
Mővelődéstörténeti példák sora igazolja, hogy válságos helyzetekben megoldást a közösségi összefogás hozhat.
Éppen ezért felhívással fordulunk magyar közösségünk minden tagjához, hogy fogjunk össze mővelődési intézményeink, önszerveződő kulturális életünk mőködőképességének megmentéséért!.
Szólunk minden vállalkozóhoz: maximálisan használja ki a szponzorizálási törvény lehetőségét: évi alapjának 5 százalékát fordítsa a magyar kultúra mőködtetésére. Ebből a célból létrehozzuk a Romániai Magyar Kulturális Alapot, melynek számlaszáma: CEC Cluj 451109157. Az átutalásokról kérjük, értesítsenek az alábbi címen: EMKE 3400 Cluj-Napoca, str. Dónáth nr. 68, hogy kibocsáthassuk a szponzorálás tényét igazoló iratot, amely szükséges a könyveléshez. Az összegyőlt alapot egy Mővelődési Szakkuratórium pályázati alapon fogja szétosztani. Segítsetek!
Szólunk minden város és település magyar szervezetéhez, hozzák létre a Mővelődést Pártoló Köreiket, amelyek hivatásos együttesek kiszállási költségeinek csökkentése révén (ingyenes vagy csökkentett áron szállás, étkezés, szállítási hozzájárulás, közönségtoborozás) lehetővé teszik, hogy színházaink, bábszínházaink, operánk, táncegyütteseink tájolhassanak.
Kérjük, az így létrejött szerveződések levélben értesítsék vállalásaikról az EMKE Országos Elnökségét (3400 Cluj-Napoca, str. Dónáth nr. 68), amely vállalja az információáramoltatást az intézmények és a mővészetpártoló kezdeményezések között.
Segítsetek!

*** A Bernády György Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatója szerint rövidesen megkezdődik a Bernády-szobor öntése.
Marosvásárhely városi tanácsa július 21-én ellenszavazat nélkül jóváhagyta Bernády György bronzszobrának felállítását a Vártemplom előtti téren. A városi tanács döntése alapján a polgármesteri hivatal kiállította a Bernády-szobor felállítására és a Bernády György tér átalakítására vonatkozó építkezési engedélyt, s ezzel megkezdődtek a végső, befejező munkák. Augusztus elsején hozzáláttak a kis tér átalakításához, a szobor talapzatának megépítéséhez. A görgényüvegcsőri mesterek befejezték a díszkőrakás előkészítését, és a jövő héten már kövezik a teret.
Bocskay Vincze szobrászmővész két és fél méteres, egészalakos Bernády-szobrának gipszöntvényét már átszállították Balogh József öntödéjébe, ahol a jövő héten elkezdődik az öntés. A szobor felállítására és az avatóünnepségre ősszel, októberben kerül sor.

*** Az 1993-ban elhunyt Györkös Mányi Albert végakarata szerint a festőmővész teljes hagyatéka, alkotásai és ingatlanja az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesületre szállt. Az EMKE, amelynek alapvető célkitőzései közé tartozik magyar közösségünk önszerveződő mővelődési életének intézményesítése, szellemi mőhelyek létesítése, az alkotó által kijelölt 13 tagú kuratórium segítségével létrehozta az örökségből a Györkös Mányi Albert Emlékházat. Ebben öneltartó alapon tevékenykedő képtár mőködik, és a ház otthont ad a romániai magyar képzőmővészet ösztönzésére és segítségére létrehozott Györkös Mányi Albert Alapítványnak.
Nemzeti közösségünk újabb intézményének avató ünnepségére 1994. augusztus 12-én került sor Kolozsváron. Nagyszámú érdeklődő, vezető értelmiségiek, tudósok, írók, mővészek, oktatók, közéleti személyiségek jelenlétében beszédet mondott Kötő József, az EMKE főjegyzője, Kántor Lajos, az anyanyelvi konferencia társelnöke, a Kuratórium tagja, Jakabovits Miklós, a Barabás Miklós Céh alelnöke. Balla Zsófia, Jancsik Pál és Lászlóffy Aladár Györkös Mányi Albert mővészetének szentelt költeményeit, Magyari Lajos és Reményik Sándor verseit Senkálszky Endre érdemes mővész adta elő. Az erdélyi táj és egyetemes látásmód szintézisét sugalló festmények között, alkalomhoz illően Márkos Albert és Rónai Ádám három Bartók-duót interpretált. Az ünnepség után a Kuratórium tagjai, a család képviselői koszorúkat helyeztek el a mővész tordaszentlászlói temetőben levő sírján.