1993. július 20., kedd I. évfolyam, 80. szám

***      Július 15–16-án Neptunon az amerikai etnikai viszonyokat vizsgáló alapítvány (Project on Ethnic Relations) rendezésében tanácskozásra került sor, amelyen részt vettek: Viorel Hrebenciuc, a kormány fôtitkára, Traian Chebeleu elnöki szóvivô, Ovidiu Šincai, a Képviselôház elnökének tanácsosa, Wolfgang Wittstock, a Német Demokrata Fórum képviselôje, Dinu C. Giurescu történész, valamint Frunda György szenátor, Tokay György és Borbély László képviselôk, továbbá amerikai és svájci megfigyelôk.

A tanácskozás résztvevôi felleltározták azt a megoldásra váró javaslatcsomagot, amelyet a Nemzeti Kisebbségi Tanács az RMDSZ javaslatára napirendre t_zött. E javaslatok érintik az anyanyelvi oktatást, a kétnyelv_ feliratokat, az Országos Audiovizuális Tanács mellett létrehozandó kisebbségi bizottságot, valamint a Nemzetiségi törvényt. A jelenlevôk mindnyájan egyetértettek abban, hogy megvannak a kedvezô feltételek a fölvetett kérdések mihamarabbi gyakorlati megoldására.

 

***      Július 19-én háromnapos romániai látogatásra Bukaresbe érkezett az Európa Parlament nem tagországokkal foglalkozó bizottságának küldöttsége, élén Alexander Langerrel. A látogatás elsô napján, hétfôn, a küldöttség találkozott a Román Parlament Európa Parlamenti delegációjának tagjaival. A találkozón az RMDSZ-t Borbély László képviselte.

Július 20-án, kedden délelôtt a küldöttség találkozott a Nemzeti Kisebbségi Tanács képviselôivel. Ezen a találkozón Borbély László kifejtette az RMDSZ álláspontját azokban a kérdésekben, amelyek a Nemzeti Kisebbségi Tanács napirendjén szerepelnek, és amelyek – az RMDSZ véleménye szerint – rövid idôn belül megoldhatóak, ha erre megvan a megfelelô politikai akarat. A délután folyamán az RMDSZ képviseletében Kónya-Hamar Sándor, Borbély László és Elek Barna külön megbeszélésen vettek részt az Európa Parlament küldöttségével.

 

***      1993. július 19-én az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége Csíkszeredában tartotta soros munkaülését. A testület tájékoztatót hallgatott meg az Egyetemi Oktatók Fórumán közzétett záróközleménybôl adódó feladatok végrehajtásáról; a VMDK küldöttségének közelgô látogatása lebonyolításáról és az érdemi vitára javasolt témákról; az Önkormányzati és Reformügyi Fôosztály Kovászna és Hargita megyékben folytatott tájékozódási körútjáról (prefektus-kérdés, helyi referendumok ügye, új területi adminisztrációk gondja). Az Ügyvezetô Elnökség megbízta a Fôosztályt, hogy alapos elôkészítô tanulmányok nyomán terjesszen elô jelentést a témákról, amelynek alapján a testület ajánlásokat dolgoz majd ki. Az Ügyvezetô Elnökség határozatot fogadott el az RMDSZ új kolozsvári székházának létrehozása ügyében, valamint intézkedett eddigi tevékenységének felmérésérôl, hogy megvonhassa 100 napos tevékenységének mérlegét.

Ezután került sor Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében a székelyföldi területi szervezetek képviselôivel való találkozásra.

Az elhangzottak alapján az Ügyvezetô Elnökség az alábbi Állásfoglalást teszi közzé:

 

                                                         ÁLLÁSFOGLALÁS

 

Az RMDSZ szövetségi elnöke és Ügyvezetô Elnöksége 1993. július 19-én Csíkszeredában találkozott a székelyföldi területi szervezetek képviselôivel.

Markó Béla szövetségi és Takács Csaba ügyvezetô elnök nyitó tájékoztatójukban a szervezeti önépítkezés stratégiai és taktikai céljaival kapcsolatban fogalmazták meg a kongresszusi döntésekbôl adódó feladatokat.

Ismertetôk hangzottak el a Gyergyó területi (Nagy István), udvarhelyszéki (Barkóczy István) és háromszéki (Gazda István) szervezetek helyzetérôl, különös tekintettel az önkormányzati tevékenységre.

Külön foglalkoztak a tanácskozáson a csíki RMDSZ tevékenységével és ezen belüli csíkszeredai polgármesteri választásra való felkészüléssel.

Székedi Ferenc tájékoztatója nyomán alapos vita körvonalazódott az RMDSZ számára országos szinten is rendkívül fontos kérdésben, a választható megoldásokat illetôen.

Az Ügyvezetô Elnökség a szövetségi elv alapján ajánlja a többes jelölést, lehetôséget teremtve ezáltal a város polgárai számára, hogy felelôsen válasszanak polgármestert.

Ennek az elvnek a gyakorlatba ültetése érdekében az Ügyvezetô Elnökség a következôket ajánlja a helyi RMDSZ figyemébe:

– a jelölést az Alapszabályzat elôírásai szerint létrehozott hiteles testület hivatott eszközölni;

– tekintetbe véve, hogy az RMDSZ helyi szinten is rétegzôdött, lehetôséget kell biztosítani a város polgárai  számára, hogy a választásokon több jelölt közül a legmegfelelôbb személyt bízzák meg a város vezetésével;

– a közakarat megnyilvánulásának bíztosítása érdekében a jelölteknek RMDSZ Fórum keretében kellene bemutatkozniuk, amelynek elôkészítésében és lebonyolításában részt vállal az Ügyvezetô Elnökség is.

 

Csíkszereda, 1993. július 20.