1993. május 31., hétfő I. évfolyam, 44. szám

***      Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége május 28-án, pénteken tartott szoros munkaülésen külön napirendi pontban foglalkozott az SZKT legutóbbi, Marosvásárhelyen tartott tanácskozásának tanulságaival. Az elnökség osztja a tagság aggodalmát a Képviselők Tanácsa mőködőképességének lassú kibontakozása miatt, de indokolatlannak tartja az általánosító, a Szövetség valamennyi vezető testületét elmarasztaló véleményeket.

            A brassói kongresszuson elfogadott önrendelkezési elv egyik próbaköve a “miniparlament” szerepét betöltő SZKT. A történelmi DIETA óta tájainkon hasonló intézmény nem mőködött, ezért érthető, hogy csak nehezen és megtorpanásokkal válik azzá, minek a kongresszus szánta. Az SZKT Maros megyei képviselői az érdemi munkában nemcsak a legutóbbi győlés szervezésével tőntek ki, hanem az ellentéteket feloldani próbáló, a konszenzus kialakításában munkálkodó aktív részvételükkel. Sajnálatos, hogy egyesek a demokratikus elvekkel visszaélve, mindezideig részben fékezték az SZKT hatékony mőködését.

            A megyei elnökség kéri a tagságot, hogy a tárgyilagos sajtótudósításokat és kommentárokat ne tekintse csüggedés okának. Mindannyiunk érdeke, hogy bajainkról őszintén szóljunk, a célravezető gyakorlati megoldásoktól szabadon véleményt cseréljünk. Bár nem értünk egyet a magamutogató, másokat személyi méltóságukban sértő, vezetőink tekintélyét lejáratni próbáló írások közlésével, a hazai magyar sajtó szabadságát hangsúlyozottan fontosnak tartjuk.

            Az RMDSZ-en belüli állapotokat nem kell dramatizálni. Jóllehet a társaság hangulatát a mulasztások és hibák – érthető módon – kedvezőtlenül befolyásolják, kétségtelen, hogy történnek előrelépések is, ha nem is látványosak, ha nem is a kívánt mértékben. Mind a megyei szervezet, mind a Szövetségi Elnöki hivatal és Ügyvezető Elnökség a szívós aprómunka vállalásával nem személyes sikerekre, hanem tartós, hosszú távon is maradandó eredményekre törekednek.

            Bízunk tagságunk erkölcsi és politikai érettségében, bíráló észrevételeire és cselekvőkészségére továbbra is számítunk.

***      Az Ügyvezető Elnökség Szervezési Főosztálya rendezésében 1993. május 28–29-én Kolozsváron találkoztak az RMDSZ tagszervezeteinek szervezési alelnökei és informatikusai.

            A találkozón, melyen részt vett Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök is, a résztvevők megtárgyalták a területi szevezetek helyzetét, a tagdíjbegyőjtés és az információáramoltatás megszervezését, a helyi szenátusi irodákkal való kapcsolattartást, ugyanakkor megfogalmazták a minél szorosabb együttmőködés szabályait.

***      Május 30-án, vasárnap az RMDSZ meghívására hazánkban tartózkodó FUEV-delegáció részt vett a csíksomlyói búcsú alkalmával rendezett szentmisén, majd délután Székelyudvarhelyre látogatott, ahol Oktatásunk lehetőségei témakörben zajlott le egy igen hasznos tanácskozás Fischer Fülöp Ildikó oktatási alelnök, valamint erdélyi tanügyi szakemberek, oktatók és tanfelügyelők részvételével.

***      Hétfőn, május 31-én délelőtt a vendégek Gyulafehérváron a Római Katolikus Érsekségen egyházaink vezetőivel találkoztak és az egyházaink helyzete témájú tanácskozáson egyházi életünk aktuális kérdéseivel ismerkedtek, majd délután Nagyszebenbe látogattak, ahol találkoztak a Romániai Németek Demokrata Fórumának vezetőivel. A találkozón részt vett dr. Paul Phillippi professzor, az RNDF elnöke is.

***      Május 29-én Nagyváradon megtartották az RMDSZ Bihar megyei beszámoló és tisztújító küldöttgyőlését. Az ülésen részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, dr. Csapó József Bihar megyei szenátor és Székely Ervin Bihar megyei képviselő, akik egyben a munkálatok vezetését is ellátták.

***      A küldöttgyőlés megválasztotta az új megyei elnökséget, a munkálatok elhúzódása miatt azonban a megyei választmány választott tagjainak megválasztására már nem kerülhetett sor, s ezt a küldöttgyőlés erre az egy alkalomra a megyei választmány hatáskörébe utalta át.

            A személyenként megválasztott új elnökség összetétele: Varga Gábor – elnök, Ropacz Géza – politikai alelnök, Pintér István – társadalomszervezési alelnök, Pete István – gazdasági alelnök, Nagy F. István – tanügyi alelnök, Mihalik András – önkormányzati alelnök, Kiss T. Ildikó – mővelődési alelnök, Rais István – ifjúsági alelnök.

***      Május 31-én, hétfőn Nagy-Britannia és Észak Írország nagykövete Andrew Philip Poley Bache fogadta Markó Bélát. Az RMDSZ szövetségi elnöke tájékoztatta a brit nagykövetet a jelenlegi belpolitikai helyzettel kapcsolatos álláspontunkról és a romániai magyarság sürgôs megoldásra váró problémáiról.