1993. május 24., hétfő I. évfolyam, 39. szám

***      Május 21–22-én Marosvásárhelyen ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa. A tanácskozáson az SZKT az eredetileg tervezett kilenc napirendi pontból csak hármat tárgyalt meg, egy sor kérdésben idő és kvórum híján nem születhetett döntés. A küldöttek elfogadták az EMK-frakció javaslatát a megüresedett képviselőhelyek betöltésére, határozatot fogadtak el a kiegészítő mandátumok igazolására. Az SZKT szakaszonként megvitatta és elfogadta a testület Mőködési Szabályzatát, kivéve a 10. szakaszt, amellyel kapcsolatban elvi kifogások merültek fel, s mire szavazásra került a sor, már nem volt meg a döntéshez szükséges kvórum.

***      A Parlamentek az emberi jogok védelmezői címmel az Interparlamentáris Unió szervezésében Budapesten nemzetközi szimpozium zaljott le május 19–22-e között. A találkozón a román Parlamentet Petru Tanasie (NDMF), Vasile Pop (KDNPP) és Márton Árpád (RMDSZ) képviselte. Márton Árpád kétszer is felszólalt a tanácskozáson; hozzászólásaiban a nemzeti kisebbségek parlamenti reprezentativításának szükségességét hangsúlyozta és arról a fontos szerepről beszélt, amely a parlamenterekre hárul a nemzetközi szerződésekben foglalt emberi jogoknak az egyes országok alkotmányaiba való beiktatása és gyakorlati alkalmazása terén.

***      1993. május 19–23-a között a németországi Flensburgban zajlott le a FUEV XIX. kongresszusa, amelyen Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök és Pillich László képviselte szövetségünket. Az Európai Kisebbségi Szövetségek Uniója e kongresszusán teljes jogú tagjává fogadja az RMDSZ-t.

***      Május 22-én Kolozsváron bővített ülést tartott az EMKE Országos Elnöksége. Az elnök és a megyei elnökök, valamint a tagozatvezetők beszámolóiból kiviláglott, hogy a romániai magyarság az önszerveződő egyesületek hálózatának létrehozása révén saját erejéből sokrétő, korszerő, hagyományait ápoló mővelődési életet képes mőködtetni. Kialakulóban van az önirányításra alkalmas intézményrendszer. Különösen örvendetes, hogy kezd erőre kapni szórványvidéken is az intézményesített közmővelődés. Az országos elnökség operatív döntéseket hozott az EMKE tagszervezet hálózatának építését illetően, a hatékonyság érdekében megszervezte az eseménynaptár elkészülését.

            Ugyanaznap délután került sor az EMKE-díjak kiosztására. A díjazottak: a Centilona kamarakórus és karnagya Major László (Székelyudvarhely), Berei Kálmán (Erdőszentgyörgy), Nagy Gyula (Szatmár), Jánó Mihály (Sepsiszentgyörgy), Gáll Irma (Gyergyóalfalu), Sebők Mihály (Koltó), Pillich Katalin és a Heltai Gáspár Alapítvány (Kolozsvár), Gábor Dénes (Kolozsvár), Xantus Gábor (Kolozsvár), Magyari Lajos (Sepsiszentgyörgy), Bíró József, Dorián Ilona, Boér Ferenc, Dobre Kotay Judit, Valkay Ferenc (valamennyien Kolozsvár) – kortárs mővelődési életünk személyiségei, akik szakterületükön kiemelkedőt alkotva rendkívüli hatékonysággal járultak hozzá a korszerő kulturális szemlélet építéséhez.

            Az EMKE együttmőködési megállapodást kötött az Anyanyelvi Konferenciával.